Τριάντα προσλήψεις από τη Ν. Θεσσαλονίκης

Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης
Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2007 14:56

Στην πρόσληψη τριάντα ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης χρονικής διάρκειας 18 μηνών και εβδομαδιαίας απασχόλησης 20 ωρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3448/2006, προβαίνει η Νομαρχία Θεσσαλονίκης.

Ο αριθμός των προσλαμβανομένων ανά κατηγορία και ειδικότητα είναι :

Τέσσερις (4) κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού

Ενας (1) κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού

Ενας (1) κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Πληροφορικής

Επτά (7) κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού

Δύο (2) κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Προσωπικού Η/Υ

Δεκαπέντε (15) κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Εργατών

Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν στις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής, Α΄ ΚΤΕΟ και Β΄ ΚΤΕΟ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών τους.

Δικαίωμα συμμετοχής και πρόσληψης έχουν μόνο όσοι καθίστανται άνεργοι κατόπιν είτε ομαδικής απόλυσης είτε παύσης λειτουργίας των επιχειρήσεων που εργάζονταν και διαβιούν στην περιοχή χωρικής αρμοδιότητας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (Νομός Θεσσαλονίκης). Κριτήρια επιλογής τους είναι : α) Ο χρόνος ανεργίας, β) Ο υπολειπόμενος χρόνος για τη συνταξιοδότηση, γ) Το οικογενειακό εισόδημα και δ) Ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων .

Α. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν ανά κατηγορία/ειδικότητα τα κατωτέρω τυπικά προσόντα:

Οι υποψήφιοι κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού θα πρέπει να κατέχουν:

- Πτυxίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυxίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής

Οι υποψήφιοι κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού θα πρέπει να κατέχουν :

- Πτυxίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυxίων Π.Σ.Ε. και ΚΑΤΕΕ, ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυxίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Πληροφορικής θα πρέπει να κατέχουν:

- Πτυxίο ή δίπλωμα Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Yπολογιστικών Συστημάτων, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, Βιομηχανικής Πληροφορικής, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ (Π.Σ.Ε.), Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, Διαχείρισης Πληροφοριών ΤΕΙ της ημεδαπής ή ΚΑΤΕΕ ή ισότιμων τίτλων σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού θα πρέπει να κατέχουν:

-Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδων Διοικητικών Υπηρεσιών-Γραμματέων ή Οικονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή Υπαλλήλων Διοίκησης ή Εμπορικών Επιχειρήσεων ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

Οι υποψήφιοι κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Προσωπικού Η/Υ θα πρέπει να κατέχουν:

α)Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής ή

β) Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου :

1. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ

2. ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Ηλεκτρολογικού Τομέα ή

γ) Απολυτήριο τίτλο :

1. Κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

2. Τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή

3. Ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Για τους υποψήφιους κατηγορίας ΥΕ δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης (παρ. 2 άρθ. 5 Ν. 2527/97)

Β. Οι υποψήφιοι μαζί με την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να καταθέσουν :

· Βεβαίωση του ΟΑΕΔ στην οποία να βεβαιώνεται ότι η ανεργία προέκυψε είτε κατόπιν ομαδικής απόλυσης είτε παύσης λειτουργίας της επιχείρησης και ότι παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού καθώς και το χρονικό διάστημα παραμονής.

· Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

Γ. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Δ. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Ε. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία) με την επιφύλαξη της εξαίρεσης των υποψηφίων για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή ότι τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση από το Γραφείο Υποδοχής Πολιτών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης το οποίο στεγάζεται στον αύλειο χώρο του Κεντρικού Νομαρχιακού Καταστήματος στη διεύθυνση : Βασ. ΄Ολγας 198, Θεσ/νίκη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Οι αιτήσεις-Υπεύθυνες Δηλώσεις με συνημμένα την σχετική Βεβαίωση του ΟΑΕΔ και φωτοαντίγραφο των δύο όψεων Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας θα υποβάλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και θα αποστέλλονται στην ταχυδρομική Δ/νση : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών- Τμήμα Γραμματείας και Μηχανοργάνωσης, Βασ. ΄Ολγας 198, Τ.Κ. 54110 Θεσ/νίκη, Γραφείο 10- Ισόγειο, (υπεύθυνοι υπάλληλοι κ.κ. Ζ. Αργυροπούλου, Σ. Κιάτου, τηλ. 2310 409681, 2310 409684) από τις 14/12/2007 μέχρι και 24/12/2007.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα