Skip to main content

Δίκτυο Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ – Συλλογή & Επεξεργασία λυμάτων

ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΔΑΠ – ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ

Sponsored content

Η λειτουργία της ΕΥΔΑΠ και ειδικά η διάθεση και επεξεργασία των λυμάτων των κατοικιών, ιδρυμάτων, εργοστασίων ή άλλων εγκαταστάσεων βασίζεται στις κανονιστικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, αλλά και σε εταιρικές πρωτοβουλίες.

Η μη τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, πέραν του ότι μπορεί να επιφέρει διοικητικές ή ακόμη και ποινικές κυρώσεις, ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, τη ρύπανση του εδάφους, των υπόγειων υδροφορέων και των επιφανειακών υδάτων. Η ΕΥΔΑΠ παρακολουθεί επισταμένως τα σημεία γειτνίασης των εγκαταστάσεών της, ιδιαίτερα των αντλιοστασίων, με τους φυσικούς αποδέκτες, προκειμένου να παρεμβαίνει εγκαίρως και να προλαμβάνει περιπτώσεις περιβαλλοντικής ρύπανσης από ενδεχόμενες υπερχειλίσεις. Η αναγνώριση, η αξιολόγηση και η αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων είναι κρίσιμοι και σημαντικοί παράγοντες τους οποίους η Εταιρεία διαχειρίζεται με ιδιαίτερη προσοχή, έχοντας επίγνωση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους.

Η ΕΥΔΑΠ έχει την ευθύνη για την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή αρμοδιότητάς της, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 8 του Ν. 2744/99 όπως ισχύει σήμερα.

Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός ανέρχεται περίπου σε 3.695.000 κατοίκους. Το συνολικό μήκος του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων το 2021 ανερχόταν σε 8.438 χιλιόμετρα, ενώ το 2022 σε 8.598 χιλιόμετρα .

ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΔΑΠ – ΚΕΛ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΕΥΔΑΠ

Η επεξεργασία των λυμάτων των περιοχών αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ που σήμερα διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης γίνεται στα τρία Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ): στην Μεταμόρφωση Αττικής (ΚΕΛΜ), στη νήσο Ψυττάλεια (ΚΕΛΨ) και στο Θριάσιο Πεδίο (ΚΕΛΘ).

Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ)

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ΚΕΛ στην Ευρώπη και διεθνώς, με δυνατότητα επεξεργασίας (μέση παροχή σχεδιασμού) 1.000.000 μ3/ημέρα λυμάτων. Το 2022, η μέση παροχή των εισερχόμενων λυμάτων ήταν της τάξεως των 670.000 μ3/ημέρα. Η απόδοση της εγκατάστασης, όσον αφορά την απομάκρυνση του συνολικού ρυπαντικού φορτίου, είναι της τάξεως του 95% ή και μεγαλύτερο για ορισμένους ρυπαντικούς παράγοντες.

Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης (ΚΕΛΜ)

Είναι η παλαιότερη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αποτελεί εγκατάσταση υποδοχής και συνεπεξεργασίας αστικών λυμάτων μέσω δικτύου συλλεκτήρων ακαθάρτων και οικιακών βοθρολυμάτων από περιοχές της Αττικής που στερούνται αποχετευτικού δικτύου. Το ΚΕΛΜ έχει δυνατότητα επεξεργασίας (μέση παροχή σχεδιασμού) 44.000 μ3/ημέρα λυμάτων. Σήμερα, η μέση παροχή των εισερχόμενων λυμάτων είναι της τάξεως των 24.000 μ3/ημέρα. Το ποσοστό απομάκρυνσης ρυπαντικού φορτίου, σε όρους οργανικού φορτίου είναι άνω του 99%.

Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Θριασίου Πεδίου (ΚΕΛΘ)

Το ΚΕΛΘ λειτουργεί από το 2012 και συνιστά το πλέον σύγχρονο ΚΕΛ, στο οποίο γίνεται και τριτοβάθμια επεξεργασία. Το ΚΕΛΘ εξυπηρετεί τις περιοχές Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μάνδρας, Μαγούλας, με δυνατότητα επεξεργασίας (μέση παροχή σχεδιασμού) 21.000 μ3/ημέρα λυμάτων. Το 2022 η μέση ημερήσια παροχή ήταν 6.330 μ3/ημέρα. Το ποσοστό  απομάκρυνσης του ρυπαντικού φορτίου είναι άνω του 95%.

ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΔΑΠ – ΚΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟ

ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Ο σχεδιασμός κατασκευής και λειτουργίας των ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης λυμάτων στην Ανατολική Αττική περιλαμβάνει την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων εκροών με σκοπό την αναβάθμιση των περιοχών της Ανατολικής Αττικής. Τα έργα αυτά αποτελούν στρατηγική επιλογή της ΕΥΔΑΠ με σημαντική επίδραση στον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση του πολύτιμου πόρου του νερού.

Το αποχετευτικό έργο στην Ανατολική Αττική βρίσκεται σε εξέλιξη και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός της δεκαετίας. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα εγχειρήματα εκσυγχρονισμού που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα κυκλικής οικονομίας, καθώς οι επεξεργασμένες εκροές από τα ΚΕΛ θα χρησιμοποιούνται για αρδευτικούς σκοπούς, με χρήση τεχνολογίας αιχμής, και σε πλήρη πάντα εναρμόνιση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Επιπλέον, το βιοαέριο που θα παράγεται στα ΚΕΛ, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας για τη λειτουργία τους, συμβάλλοντας έτσι στην ενεργειακή εξοικονόμηση που κατέχει σημαντική θέση στη στρατηγική της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα επόμενα χρόνια, 400.000 περίπου κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής θα συνδεθούν στο δίκτυο αποχέτευσης. Τα μελλοντικά Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) που θα λειτουργούν από την ΕΥΔΑΠ στην Ανατολική Αττική (ΚΕΛ Ραφήνας-Πικερμίου & Αρτέμιδας-Σπάτων, ΚΕΛ Μαραθώνα, ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας) θα έχουν δυναμικότητα παραγωγής ανακτημένου νερού περίπου 48.000 m3/ημέρα. Η ΕΥΔΑΠ, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), έχει αναπτύξει πιλοτική εφαρμογή άρδευσης με επεξεργασμένες εκροές σε πειραματικό αγρό του ΓΠΑ στην περιοχή των Μεσογείων.

Η ΕΥΔΑΠ ανέπτυξε την ειδική ιστοσελίδα katharonero.eydap.gr, κάτω από την εταιρική ιστοσελίδα www.eydap.gr, για τη συνεχή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την πρόοδο των έργων.