ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Παρασκευή, 05 Αυγούστου 2011 18:27
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣχετικά με αναφορά ηλεκτρονικού δημοσιεύματος, για το ποσό των € 55 δισ. ως εκτιμώμενη  αξία των προς εξόρυξη αποθεμάτων λιγνίτη σημειώνεται ότι :Από την εισαγωγή της ΔΕΗ στο Χρηματιστήριο το Δεκέμβριο του 2001, σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η Εταιρεία απεικονίζει στις ελεγμένες από Ορκωτούς Ελεγκτές Οικονομικές της Καταστάσεις την αξία των αποθεμάτων λιγνίτη που έχουν εξορυχθεί (κόστος εξόρυξης)  ή αγοραστεί (κόστος αγοράς) και δεν έχουν αναλωθεί. Συνεπώς, η αξία του λιγνίτη που δεν έχει εξορυχθεί δεν αποτιμάται και, κατά συνέπεια, δεν απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.  Για το λόγο αυτό, είναι προφανές ότι σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν μπορεί κατ’ ουδένα τρόπο να σχολιάσει την αναφορά του δημοσιεύματος για αποθέματα λιγνίτη αξίας € 55 δισ. αφού αυτά δεν περιλαμβάνονται στα περιουσιακά της στοιχεία και κατά συνέπεια δεν αποτιμώνται από την Εταιρεία.Με βάση τα δεδομένα των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.3.2011, η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Επιχειρησιακής Μονάδας των Ορυχείων (εκτάσεις και εξοπλισμός ορυχείων, μηχανήματα, έργα υπό κατασκευή κλπ) ανέρχεται σε € 1,5 δις, ενώ η αξία του εξορυχθέντος και μη αναλωθέντος αποθέματος λιγνίτη την ίδια ημερομηνία ήταν € 44 εκατ.Σε ότι αφορά την εξέλιξη της τιμής της μετοχής της ΔΕΗ, αυτή παρουσιάζει από την αρχή του έτους μέχρι και την 3η Αυγούστου 2011 πτώση 28,8%, αντίστοιχη με αυτή του  δείκτη FTSE20  του ΧΑ  που εμφανίζει πτώση 28%,ενώ ο δείκτης των Τραπεζών παρουσίαζε πτώση 39% την ίδια περίοδο.Αθήνα, 5/4/2011

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα