Skip to main content

Στα «σκαριά» το νέο θεσμικό πλαίσιο για τους servicers

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟ σχετικά με τις εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων

Προχωρούν οι διαδικασίες ώστε στο τέλος του φθινοπώρου να είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τους servicers, μια νομοθετική πρωτοβουλία που τελειοποιεί τις διατάξεις για τις εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων.

Τo νομοσχέδιο  θα εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία με την κοινοτική οδηγία 2167/2021 για τη διαχείριση πιστώσεων, ενώ ήδη ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης προέβη στις σχετικές ανακοινώσεις. Το νέο πλαίσιο θα είναι σπονδυλωτό και θα επιχειρήσει μια επαναρρύθμιση των σχέσεων δανειοληπτών και εταιρειών διαχείρισης πιστώσεων. Συγχρόνως θα συμπληρώνει το υπάρχον πλαίσιο και θα οδηγήσει μοιραία σε μια επαναξιολόγηση των εταιρειών παροχής πιστώσεων, μια και η αγορά αυτή έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο και καινούργιο οικοσύστημα.

Με βάση τις νέες ρυθμίσεις και σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών θα μπορεί να εισηγείται προς την ΤτΕ, που έχει την εποπτεία, την επιβολή κυρώσεων προς τις εταιρείες διαχείρισης.
Επισημαίνεται ότι με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία οι servicers είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας που ισχύει και για τις τράπεζες.

Κανόνες συμπεριφοράς

Η οδηγία και επομένως το νέο θεσμικό πλαίσιο θα καθορίζει τους θεμελιώδεις κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο οι αγοραστές πιστώσεων και οι φορείς παροχής υπηρεσιών πιστώσεων συνδιαλέγονται με τους δανειολήπτες. Απαιτεί από αυτούς να:

  • Ενεργούν με καλή πίστη, δίκαια και επαγγελματικά.
  • Να παρέχουν πληροφορίες που δεν είναι παραπλανητικές, ασαφείς ή ψευδείς.
  • Να σέβονται και να προστατεύουν τις προσωπικές τους πληροφορίες και την ιδιωτικότητα.
  • Να επικοινωνούν με τρόπο που δεν συνιστά παρενόχληση, εξαναγκασμό ή αθέμιτη επιρροή.

Ο χρονισμός

Το νέο θεσμικό πλαίσιο θα ρυθμίζει την ανάπτυξη δευτερογενών αγορών μη εξυπηρετούμενων δανείων και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των δανειοληπτών. Η υποχρέωση της χώρας μας για εναρμόνιση με τη σχετική κοινοτική οδηγία έχει ως καταληκτική ημερομηνία την 29η Δεκεμβρίου 2023 με ισχύ από τις 31/12/2023.

Στην περίπτωση που το νομοπαρασκευαστικό έργο δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, το υπουργείο δεν αποκλείεται να διαχωρίσει τη συμπλήρωση και την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας και να τελειοποιήσει τα υπόλοιπα νομοθετήματα έως το τέλος του έτους, όπως προβλέπει η E.E. Συγχρόνως
θα προωθηθούν και βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Πέρα από τους δανειολήπτες, η νέα κοινοτική οδηγία έχει μέριμνες και για τη μη ισοβιότητα των αδειών διαχειριστή. Η οδηγία αυτή, όταν ενσωματωθεί πλήρως από όλα τα κράτη-μέλη (στις περισσότερες χώρες-μέλη και στην Ελλάδα έχει σε σημαντικό βαθμό ενσωματωθεί), θα επιβάλει το ευρωπαϊκό διαβατήριο για όσους διαθέτουν άδεια, αφού πρώτα περάσει από φίλτρο τις άδειες των διαχειριστών πιστώσεων, ώστε να καταστεί ξεκάθαρο κατά πόσον αυτοί πληρούν πλέον τις κείμενες διατάξεις.

Έτσι, οι αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών θα υποχρεωθούν να καταρτίσουν μια δημόσια προσβάσιμη λίστα ή ένα εθνικό μητρώο αδειοδοτημένων servicers, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες. Η οδηγία καθιερώνει ακόμη ένα fit and proper για τους διαχειριστές, μέσα από το οποίο διασφαλίζονται και οι δανειολήπτες.

Τέλος, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι διαχειριστές πιστώσεων, τα πρόσωπα που κατέχουν ειδική συμμετοχή στον διαχειριστή πιστώσεων και τα μέλη του διευθυντικού ή του διοικητικού οργάνου του διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο, καθώς και ότι δεν υπόκεινται σε διαδικασία αφερεγγυότητας, ούτε έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση κατά το παρελθόν, εκτός εάν έχουν αποκατασταθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.