Skip to main content

Στη Βουλή το ν/σ για το επίδομα γέννησης – Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με το οποίο θεσπίζεται επίδομα γέννησης ύψους 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα από 1-1-2020.

Το επίδομα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 εκάστη. Προβλέπεται ως προϋπόθεση οικογενειακό εισόδημα 40.000 ευρώ ετησίως, ενώ εισάγεται κριτήριο νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην ελληνική επικράτεια των δικαιούχων του επιδόματος γέννησης (για πολίτες τρίτων χωρών απαιτείται 12ετής διαμονή).

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου «το ζήτημα της υπογεννητικότητας εντάθηκε κατά την τελευταία δεκαετία λόγω της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα». «Συνεπεία τούτου, καθίστανται δυσοίωνες οι προβλέψεις για τις επόμενες δεκαετίες και συνακόλουθα επιβεβλημένη η λήψη πρωτοβουλιών εκ μέρους της Πολιτείας για τη χάραξη και την υλοποίηση μέτρων δημογραφικής πολιτικής στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας» τονίζεται στην έκθεση.

Σύμφωνα με το κείμενο της αιτιολογικής έκθεσης η θέσπιση του επιδόματος γέννησης συνιστά μέτρο ενίσχυσης της σύγχρονης δημογραφικής πολιτικής της χώρας, η οποία προωθείται στο πλαίσιο των ανωτέρω συνταγματικών επιταγών, επιτυγχάνοντας, παράλληλα, την προώθηση της γονεϊκότητας και ενισχύοντας την οικογενειακή και κοινωνική συνοχή, η οποία έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

Ειδικότερα, με το άρθρο 1 του νομοσχεδίου θεσπίζεται επίδομα γέννησης ύψους 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα από 1.1.2020.  Με την ίδια διάταξη καθορίζεται κατ’ αρχάς ως δικαιούχος του επιδόματος η μητέρα του παιδιού, εφόσον η ίδια ή ο πατέρας του παιδιού εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 7. Σε ειδικές περιπτώσεις, το επίδομα καταβάλλεται στον διαμένοντα νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα πατέρα του παιδιού, εφόσον αυτός ασκεί την επιμέλειά του, και σε κάθε περίπτωση στον διαμένοντα νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, ο οποίος ασκεί την επιμέλεια του παιδιού, κατόπιν έκδοσης της σχετικής δικαστικής απόφασης.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής της σχετικής αίτησης είτε στο υποσύστημα του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης, το οποίο, μέσω της λειτουργικής διασύνδεσης του με το σύστημα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα γέννησης, θα επιτυγχάνει τη χορήγηση του επιδόματος με αυτοματοποιημένο τρόπο είτε απευθείας στο σύστημα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα γέννησης, πάντα μέσω ηλεκτρονικής αίτησης.

Το επίδομα γέννησης χορηγείται στις περιπτώσεις όπου το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000 ευρώ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγησή του είναι η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και η σχετική πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου. Στο νομοθέτημα υπάρχουν επίσης ειδικές προβλέψεις για τις περιπτώσεις υποβολής ξεχωριστής δήλωσης φορολογίας, καθώς και της υποβολής αίτησης χορήγησης του επιδόματος σε ημερομηνία προγενέστερη της προθεσμίας για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Για τους πολίτες τρίτων κρατών, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο ρυθμιστικό καθεστώς των περιπτώσεων β’ έως δ’ της προτεινόμενης διάταξης, απαιτείται δωδεκαετής διαμονή στη χώρα πριν την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης. Η επιλογή αυτή συνιστά προϊόν συνεκτίμησης των οικονομικών συνεπειών της σκοπούμενης ρύθμισης σε ανελαστικές δημοσιονομικές συνθήκες. Παράλληλα, η δωδεκαετής διαμονή εκτιμάται ως ικανή να τεκμηριώσει πρόθεση μόνιμης διαμονής, ως απόρροια διαμόρφωσης ισχυρού δεσμού των εν λόγω δικαιούχων με το κράτος και την κοινωνία υποδοχής. Στην ανωτέρω περίπτωση, το νόμιμο και μόνιμο της διαμονής αποδεικνύεται από την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για κάθε φορολογικό έτος.

Στο άρθρο 7 του νομοσχεδίου προβλέπεται κριτήριο νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην ελληνική επικράτεια των δικαιούχων του επιδόματος γέννησης, ενώ με το άρθρο 8 εντάσσονται στους δικαιούχους του επιδόματος και οι μητέρες, οι οποίες, παρόλο που δεν ανήκουν σε καμία από τις κατηγορίες δικαιούχων του άρθρου 7, διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στη χώρα, λόγω της σχετικής ιδιότητας του πατέρα του παιδιού.

Ως επίδομα κοινωνικής πρόνοιας, το επίδομα γέννησης χορηγείται από τον Οργανισμό Παροχών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

naftemporiki.gr