Χ.Α. - Γενικές συνελεύσεις

Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2006 17:29

Γ. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΤΕΧΤΙLES A.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 15/11/2006 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας στον Πολυδάμαντα Φαρσάλων Νομού Λαρίσης, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ευρώ η κατά άλλο προβλεπόμενο τρόπο (εισφορά σε είδος κλπ) και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού. 2. Λήψη αποφάσεων για λύση της εταιρίας η/και υιοθέτησης άλλων μέτρων κατ αρθρ 47 του ΚΝ 2190/20 λόγω της μειώσεως των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας κάτω του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3. Διάφορες Ανακοινώσεις. Καλούνται όθεν οι κκ μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών, που επιθυμούν να μετάσχουν στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, να εφαρμόσουν όσα οι κείμενες διατάξεις προβλέπουν σχετικά με την δέσμευση των άϋλων τίτλων μετοχών τους προκειμένου να συμμετάσχουν νόμιμα στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας. Για την συμμετοχή τους στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση καλούνται οι κκ μέτοχοι που κατέχουν άϋλες μετοχές να δεσμεύσουν τις άϋλες μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας. Όσοι εκ των μετόχων έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και δεν έχουν χειριστή θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση τους απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης ώστε να καταθέσουν εμπρόθεσμα τις σχετικές βεβαιώσεις στην εταιρεία. Όσοι εκ των κκ μετόχων κατέχουν έγχαρτες μετοχές ή προσωρινούς τίτλους έγχαρτων μετοχών (οι οποίες δεν διαπραγματεύονται στο ΧΑ) θα πρέπει να καταθέσουν τα πρωτότυπα των τίτλων που κατέχουν όπως οι κείμενες διατάξεις ορίζουν δηλαδή είτε στο ταμείο της εταιρείας είτε σε ανεγνωρισμένο Πιστωτικό Ίδρυμα, Τράπεζα ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να καταθέσουν την βεβαίωση καταθέσεως των στο ταμείο της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει οι μέτοχοι να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τους στα γραφεία της έδρας της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 27/09/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε., επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 24 Β, ισόγειο, στο Αμαρούσιο Αττικής, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή το Κ.Α.Α. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρίας (Οδός Ερυθρού Σταυρού 4, Αμαρούσιο Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα