ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 08:45
UPD:23:53

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει  ότι την 12/10/2017 προέβη  σε αγορά μέσω της Alpha Finance  494 κοινών και 200 προνομιούχων ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 2125 ευρώ για τις κοινές  και 1620 ευρώ για τις προνομιούχες και  συνολική αξία συναλλαγής ευρώ 10.49750 και ευρώ 3.24000 αντίστοιχα σε εκτέλεση της από 17.6.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της από 17.6.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

 

 

13.10.2017

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα