ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. : Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5ης Ιουνίου 2013

Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2013 16:18

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 5η Ιουνίου 2013, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν δεκαπέντε (15) μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 6.407.829 μετοχές επί συνόλου 7.914.480, ήτοι παρέστη το 80,96% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί όλες οι αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

1. Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2012, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική  χρήση 2012.

3. Εγκρίθηκε η εκλογή για την χρήση 2013 του κ. Κωνσταντίνου Ευαγγελινού του Παναγιώτη Α.Μ. ΣΟΕΛ 13151 ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και της κας Αικατερίνης Μαλαβάζου του Αθανασίου Α.Μ. ΣΟΕΛ 13831 ως αναπληρωματικής.

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2012 και αποφασίστηκε το ύψος των αμοιβών και αποζημιώσεων τους για τη χρήση 2013.

5. Εκλέχτηκαν, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τριετή θητεία οι κάτωθι:

  • κ. Σταύρος Τάκη
  • κ. Γεώργιος Κουκουμέλης
  • κ. Αθανάσιος Πλατιάς
  • κ. Δημήτριος Χούντας
  • κ. Πέτρος Λέων
  • κ. Χριστόφορος Κατσάμπας
  • κ. Γεώργιος Τανισκίδης

Εκ των ανωτέρω εκλέχθηκαν ως μη εκτελεστικά μέλη ο κος Αθανάσιος Πλατιάς και ο κος Δημήτριος Χούντας και ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη οι κ.κ. Πέτρος Λέων, Χριστόφορος Κατσάμπας και Γεώργιος Τανισκίδης.

6. Εκλέχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008, οι κ.κ. Πέτρος Λέων, Χριστόφορος Κατσάμπας και Γεώργιος Τανισκίδης ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

7. Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας προς τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας για την συμμετοχή τους στα Δ.Σ. και στη διεύθυνση των θυγατρικών της εταιρειών, κατά το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Δεν υπήρξαν διάφορες ανακοινώσεις.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα