Οικονομία & Αγορές
Πέμπτη, 07 Δεκεμβρίου 2017 13:15

Νέες μειώσεις αμοιβών τον Φεβρουάριο

Μειώσεις μισθών στις κοινές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα τον Φεβρουάριο του 2017 κατά 1,29% και ταυτόχρονες μειώσεις μισθών σε όσους απασχολούνται με συμβάσεις μερικής απασχόλησης καταγράφουν τα στοιχεία του ΕΦΚΑ. Έτσι, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο τον Φεβρουάριο ήταν 51,52 ευρώ και ο μέσος μισθός 1.193,38 ευρώ.

Από την έντυπη έκδοση

Μειώσεις μισθών στις κοινές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα τον Φεβρουάριο του 2017 κατά 1,29% και ταυτόχρονες μειώσεις μισθών σε όσους απασχολούνται με συμβάσεις μερικής απασχόλησης καταγράφουν τα στοιχεία του ΕΦΚΑ. Έτσι, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο τον Φεβρουάριο ήταν 51,52 ευρώ και ο μέσος μισθός 1.193,38 ευρώ.

Αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανέρχονται το μέσο ημερομίσθιο σε 23,66 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 378,96 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 41,53 ευρώ και ο μέσος μισθός 555,67 ευρώ. Τo μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,31% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,98%. Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,29% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 7,63%.

Τον Ιανουάριο του 2017 τα αντίστοιχα στοιχεία των μισθών είναι τα ακόλουθα: σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο ήταν 51,47 ευρώ και ο μέσος μισθός 1.203,98 ευρώ. Αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 23,74 ευρώ και 394,13 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 41,94 ευρώ και ο μέσος μισθός 516,28 ευρώ.

Ο ΕΦΚΑ επισημαίνει (για πρώτη φορά) στο σχετικό δελτίο Τύπου που εξέδωσε πως «η άποψη της υπηρεσίας είναι ότι για το έτος 2017 η σύγκριση των στατιστικών μεγεθών της ΑΠΔ με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους δεν θεωρείται δόκιμη» και αναφέρει τους εξής λόγους: α) σύσταση του ΕΦΚΑ από 1/1/2017 με υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ νέων κατηγοριών ασφαλισμένων (π.χ. αυτοαπασχολούμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών που έχουν το πολύ 2 εργοδότες, δημόσιοι υπάλληλοι, έμμισθοι δικηγόροι με καινούργια πακέτα κάλυψης), β) σταδιακή ένταξη μεγάλων ομάδων ασφαλισμένων κατά τη διάρκεια του έτους και γ) μεταβολή των στοιχείων του κάθε μήνα αναλόγως της ένταξης των ανωτέρω με τακτική και αναδρομική εισφορά με αποτέλεσμα τα στατιστικά μεγέθη των αντίστοιχων μηνών, όπως αναφέρει ο ΕΦΚΑ, να μην είναι συγκρίσιμα.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 20,85 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 20,98 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,38.

Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 62,72% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 59,66%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 86,25% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 95,03%.

Συνολικά υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν «Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις» (ΑΠΔ) από 224.795 κοινές επιχειρήσεις και 8.564 από οικοδομοτεχνικά έργα.

Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ ανέρχεται σε 1.760.076, εκ των οποίων 1.728.442 σε κοινές επιχειρήσεις και 31.634 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Ποιοτικά στοιχεία των ασφαλισμένων

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 23,04% απασχολείται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 14,28% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 13,48% στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια». 23,55% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 13,70% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 12,33% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια». 23,42% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 16,80% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 16,60% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι «Υπάλληλοι Γραφείου» με ποσοστό 23,38%. 26,97% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», 22,01% είναι «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», ενώ 12,42% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες».

Περισσότεροι οι άνδρες

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 54,50% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 53,68% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 57,73%, ενώ με μερική απασχόληση το 45,24%. Στο σύνολο των επιχειρήσεων 22,18% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 54,15% έως 39 ετών.

Επίσης, 73,47% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 73,59% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 67,01%. Τέλος, στο σύνολο των επιχειρήσεων 17% των ασφαλισμένων είναι 50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 16,76% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 29,97%.