ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛ.ΚΑΤ.

Παρασκευή, 03 Νοεμβρίου 2006 00:00
Γνωστοποιείται από την εταιρεία INTRAKAT ότι, σύμφωνα με την από 31/10/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, αποφασίσθηκε η παράταση έως την 31.12.2007, του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου: (α) της Εταιρείας INTRAKAT που αποφάσισε η από 20.09.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίησαν μεταγενέστερα οι από 27.12.2002, 23.06.2003, 22.12.2003, 24.06.2004, 14.02.2005, 27.06.2005 και 09.02.2006 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτής και (β) της απορροφηθείσας από την INTRAKAT, Εταιρείας INTRAMET που αποφάσισε η από 08.01.2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίησαν μεταγενέστερα οι από 25.06.2004 και 20.04.2005 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτής, καθώς και η μερική αλλαγή της χρήσης του αδιαθέτου υπολοίπου αυτών, όπως έχει διαμορφωθεί έως την 30.9.2006, ως ακολούθως: Tο αδιάθετο υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων, ύψους Euro 3.387.967,28 στις 30.09.2006, αποφασίσθηκε να διατεθεί ως εξής: α) ποσό Euro 461.345 να διατεθεί για επενδύσεις είτε υπό μορφή συμμετοχής της Εταιρείας στο κεφάλαιο κοινοπραξίας αυτοχρηματοδοτούμενων έργων, είτε εξαγοράς μεριδίου ή συμμετοχής αυτής στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ή ίδρυσης νέας εταιρείας, είτε για τη δραστηριοποίηση της Εταιρείας σε έργα προστασίας περιβάλλοντος, είτε αυτοτελώς είτε μέσω συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών. Σημειώνεται ότι ήδη η Εταιρεία έχει δεσμευθεί για την απόκτηση δύο συμμετοχών στην ως άνω κατηγορία, συνολικού ύψους επένδυσης Euro 741.120, εκ των οποίων έχει ήδη διαθέσει εντός του γ'' τριμήνου του 2006 Euro 279.775, ενώ το υπόλοιπο ύψους Euro 461.345 θα διατεθεί εντός του 2007. Αναλυτικότερα, οι εν λόγω δύο συμμετοχές αφορούν: α) την εξαγορά ποσοστού 95% της εταιρείας με την επωνυμία "INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" από τις εταιρείες "ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ" και "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" έναντι συνολικού ποσού Euro 559.550 και β) την εξαγορά της εταιρείας "H.E.& D. S.A." έναντι ποσού Euro 181.570, β) ποσό Euro 882.549,08 να διατεθεί για την αγορά μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου, γ) ποσό Euro 600.000 να διατεθεί για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας ελαφρών ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών, δ) ποσό Euro 85.193,20 να διατεθεί για την αγορά εξοπλισμού και λογισμικού μηχανογράφησης, ε) το υπόλοιπο ποσό των Euro 1.358.880 να διατεθεί για κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας, προκειμένου να καλυφθούν αφενός μεν υφιστάμενες ή μέλλουσες υποχρεώσεις της Εταιρείας από τη συμμετοχή της σε κοινοπραξίες, αφετέρου δε να καλυφθούν τρέχουσες υποχρεώσεις της Εταιρείας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της. Συνοψίζοντας, οι αλλαγές στη χρήση των κεφαλαίων όπως προβλέπονταν αρχικά από την INTRAKAT συνίστανται στα εξής: α) διάθεση ποσού Euro 600.000 Euro για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας ελαφρών ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών και β) ενίσχυση του Κεφαλαίου Κίνησης κατά το ποσό των Euro 1.358.880 από Euro 250.000 αδιάθετο υπόλοιπο την 30.09.2005. Οι παραπάνω αλλαγές προέρχονται από α) μεταφορά ποσού Euro 908.880, αδιάθετο υπόλοιπο την 30.09.2006, που αρχικά προβλέπονταν για συμμετοχή της Εταιρείας στο κεφάλαιο κοινοπραξίας αυτοχρηματοδοτούμενων έργων, είτε εξαγορά μεριδίου ή συμμετοχή αυτής στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ή ίδρυση νέας εταιρείας, είτε για τη δραστηριοποίηση της Εταιρείας σε έργα προστασίας περιβάλλοντος, είτε αυτοτελώς είτε μέσω συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών, β) μεταφορά ποσού Euro 100.000, αδιάθετο υπόλοιπο την 30.09.2006, που αρχικά προβλεπόταν για αγορά εξοπλισμού και υλικού μηχανογράφησης και γ) μεταφορά ποσού Euro 700.000, αδιάθετο υπόλοιπο την 30.09.2006, που αρχικά προοριζόταν για αγορά καινούριων μηχανημάτων και λοιού μηχανολογικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου, στις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες (ήτοι επέκταση της μονάδας ελαφρών ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών και κεφάλαιο κίνησης). Όσον αφορά τους λόγους που επέβαλαν τις ανωτέρω διαφοροποιήσεις της χρήσης κεφαλαίων και τις αναμενόμενες επιπτώσεις τους για την Εταιρεία σημειώνονται τα ακόλουθα: α) Όσον αφορά την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, από Euro 250.000 αδιάθετο υπόλοιπο την 30.09.2006 σε Euro 1.358.880, αυτή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου η Εταιρεία να εξυπηρετήσει καλύτερα τις δραστηριότητες της, ενόψει και των νέων έργων που πρόσφατα ανέλαβε (π.χ. κατασκευή στη Θεσσαλονίκη δικτύου οπτικών ινών της FORTHnet, ανέγερση ιδιωτικής κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, ανέγερση εγκαταστάσεων ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ Α.Ε., κατασκευή εξοπλισμού για το λιγνιτικό κέντρο Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ Α.Ε., κτίριο Γραφείων Ομίλου Επιχειρήσεων Θεοδωρίδη, κλπ.). β) Η μείωση του ποσού που προορίζονταν αρχικά για δραστηριοποίηση της Εταιρείας σε έργα προστασίας περιβάλλοντος, είτε αυτοτελώς είτε μέσω συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών, από Euro 1.370.225 αδιάθετο υπόλοιπο την 30.09.2006 σε Euro 461.345 κρίθηκε σκόπιμη δεδομένου ότι εκτιμάται ότι ποσό Euro 461.345 που ήδη προβλέπεται επαρκεί για να καλύψει τις εν λόγω ανάγκες, δεδομένης και της χρήσης ποσού Euro 279.775 κατά το προηγούμενο τρίμηνο. γ) Η μείωση του ποσού που προβλέπεται για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου, από Euro 1.582.549,08 αδιάθετο υπόλοιπο την 30.09.2006 σε Euro 882.549,08 κρίνεται σκόπιμη λόγω του εμπλουτισμού του παραγωγικού έργου της Εταιρείας, της ανάληψης έργων που η Εταιρεία μπορεί να περατώσει με ευχέρεια κάνοντας χρήση του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού. δ) Παράλληλα, η διάθεση Euro 600.000 για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας ελαφρών ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών, συνάδει με την φύση των έργων που η Εταιρεία έχει αναλάβει και τον στρατηγικό της προσανατολισμό και, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη δαπάνη για την αγορά εξοπλισμού για το εργοστάσιό της, καλύπτει τις παρούσες αλλά και τις μελλοντικές της ανάγκες. ε) Τέλος, η μείωση του ποσού που αρχικά προβλεπόταν για την αγορά εξοπλισμού και λογισμικού μηχανογράφησης από Euro 185.193,20 αδιάθετο υπόλοιπο την 30.09.2006 σε Euro 85.193,20, τοποθετείται στη βάση της επανεκτίμησης του κόστους που απαιτείται προκειμένου οι αναμενόμενες ωφέλειες που θα προκύψουν για την Εταιρεία από την επένδυση αυτή να είναι οι μέγιστες δυνατές. Εκτιμάται ότι ποσό Euro 85.193,20 που ήδη προβλέπεται επαρκεί για τις ανάγκες της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όρισε ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων καθώς και η μερική αλλαγή της χρήσης του αδιαθέτου υπολοίπου αυτών, θα τεθεί υπ'' όψη της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί, προς έγκριση.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΙΝΚΑΤ

Σχολιασμένα