Skip to main content

Φοροεκτιμήσεις

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Υπερτιμολόγηση από εξωχώριες εταιρείες

Τα τελευταία χρόνια είναι συχνό το φαινόμενο να ιδρύονται εξωχώριες εταιρείες, δηλαδή εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε αλλοδαπή χώρα, και με βάση τη νομοθεσία της οποίας δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε άλλες χώρες και απολαμβάνουν ιδιαίτερα ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης (Κύπρος, Βουλγαρία κ.ά.). Σε πολλές περιπτώσεις, στο πλαίσιο ενδοομιλικών συναλλαγών, οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιούνται ως οχήματα φοροαποφυγής μέσω πραγματοποιούμενης υπερτιμολογήσεως των αγαθών κ.λπ. που πωλούνται από τις εξωχώριες εταιρείες σε ημεδαπές επιχειρήσεις (οι οποίες προσαυξάνουν κατά αυτόν τον τρόπο τεχνητώς τα έξοδά τους, εμφανίζοντας μειωμένα κέρδη ή και ζημίες). Γι’ αυτόν τον λόγο έχει θεσπιστεί από τη νομοθεσία ένα τεκμήριο (μαχητό) με βάση το οποίο δεν εκπίπτουν οι δαπάνες που προέρχονται από εξωχώριες εταιρείες, εκτός και αν αποδεικνύεται επαρκώς ότι οι δαπάνες αυτές αντιστοιχούν σε πραγματικές συναλλαγές και όχι εικονικές με σκοπό τη φοροδιαφυγή.

Συνέπειες από λήξη ή λύση σύμβασης franchise

Το franchise είναι η εμπορική μέθοδος με την οποία μια επιχείρηση, ο δικαιοπάροχος (franchisor), παραχωρεί στην άλλη, τον δικαιοδόχο (franchisee), έναντι αμέσου ή εμμέσου οικονομικού ανταλλάγματος, το δικαίωμα εκμετάλλευσης του συνόλου δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα αντιγραφής, τεχνογνωσίες ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας προς εκμετάλλευση για τη μεταπώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες. Η επέλευση της λήξης ή λύσης της σύμβασης franchise επιφέρει μια σειρά αποτελεσμάτων από τα οποία, ανάλογα με τη φύση τους, άλλα επέρχονται σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως των ειδικότερων συνθηκών, και άλλα εξαρτώνται από τον λόγο διακοπής της συνεργασίας, τις συμφωνηθείσες ρήτρες που περιέχονται στη σύμβαση, τις αρχές της καλής πίστης κ.λπ. Είναι γεγονός ότι οι συνέπειες της λύσης μιας σύμβασης franchise αφορούν κυρίως τον δικαιοδόχο, καθώς αυτός είναι που υποχρεώνεται με τη λύση της συνεργασίας να αλλάξει το σύνολο της επιχείρησής του και να το προσαρμόσει στα νέα δεδομένα.

Βασικοί άξονες των συνεπειών της λύσης μιας σύμβασης franchise είναι οι εξής:

* Ο δικαιοπάροχος δύναται με τη λύση κάποιας σύμβασης franchise με δικαιοδόχο του, είτε ο ίδιος είτε μέσω τρίτου δικαιοδόχου του, να εγκαταστήσει και λειτουργήσει μια νέα μονάδα δικαιόχρησης του συστήματός του στην ίδια περιοχή με αυτήν του πρώην δικαιοδόχου του, συνεχίζοντας όπως πριν την ομαλή πορεία του δικτύου του.

* Από την άλλη πλευρά, ο δικαιοδόχος οφείλει να παύσει τη χρήση των σημάτων και των διακριτικών γνωρισμάτων του συστήματος του δικαιοπαρόχου και ειδικότερα να παύσει τη χρήση της πινακίδας της επιχείρησής του, των διαφημιστικών εντύπων και άλλων εγγράφων με το σήμα του δικαιοπαρόχου, του αριθμού τηλεφωνικής σύνδεσης της επιχείρησης του δικαιοδόχου (εάν αυτή συνδέεται με το σύστημα και/ή υπάρχει σχετική ρήτρα στη σύμβαση), των αποδείξεων ταμειακής του μηχανής και γενικώς να παύσει να κάνει χρήση του σήματος του δικαιοπαρόχου οπουδήποτε.

Δημοφιλή ερωτήματα

Πότε υπάρχει εκτός έδρας απασχόληση;

-Προϋπόθεση για τη χορήγηση της εκτός έδρας αποζημίωσης είναι ο μισθωτός να αποσταλεί σε νέο τόπο, διαφορετικό από αυτόν που είχε αρχικά συμφωνηθεί ως τόπος παροχής της εργασίας του, με σκοπό να απασχοληθεί πρόσκαιρα σε αυτόν και να διανυκτερεύσει. Ειδικότερα, ο μισθωτός θεωρείται ότι απασχολείται εκτός έδρας όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Όταν μετακινείται πρόσκαιρα εκτός της περιοχής που βρίσκεται η επαγγελματική εγκατάσταση του εργοδότη, στην οποία ο μισθωτός παρέχει κατά τρόπο μόνιμο και συνήθη την εργασία του.

β) Όταν κατά το στάδιο της πρόσκαιρης εκτός έδρας μετακίνησής του προς απασχόληση, διανυκτερεύει στον εκτός έδρας τόπο.