Χ.Α. - Γενικές συνελεύσεις

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2006 17:21
UPD:17:34

ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.

Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 07/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Καλλιρρόης 103 και Αυτοκράτορος Νικολάου, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2005 - 31 Δεκεμβρίου 2005, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2006. 4. Έγκριση αμοιβών χορηγηθεισών και χορηγηθησομένων στους Συμβούλους στις χρήσεις 2005 & 2006. 5. i) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, περί Μετοχικού Κεφαλαίου. ii) Περιορισμός του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων της εταιρείας ως προς την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, προκειμένου να διανεμηθούν μετοχές σε υπαλλήλους της εταιρείας. iii) Χορήγηση ανέκκλητης εντολής προς το Δ.Σ. για την τακτοποίηση των τυχών κλασματικών υπολοίπων. 6. Έγκριση εκλογής μελών και εκλογή νέου μέλους του Δ.Σ. Καθορισμός εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών αυτού. Σύμφωνα με το Νόμο οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την άνω ορισθείσα ημερομηνία της Συνέλευσης να δεσμεύσουν είτε στο σύνολο, είτε μέρος των μετοχών των, μέσω των χειριστών των λογαριασμών των στο Σ.A.Τ., να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση και να την καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα - εξουσιοδοτήσεις συμμετοχής του αντιπροσώπου ή εκπροσώπου νομικού προσώπου.

Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 07/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στο κτίριο CECIL, Ξενίας 5 και Χαριλάου Τρικούπη, Κηφισιά Αττικής, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Παράταση του προγράμματος Διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε στελέχη της Εταιρείας και θυγατρικών αυτής εταιρειών. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους- μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν στην εταιρεία (Ξενίας 5 και Χαριλάου Τρικούπη, Κηφισιά, Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων, τηλ. 210 6285000) την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης. Σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Ξενίας 5 και Χαριλάου Τρικούπη, Κηφισιά, Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων, τηλ. 210 6285000) την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα πληρεξούσια έγγραφα των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.

ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 16/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL, Πλ. Καραϊσκάκη, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005, με τις επ’ αυτών εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2005. 3. Λήψη απόφασης για τον τρόπο και το χρόνο διάθεσης και διανομής των κερδών της εταιρικής χρήσης 2005. 4. Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Επικύρωση εκλογής προσωρινού Συμβούλου. 6. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Διάφορες Ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Συνέλευσης, να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας, Χειμάρας 16, Μαρούσι (τηλ.:210- 68 61 349, φαξ: 210-68 61 347), τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 21/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα Γραφεία της Εταιρίας, Λ. Ριανκούρ 78α, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005, μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις κατά την εταιρική χρήση 2005. 3. Έγκριση διανομής μερίσματος στους Μετόχους και έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2005. 4. Έγκριση διανομής κερδών στο Προσωπικό της Εταιρείας. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01-01-2006 έως 31-12-2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, στα Μέλη του Δ.Σ., στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. 7. Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη, παράταση ή ανανέωση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων Εταιρειών. 8. Επικύρωση εκλογής Μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 9. Έγκριση των από 30ης Σεπτεμβρίου 2005 οικονομικών καταστάσεων (συμπεριλαμβανομένου του ισολογισμού μετασχηματισμού) της 'ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ', κατόπιν λύσης της τελευταίας λόγω διάσπασής της με απορρόφηση περιουσιακών στοιχείων της από την Εταιρεία. 10. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών της 'ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ', για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2005 έως και 15ης Δεκεμβρίου 2005, κατόπιν λύσης της τελευταίας λόγω διάσπασής της με απορρόφηση περιουσιακών στοιχείων της από την Εταιρεία. 11. Έγκριση, κατ' άρθρα 23α παρ. 2 και 24 κ.ν. 2190/1920, των αμοιβών μελών του Δ.Σ. της 'ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ', κατόπιν λύσης της τελευταίας λόγω διάσπασής της με απορρόφηση περιουσιακών στοιχείων της από την Εταιρεία. 12. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στην Εταιρεία την οικεία βεβαίωση του Κ.Α.Α., κατά το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Τα πληρεξούσια και εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των Μετόχων και τα στοιχεία αυτών πρέπει, επίσης, να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης.

REDS Α.Ε.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 21/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στα γραφεία της Εταιρίας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.", Λουϊζης Ριανκούρ 78Α, στο Δήμο Αθηναίων, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2005 μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2005 για τη διαχείριση της εταιρίας, τις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή - Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 1/1/2006 έως 31/12/2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Μετατροπή του συνόλου των μετοχών της εταιρίας από κοινές ανώνυμες μετά ψήφου σε ονομαστικές κοινές μετά ψήφου - Τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού. 5. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση τμήματος του λογαριασμού "Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" με αύξηση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής και Ταυτόχρονη Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής, προς το σκοπό μερικής διαγραφής ζημιών παρελθουσών χρήσεων - Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 6. Έγκριση νέων μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 7. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα Μέλη του Δ.Σ. και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 8. Έγκριση, κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, κατάρτισης πράξεων και συναλλαγών και συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με συνδεδεμένες εταιρίες. 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στην Εταιρεία την οικεία βεβαίωση του Κ.Α.Α., κατά το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Τα πληρεξούσια και εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των Μετόχων και τα στοιχεία αυτών πρέπει, επίσης, να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης.

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 22/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρίας, στον ¶γιο Στέφανο Αττικής (23ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών- Λαμίας), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και ανάγνωση προς έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτού για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2005 (1.1.2005-31.12.2005). 2. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2005-31.12.2005). 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.05-31.12.05 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2006 - 31.12.2006 σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση εκτός μισθού αμοιβών μελών και γραμματέα Δ.Σ. (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920) που καταβλήθηκαν για τη χρήση 2005 και προέγκριση (καθορισμός) για εκτός μισθού αμοιβές και αποζημιώσεις (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920) των προαναφερομένων για τη χρήση 2006, βάσει του άρθρου 16 ν. 2065/92. 6. Έγκριση διανομής κερδών στους εργαζόμενους της εταιρείας με τη μορφή μετρητών για την εταιρική χρήση 1/1/2005 - 31/12/2005. 7. Προέγκριση διανομής κερδών στους εργαζόμενους της εταιρείας με τη μορφή μετρητών για την εταιρική χρήση 1/1/2006 -31/12/2006. 8. Τροποποίηση του άρθρου 3 (ΣΚΟΠΟΣ) του Καταστατικού της Εταιρείας. 9. Χορήγηση ειδικής έγκρισης για την αγοραπωλησία μετοχών και/ή κλάδων θυγατρικών/συνδεδεμένων εταιρειών ή/και συμμετοχών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων που υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ή ελέγχονται έμμεσα ή άμεσα από τα προαναφερόμενα πρόσωπα. 10. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. 5 ε' του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. 11. Διάφορες ανακοινώσεις για τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (23ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών - Λαμίας - ¶γιος Στέφανος Αττικής), τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, θα πρέπει οι κάτοχοι τους να τις δεσμεύσουν, με δήλωσή τους στην Εταιρεία ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε, και να παραλάβουν από αυτήν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (23ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας ¶γιος Στέφανος Αττικής), τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 23/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2005 - 31/12/2005. 2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2005 - 31/12/2005. 3. Διάθεση κερδών χρήσης 1/1/2005 - 31/12/2005, πληρωμή μερίσματος και δέσμευση του έκτακτου αποθεματικού για κάλυψη ίδιας συμμετοχής επενδυτικού προγράμματος Ν. 3299/2004. 4. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2006. 5. Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Δ.Σ. 6. Έγκριση καταβολής αποζημιώσεως σε Μέλη του Δ.Σ. 7. Λοιπές ανακοινώσεις. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν: Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του Χειριστή τους - και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των Μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΛΛΑΚΤΩΡ
  • ΥΑΛΚΟ

Σχολιασμένα