Νέες θέσεις εργασίας για το πρόγραμμα πρόσληψης ανέργων πτυχιούχων

Στο site του ΟΑΕΔ οι αιτήσεις
Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 15:51
UPD:16:09
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ.

A- A A+

Επεκτείνεται, με 2.200 νέες θέσεις εργασίας, το «Πρόγραμμα επιχορήγη­σης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκ­παιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως και 35 ετών» που ήδη υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση, την οποία υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρο­ύτσης, οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται θα καλυφ­θούν σύμφωνα με τις διατάξεις του αρχικού προγράμματος που συγ­χρημα­τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυνα­μικού 2007-2013».

Αρχικός σκοπός του προγράμματος ήταν η δημιουργία 5.000 θέσεων εξαρ­τημένης εργασίας και πλήρους απασχόλησης σε επιχει­ρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες καλύφθηκαν πλήρως.

Το ποσό της επιχορήγησης καλύπτει μέρος του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 27 μήνες, εκ των οποίων οι 24 μήνες αφορούν επιχορήγηση και οι 3 μήνες δέσμευση του εργοδότη.

Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προ­βεί σε μείωση προσωπικού, ούτε σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης.

Σε ό,τι αφορά τους ωφελούμενους, που θα προσληφθούν από τις επι­χειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν την ιδιό­τητα του ανέργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτή­σεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή