Skip to main content

Φοροεκτιμήσεις

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Με το άρθρο 16 του ν. 4712/2020 και με στόχο την ταχεία επίλυση των εκκρεμών φορολογικών διαφορών ενώπιον του ΣτΕ και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συστήνεται Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (εφεξής «Επιτροπή»). Με τη σύσταση της Επιτροπής, ο διάδικος φορολογούμενος σε εκκρεμείς διαφορές από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμων κατά τη φορολογική νομοθεσία (εξαιρουμένων των τελωνειακών διαφορών) μπορεί να υποβάλει αίτηση, με αίτημα την εξώδικη επίλυση της διαφοράς.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 31/12/20 και μπορεί να αφορά μόνο υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί έως τις 30/10/20. Αίτημα μπορεί να υποβληθεί και για εκκρεμείς έως τις 30/10/20 ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών φορολογικές διαφορές από πράξεις επιβολής φόρου ή προστίμων, εφόσον αυτές καταστούν εκκρεμείς ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 30/12/20. Σημειώνεται ότι με την αίτηση εξώδικης επίλυσης μπορεί να προβληθούν παραδεκτά οι εξής περιοριστικά αναφερόμενοι ισχυρισμοί: 

* παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω παρόδου του χρόνου εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα προς καταλογισμό αυτών. 

* παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη. 

* εσφαλμένος καταλογισμός του φόρου ή προστίμου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος. 

* αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από τη νομολογία του ΣτΕ. 

* μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων. 

Η Επιτροπή ελέγχει τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς με βάση τη νομολογία και την πάγια πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης και μπορεί να προτείνει την εν όλω ή εν μέρει αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος, υποβάλλοντας σε κάθε περίπτωση συγκεκριμένη πρόταση στον αιτούντα. Εφόσον στην πρόταση εμπεριέχεται και καταβολή ποσού, δίνεται η δυνατότητα καταβολής ποσοστού τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του κυρίου φόρου που οφείλεται, με παράλληλη μείωση των αναλογούντων πρόσθετων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων αναλόγως του αριθμού των δόσεων που επιλέγονται. Σε περίπτωση μη αποδοχής από τον αιτούντα της πρότασης της Επιτροπής, συντάσσεται πρακτικό ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης.

Παροχή φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις σε startups

Με το άρθρο 49 του Νόμου 4712/2020 προστίθεται νέο άρθρο 70Α στον ΚΦΕ, το οποίο ορίζει ότι φυσικά πρόσωπα που εισφέρουν κεφάλαιο σε νεοφυή επιχείρηση (start-up) που είναι εγγεγραμμένη στο σχετικό μητρώο, εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημά τους, ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της εισφοράς τους, κατά το φορολογικό έτος στο οποίο αυτή πραγματοποιήθηκε. Το εν λόγω κίνητρο εφαρμόζεται για εισφορές κεφαλαίων μέσω τραπεζικής κατάθεσης έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος, οι οποίες πραγματοποιούνται σε έως και τρεις (3) νεοφυείς επιχειρήσεις με μέγιστο ποσό επένδυσης τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά επιχείρηση.

Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η εισφορά κεφαλαίου έχει πραγματοποιηθεί για τη λήψη φορολογικού πλεονεκτήματος η οποία ματαιώνει τον σκοπό της διάταξης προβλέπεται η επιβολή προστίμου ίσου με το ποσό του οφέλους που επιδιώχθηκε. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται από την 29η Ιουλίου 2020 (ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου 4712/2020 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως). Περαιτέρω λεπτομέρειες για την εφαρμογή του εν λόγω κινήτρου, θα καθοριστούν με την έκδοση κοινής απόφασης του υπουργού Οικονομικών, του αρμοδίου για την έρευνα και τεχνολογία υπουργού και του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Δημοφιλή ερωτήματα

Πραγματικός δικαιούχος (beneficial owner) θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο πραγματικά ανήκει ή το οποίο ελέγχει πραγματικά μία εταιρική οντότητα ή για λογαριασμό του οποίου διεξάγονται συναλλαγές ή δραστηριότητες μιας εταιρείας. Η έννοια του πραγματικού δικαιούχου αντιπαραβάλλεται με την έννοια του νόμιμου κυρίου (Legal owner) της νομικής οντότητας, ο οποίος δηλώνεται ως μέτοχος ασκών τον έλεγχο του νομικού προσώπου/οντότητας.