ΧΑΑ - Γενικές συνελεύσεις

Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2001 17:54

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 12/10/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στην οδό Κύπρου 9 και Υδρας στο Μοσχάτο Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 14ης εταιρικής χρήσης από 1/7/2000 μέχρι 30/6/2001 ήτοι του ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης και του προσαρτήματος μαζί με τη σχετική Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επ’ αυτών.

2. Υποβολή προς έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της κλειόμενης 14ης εταιρικής χρήσης από 1/7/2000 έως 30/6/2001 και διανομή μερίσματος.

3. Υποβολή προς έγκριση των ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/7/2000 μέχρι 30/6/2001, ήτοι του 3ου Ενοποιημένου ισολογισμού και του Ενοποιημένου Προσαρτήματος μαζί με τη σχετική Ενοποιημένη Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επ’ αυτών.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 14ης εταιρικής χρήσης από 1/7/2000 μέχρι 30/6/2001.

5. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες για τη χρήση από 1/7/2001 μέχρι 30/6/2002 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6. Εγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 14η εταιρική χρήση από 1/7/2001 μέχρι 30/6/2001.

7. προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 15η εταιρική χρήση από 1/7/2001 μέχρι 30/6/2002.

8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας συνολικού ποσού δρχ. 4.141.393.920 με κεφαλαιοποίηση ποσών αποθεματικών, έκδοση νέων δωρεάν μετοχών και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, έκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και σε ευρώ, με βάση το Ν. 2842/2000 και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, ήτοι: α. Ποσού δρχ. 829.440.000, το οποίο αποτελεί τμήμα του συνολικού ποσού των αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση 4.147.200 νέων δωρεάν μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 200 η κάθε μία. β. Ποσού δρχ. 3.311.953.920, το οποίο αποτελείται από: 1) υπόλοιπο αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δρχ. 464.955.671, 2) ποσό διαφοράς αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων εκ δρχ. 138.670.132 και 3) τμήμα του υπάρχοντος εκτάκτου αποθεματικού εκ δρχ. 2.708.328.117. Η κεφαλαιοποίηση αυτών θα πραγματοποιηθεί με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας από δρχ. 200 ή 0,586940572 λεπτά του ευρώ σε δρχ. 272,60 ή 0,80 λεπτά του ευρώ.

γ. Εκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και σε ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

9. Διάφορες ανακοινώσεις. Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΜΠΕΛΑ

Σχολιασμένα