ΧΑΑ - Γενικές συνελεύσεις

Πέμπτη, 04 Απριλίου 2002 17:22

ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 17/4/2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Σάντας του Δήμου Γαλλικού Νομού Κιλκίς, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας χρήσης 2001, καθώς και των αντιστοίχων ενοποιημένων, μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2001. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2002. 4. Μετατροπή και στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, σύμφωνα μες τις διατάξεις του Ν. 2842/2000, εκ του γεγονότος αυτού μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και μεταφορά του ποσού της μείωσης σε ειδικό λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων. 5. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου. 6. Εγκριση σχεδίου σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 με πρόσωπα της παρ. 1 του ιδίου άρθρου. 7. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΑΓΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 17/4/2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30, που θα γίνει στο Αγρίνιο στα γραφεία της εταιρίας (Πλατεία Παναγοπούλου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εγκριση της απόφασης για Συγχώνευση δι’ απορροφήσεως, βάσει του Ν. 2166/93, της ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Αρ. Μ.Α.Ε. 33829/01ΑΤ/Β/95/122/01). 2. Εγκριση του από 20/12/2001 υπογραφέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των δύο εταιριών, του ισολογισμού μετασχηματισμού και της έκθεσης διαπίστωσης της Λογιστικής Αξίας του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Εγκριση της από 20/12/2001 έκθεσης του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση, σχετικά με την συγχώνευση. 4. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρίας για υπογραφή του Συμβολαίου Συγχώνευσης και κάθε άλλης Σύμβασης, πράξης και Δήλωσης, απαραίτητης για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. 5. Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, λόγω της συγχώνευσης και μείωση ονομαστικής αξίας των μετοχών. Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ. Τροποποίηση του άρθρου 5 και 6. 6. Λήψη απόφασης για αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας, με τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού. 7. Λήψη απόφασης για αλλαγή της έδρας της εταιρίας, με τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού. 8. Λήψη απόφασης για αλλαγή του σκοπού της εταιρίας, με τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού. 9. Μετάθεση λήξης εταιρικής χρήσης και τροποποίηση του άρθρου 31 του καταστατικού της εταιρίας. 10. Εκλογή νέου Δ.Σ. 11. Εγκριση συμβάσεων αρθ. 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 12. Εγκριση σύναψης προσυμφώνου για την πώληση μέρους των υφισταμένων συμμετοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20. 13. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις – εγκρίσεις και λήψη αποφάσεων επ’ αυτών.

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 18/4/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο Ξενοδοχείο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΑΣ της Θεσσαλονίκης (νέα παραλιακή λεωφόρος), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εγκριση οικονομικών καταστάσεων, εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 2001 και διανομής μερίσματος. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από την ευθύνη για αποζημίωση. 3. Εγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. και καθορισμός των αμοιβών της χρήσεως 2002. 4. Ορισμός ελεγκτών και αναπληρωτών τους για τη χρήση 2002. 5. Εγκριση επιχορηγήσεως με 588.940,57 ευρώ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ‘Ταμείο προνοίας υπαλλήλων ΟΥΘ’.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 19/4/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στο Ξενοδοχείο N.J.V. ATHENS PLAZA, Πλατεία Συντάγματος, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2001, με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2001. 3. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών. 4. Εγκριση αποζημιώσεων / αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2001 και προέγκριση αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2002. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2002 και καθορισμός / έγκριση της αμοιβής τους. 6. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Σ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 19/4/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εγκριση των Σχεδίων Σύμβασης και Πράξης Συγχώνευσης των εταιριών Σ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. και ‘VELLIFEST Α.Ε. Βιομηχανία Οικιακών Σκευών και Εμπορία Ειδών Οικιακής Χρήσης’, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, ύστερα από ακρόαση της εξωλογιστικής κατάστασης της εταιρίας, των σχετικών πιστοποιητικών ορκωτών ελεγκτών και, της κατ’ άρθρο 69 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 έκθεσης του Δ.Σ., και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης που απαιτείται για το σκοπό αυτό. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας: α) κατά το ποσό του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της ‘VELLIFEST Α.Ε. Βιομηχανία Οικιακών Σκευών και Εμπορία Ειδών Οικιακής Χρήσης’, λόγω συγχώνευσης δι’ απορρόφησης, με έκδοση νέων κοινών ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών, και β) με κεφαλαιοποίηση τμήματος του λογαριασμού αποθεματικών για σκοπούς στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,5869 σε ευρώ 0,62, και χορήγηση ανέκκλητης εντολής στο Δ.Σ. για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων επί μετοχών. 3. Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ. 4. Διεύρυνση και συμπλήρωση των καταστατικών σκοπών και δραστηριοτήτων της εταιρίας. 5. Τροποποίηση των άρθρων 3 και 5 του καταστατικού συνεπεία των αποφάσεων επί των ανωτέρω, υπ’ αριθμ. 2, 3 και 4, θεμάτων ημερήσιας διάταξης. 6. Εγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Δ.Σ. της εταιρίας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων του για τους σκοπούς της συγχώνευσης των εταιριών Σ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. και ‘VELLIFEST Α.Ε. Βιομηχανία Οικιακών Σκευών και Εμπορία Ειδών Οικιακής Χρήσης’, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. 7. Σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου της εταιρίας και καθορισμός των όρων. 8. Λοιπά θέματα.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΑΠΣ
  • ΦΙΕΡ
  • ΥΑΛΚΟ

Σχολιασμένα