Η Κοινωνική Υπευθυνότητα στην πράξη για την INTERAMERICAN

Μοχλός για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017 18:06
UPD:15/12/2017 10:17

Η «Κατάθεση Αλληλεγγύης, Πράξη Ζωής» είναι μια εκστρατεία συγκέντρωσης τροφίμων από τους εθελοντές εργαζομένους και συνεργάτες της INTERAMERICAN, με συνεισφορά σημαντικής ποσότητας σε ετήσια βάση κατά την τελευταία πενταετία.

Η Εταιρική Υπευθυνότητα της INTERAMERICAN στην πράξη άνοιξε, ουσιαστικά, τον δρόμο στην ελληνική ασφαλιστική αγορά για τον αναπροσδιορισμό του κοινωνικού ρόλου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Η εταιρεία, από το 2003 με το οργανωμένο σχέδιο πρωτοβουλιών «Πράξεις Ζωής» και με δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της σε θεσμικούς φορείς και οργανισμούς για την υπευθυνότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και με τακτική έκθεση αναφοράς από το 2008 σύμφωνα με τα πιο εξελιγμένα πρότυπα λογοδοσίας, υπήρξε πρωτοπόρος στον ασφαλιστικό κλάδο, με υποδειγματική πρόοδο ενσωμάτωσης της ΕΚΕ στην εταιρική στρατηγική. H INTERAMERICAN, μέσα από τις δραστηριότητες και λειτουργίες -από την εταιρική διακυβέρνηση μέχρι τις σχέσεις με τους μετόχους, τους εργαζομένους και συνεργάτες, τους ασφαλισμένους και μέχρι την κοινωνική και περιβαλλοντική συνεισφορά- προβάλλει τις αξίες που πρεσβεύει ως ασφαλιστικός οργανισμός: τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη, την ομαδικότητα, τη συνεργασία, την απόδοση, τον επαγγελματισμό και τη συνέπεια.

Στόχος της εταιρείας είναι η σταθερή συμβολή της στην εθνική οικονομία, στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για όλους τους συμμετόχους της. Παράλληλα, η ανάπτυξη της κουλτούρας για την υπευθυνότητα στο σύνολο των εργαζομένων και συνεργατών αποτελεί βασική επιδίωξη, ώστε να επιτυγχάνεται:

 • η εδραίωση της αξιοπιστίας της και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων στην εταιρεία
 • η ενδυνάμωση της συνοχής και των δεσμών της εταιρείας με τους εργαζομένους και τους συνεργάτες
 • η δημιουργία θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων και επιχειρηματικής προοπτικής σε βάθος χρόνου.

Από τη Στρατηγική στις Πρακτικές Υπευθυνότητας

Η αιμοδοσία στην INTERAMERICAN αποτελεί μια τακτικά επαναλαμβανόμενη πρακτική για τα διοικητικά στελέχη και τα Γραφεία Πωλήσεων, ενώ οι εργαζόμενοι διατηρούν Τράπεζα Αίματος.

Στην εξέλιξη του σχεδίου υπευθυνότητας «Πράξεις Ζωής» της INTERAMERICAΝ συνεκτιμώνται, διαχρονικά, ως βασικές παράμετροι:

 • οι επιταγές των διεθνών και τοπικών οργανισμών για την αειφόρο ανάπτυξη και υπευθυνότητα, των οποίων η εταιρεία αποτελεί μέλος 
 • η συνάφεια των πρακτικών ΕΚΕ με το επιχειρησιακό αντικείμενο, ώστε να αξιοποιούνται η τεχνογνωσία, οι υποδομές και οι ασφαλιστικές υπηρεσίες της εταιρείας
 • η ανταπόκριση στις ανάγκες της εταιρικής κοινωνίας των εργαζομένων και συνεργατών με παροχές και παράλληλα η ανάπτυξη της συμμετοχής και εθελοντικής συνεισφοράς τους 
 • η διάρκεια της συνεργασίας με έγκυρους, αξιόπιστους και αναγνωρισμένους για το κοινωνικό και περιβαλλοντικό έργο τους φορείς και οργανώσεις
 • η διασπορά των ενεργειών σε πληθυσμούς αποδεκτών με διαφορετικές ανάγκες (παιδιά, ηλικιωμένοι, περιθωριοποιημένες ομάδες κ.ά.), με σκοπό τη θετική επίδραση της εταιρείας στην κοινωνική ζωή.

Οι κύριοι θεματικοί άξονες, στη βάση των οποίων αναπτύσσονται οι «Πράξεις Ζωής», είναι η Φροντίδα για την Υγεία, η Αντιμετώπιση Κινδύνων, η Αρωγή Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων, η Υποστήριξη του Πολιτισμού & της Παιδείας και η Προστασία του Περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο του σχεδίου, η INTERAMERICAN επικαιροποιεί τους στόχους της εστιάζοντας σήμερα, μεταξύ άλλων:

 • στην ενίσχυση των χρηματοοικονομικών γνώσεων και την υποστήριξη του «χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού»
 • στην ανταπόκρισή της στις επιτακτικές ανάγκες της κοινωνίας που έχει προκαλέσει η μακρά οικονομική και κοινωνική κρίση, με παροχές υγείας σε ευπαθείς ομάδες και με πρωτοβουλίες αλληλεγγύης
 • στη σύνδεση ενεργειών υποστήριξης της πολιτισμικής κληρονομιάς, ως «εθνικού προϊόντος», με τις επιχειρησιακές και κοινωνικές δραστηριότητες της εταιρείας
 • στην υποστήριξη της πρακτικής εξάσκησης και απασχόλησης των νέων ανθρώπων, καθώς και στην ενθάρρυνση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας
 • στην ενίσχυση των διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων, με συνεχή ενσωμάτωση στις ασφαλιστικές προτεραιότητες των κινδύνων και ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ← → για να πλοηγηθείτε
διαβάστε επίσης

  ΑΦΙΕΡΩΜΑ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη