Σεμινάριο

CUSTOMER'S CREDIT RISK ANALYSIS AND BEST PRACTICES OF SOLVING

Χρηματοοικονομικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οικονομολόγος,  με πολυετή εμπειρία στις Διευθύνσεις Πιστώσεων Εμπορίας, Εσωτερικού Ελέγχου, Εκπαίδευσης, Οικονομικών Υπηρεσιών, Οικονομικού Προγραμματισμού-Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 8-9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
300

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Γενικές Πληροφορίες:

Το σεμινάριο διεξάγεται σε δύο απογεύματα και συγκεκριμένα την Πέμπτη 8 και την Παρασκευή 9 Μαρτίου και ώρες 17:00-22:00.

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε διευθυντές και στελέχη της εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης

Σκοπός σεμιναρίου:

Να δώσει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις προσδιορισμού, αξιολόγησης και διαβάθμισης του πιστωτικού κινδύνου με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και λήψη των απαραιτήτων μέτρων, για διασφάλιση των πιστωτικών συναλλαγών των πελατών

Θέματα σεμιναρίου:

 • Δομημένο πλάνο προσδιορισμού του πιστωτικού κινδύνου ώστε με την ολοκλήρωση της έρευνας να είναι δυνατός ο προσδιορισμός του πιστωτικού κινδύνου
 • Παράγοντες προσδιορισμού του πιστωτικού κινδύνου

-Ενδογενείς κίνδυνοι, που συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία της επιχείρησης
-Εξωγενείς κίνδυνοι, που απορρέουν από τις δυσμενείς επιδράσεις του φυσικού, πολιτικού, νομικού και κυρίως του οικονομικού περιβάλλοντος

 • Εκτίμηση πιστωτικού κινδύνου με τη χρήση πληροφοριών μη οικονομικού περιεχομένου
 • Σύνταξη πίνακα προσδιορισμού του πιστωτικού κινδύνου με βάση στοιχεία μη οικονομικού περιεχομένου που περιλαμβάνει:

- Ποιοτικά χαρακτηριστικά των φορέων της επιχείρησης
- Διοίκηση- Οργανωτικό Σχήμα
- Εργασιακές σχέσεις
- Τεχνολογικός εξοπλισμός - ποιοτικό επίπεδο και κύκλος ζωής προϊόντων
- Βασικά χαρακτηριστικά - Ιδιαιτερότητες - Προοπτικές του κλάδου
- Άλλοι εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της επιχείρησης
- Παρεχόμενες εξασφαλίσεις για κάλυψη χορηγουμένων πιστώσεων
- Εξωγενείς παράγοντες που τυχόν επηρεάζουν τη λειτουργία της επιχείρησης
- Παρεχόμενες εξασφαλίσεις για κάλυψη χορηγουμένων πιστώσεων
- Βαθμίδες Πιστωτικού κινδύνου με βάσει τα στοιχεία φερεγγυότητας, αυξημένος, αρκετά υψηλός, υψηλός,  σχετικά υψηλός, μέτριος, αποδεκτός, χαμηλός πολύ χαμηλός
- Προσδιορισμό του συντελεστή δυσχέρειας για κάθε στοιχείο αξιολόγησης
- Υπολογισμό risk score με βάση τις πληροφορίες μη οικονομικού περιεχομένου και προσδιορισμό της βαθμίδας του πιστωτικού κινδύνου        

 • Εκτίμηση πιστωτικού κινδύνου με τη χρήση πληροφοριών οικονομικού περιεχομένου
 • Οικονομικές καταστάσεις

- Χρήση οικονομικών καταστάσεων για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου
- Οικονομική πορεία και κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης
- Συσχετισμός κρίσιμων οικονομικών μεγεθών και αριθμοδεικτών
- Διαχρονική εξέλιξη των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων όπως του κύκλου εργασιών, των περιθωρίων κέρδους, των ιδίων κεφαλαίων, των αριθμοδεικτών
- Συγκρίσεις και συσχετισμοί με αντιπροσωπευτικό δείγμα επιχειρήσεων του κλάδου      

 • Αριθμοδείκτες

Αναλυτική παρουσίαση και κριτική ανάλυση των τριών αντιπροσωπευτικών κατηγοριών αριθμοδεικτών:
Αποδοτικότητας (Profitability) : Return on investments (ROI), Return on Equity (ROE), Return on net assets (RONA), Gross margin (GM),Earnings before interest and tax (EBIT), Earnings before tax (EBT), Earnings after tax (EAT), Return on sales (ROS)/Net Income Margin.
Αποτελεσματικότητας (Assets utilization): Days Sales Outstanding (DSO),Days Of Inventory (DOI),Days Accounts Payable (DAP),Days Accounts Receivables (DAR)
Ρευστότητας και Δανειακής κάλυψης (Liquidity and Debt Coverange) Current ratio, Quick ratio, Leverage, Cash flow coverage.

 • Λοιποί δείκτες

   Economic Value Added (EVA)
   Καταστάσεις ταμειακών ροών (Cash flows)

 •  Δείκτης αφερεγγυότητας Zeta Score ή Z- Score: Παρουσιάζει την οικονομική ευρωστία της επιχείρησης. Ιστορικά έχει χρησιμοποιηθεί ως «μάντης» επιχειρηματικής κατάρρευσης.
 •  Σημάδια Αφερεγγυότητας (Business Failure Indicators): Τάση των Πωλήσεων, τάση των κερδών. Δυσμενείς συνθήκες στον κλάδο. Καθυστερήσεις απαιτήσεων. Άλλοι ενδεικτικοί παράγοντες αφερεγγυότητας.
 • Αρχές των τεσσάρων C’s  Character- Capacity-Capital- Conditions
 • Έρευνα δυσμενών στοιχείων, όπως σφραγισμένες επιταγές, διαμαρτυρόμενες συναλλαγματικές, διαταγές  πληρωμής,  αίτηση πτωχεύσεως
 • Επισφαλείς απαιτήσεις: προσδιορισμός, παρακολούθηση, έλεγχος και αποθεματικό για την κάλυψή τους
 • Σύνταξη πίνακα προσδιορισμού του πιστωτικού κινδύνου με βάση στοιχεία  οικονομικού περιεχομένου
 • Υπολογισμό risk score με βάση τις πληροφορίες οικονομικού περιεχομένου  και προσδιορισμό της βαθμίδας του πιστωτικού κινδύνου        
 • Ενοχικές και εμπράγματες εξασφαλίσεις. Παροχή εγγυήσεων  (επιταγές – συναλλαγματικές). Αξιόγραφα  και λοιπές μορφές εξασφάλισης.
 • Εκθέσεις - Ενημέρωση Διοίκησης (MIS  credit)

- Αναλυτική Πιστωτική εικόνα του πελάτη (customer credit status) 
- Ανάλυση υπολοίπων πελατών ανά ληκτότητα (aging analysis)
- Και μια σειρά άλλων reports προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τομέων Πιστώσεων και Πωλήσεων

 • Εγχειρίδιο εγκρίσεων πιστώσεων (Credit authority manual). Αναλυτική παρουσίαση ενός προτύπου εγχειριδίου που να καλύπτει όλες τις λειτουργικές ανάγκες του τομέα πιστώσεων-πωλήσεων
 • Γενικά περί Εμπορικών Εταιριών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) με ιδιαίτερη έμφαση στα πρόσωπα που  εκπροσωπούν- δεσμεύουν την εταιρεία

Μεθοδολογία

 • Case studies
 • Το σύστημα  συνοδεύεται από σειρά εντύπων
   

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr