Συμφωνία για την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση της Frigoglass

Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017 11:07
UPD:11:09

Τους βασικούς όρους της κεφαλαιακής της αναδιάρθρωσης έδωσε στη δημοσιότητα η Frigoglass ABEE, μετά τη σύναψη της σχετικής συμφωνίας με τους εκπροσώπους των ομολογιούχων, τους τραπεζικούς δανειστές και τον κύριο μέτοχο Boval S.A.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ομίλου, η αναδιάρθρωση θα ενισχύσει σημαντικά την κεφαλαιακή δομή της εταιρείας και λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Η συμφωνία, η οποία έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, περιλαμβάνει τα εξής:

Σημαντική Μείωση Δανεισμού: Μετά την ολοκλήρωση της Αναδιάρθρωσης, ο δανεισμός του Ομίλου θα μειωθεί κατά 136 – 142 εκατ. ευρώ (πριν από τη νέα χρηματοδότηση ύψους 40 εκατ. η οποία περιγράφεται παρακάτω), μέσω

  • της κεφαλαιοποίησης του δανείου της Boval συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ (το «Δάνειο της Boval») 
  • είτε της αποπληρωμής είτε της κεφαλαιοποίησης ποσοστού έως 42% των Ομολογιών συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 105 εκατ. ευρώ καθώς και ποσοστού έως 13% του συνολικού δανεισμού των συμμετεχουσών Τραπεζών, το οποίο αντιστοιχεί σε 11 εκατ. ευρώ επί συνολικού δανεισμού ύψους 82 εκατ. ευρώ

Η παραπάνω αποπληρωμή ή κεφαλαιοποίηση θα ολοκληρωθεί μετά την περικοπή (discount) ποσού ύψους 45 εκατ. ευρώ που θα κατανεμηθεί κατ’ αναλογία του συνολικού αρχικού δανεισμού προς αποπληρωμή ή κεφαλαιοποίηση. Οι όροι της αύξησης κεφαλαίου που θα επιτρέψουν στους υφιστάμενους μετόχους να συμμετάσχουν στην Αναδιάρθρωση, καθώς και οι όροι της τυχόν κεφαλαιοποίησης θα ανακοινωθούν σε εύθετο χρόνο.

Βελτίωση Ρευστότητας: Ο Όμιλος θα επωφεληθεί από συνολική πρόσθετη ρευστότητα ύψους 70 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των επιχειρηματικών του αναγκών και την αποπληρωμή των εξόδων της Αναδιάρθρωσης. Ποσό 30 εκατ. ευρώ θα εισφερθεί από τη Boval σε μετρητά μέσω της συμμετοχής της στην αύξηση κεφαλαίου, ενώ ποσό 40 εκατ. ευρώ θα διατεθεί μέσω παροχής νέου δανεισμού από τις Τράπεζες και τους Ομολογιούχους, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη Νέα Χρηματοδότηση με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης. Οι Τράπεζες και η Επιτροπή Ομολογιούχων έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν αναλογικά με το ποσοστό της πιστωτικής τους έκθεσης επί του Ομίλου κατά την ημερομηνία της Ανακοίνωσης του Μαρτίου (ποσοστό περίπου 32% για τους Ομολογιούχους) στην ανωτέρω Νέα Χρηματοδότηση με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης καθώς και να αυξήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους σε περίπτωση που Ομολογιούχοι επιλέξουν να μη συμμετάσχουν.

Μείωση Εξόδων για Τόκους: Σημαντική μείωση του ετήσιου κόστους σε τόκους ύψους περίπου 13 εκατ. ευρώ (με εξαίρεση τους τόκους από τη Νέα Χρηματοδότηση με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης) μέσω της μείωσης του δανεισμού και της εξασφάλισης χαμηλότερου κόστους δανεισμού για το υπολειπόμενο ποσό αυτού σε επίπεδο Ομίλου. Το επιτόκιο των Ομολογιών, των τραπεζικών δανείων και του Δανείου της Boval θα προσαρμοστεί ως αν η Αναδιάρθρωση να είχε πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου 2017 και όλοι οι δεδουλευμένοι τόκοι θα αποπληρωθούν σε μετρητά κατά την ολοκλήρωση της Αναδιάρθρωσης. Καταβολή τόκων δε θα πραγματοποιηθεί μέχρι την ολοκλήρωση της Αναδιάρθρωσης.

Σημαντική Παράταση Λήξης Δανειακών Συμβάσεων: Οι ημερομηνίες λήξης των κυριότερων δανειακών συμβάσεων του Ομίλου θα παραταθούν κατά περίπου πέντε έτη. Ο κύριος μέτοχoς της Frigoglass στηρίζει την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση του Ομίλου μέσω της εισφοράς συνολικού ποσού ύψους 60 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 30 εκατ. ευρώ σε μετρητά και 30 εκατ. ευρώ μέσω της κεφαλαιοποίησης του Δανείου της Boval. Με την ολοκλήρωση της Αναδιάρθρωσης, η Boval αναμένεται να παραμείνει ο μεγαλύτερος μέτοχος της Frigoglass. 

naftemporiki.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΦΡΙΓΟ

Σχολιασμένα