Skip to main content

Τι συζητήθηκε-τι αποφασίστηκε στο υπουργικό συμβούλιο

Σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών απασχόλησε την Τετάρτη τη συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του υπουργικού συμβουλίου, υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού, οι  αρμόδιοι υπουργοί ανέπτυξαν τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα:

Οικονομία

1. Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, κι ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, παρουσίασαν α) Την κατάσταση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας , β) Tο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Παιδεία

2.  Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, παρουσίασε το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση του σχολείου και την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αυτονομίας των σχολικών μονάδων, στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, με διαρκή παροχή ανατροφοδότησης, αξιολόγηση με καθαρά βελτιωτικό χαρακτήρα και συνεχείς επιμορφώσεις που οδηγούν στην επαγγελματική πρόοδο, στην ανάδειξη της διοίκησης της εκπαίδευσης σε κεντρικό πυλώνα παιδαγωγικής στήριξης του σχολείου, με επιστημονικά κριτήρια επιλογής και αξιολόγηση, στον εκσυγχρονισμό της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Περιλαμβάνονται τομές, όπως το πολλαπλό βιβλίο, η αποκέντρωση και ευελιξία έγκρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ερευνών και πρακτικής άσκησης, η αξιολόγηση μαθητών με καινοτόμες μεθόδους, όπως η «ανεστραμμένη τάξη».

Η Ελλάδα, σήμερα, είναι η χώρα με τον χαμηλότερο δείκτη σχολικής αυτονομίας ανάμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ και μια από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες όπου η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην πράξη.

Αναπτύσσεται σε τέσσερις άξονες:

Ι) Τη μεγαλύτερη αυτονομία της σχολικής μονάδας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους εκπαιδευτικούς. Η ποιότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων τείνει να είναι άμεσα συναρτώμενη με το βαθμό αποκέντρωσής τους, ελευθερίας και αυτονομίας των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων, τομέα στον οποίο η χώρα μας υστερεί σημαντικά σε σχέση με άλλες χώρες. Δείχνουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς μας, με ενισχυμένη ελευθερία στην οργάνωση της διδασκαλίας, ενισχύουμε το ρόλο του διευθυντή και αυξάνουμε τις θέσεις ευθύνης για τους εκπαιδευτικούς, θεσπίζουμε ένα πλαίσιο αυξημένης διαφάνειας και λογοδοσίας, εξασφαλίζουμε μεγαλύτερους βαθμούς ευελιξίας, απελευθερώνουμε τις δημιουργικές δυνάμεις της εκπαίδευσης.

ΙΙ) Την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, με καθαρά βελτιωτικό, μη τιμωρητικό χαρακτήρα, ως μηχανισμό ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών και διαρκούς βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του σχολείου. Η αξιολόγηση αποτελεί απαραίτητο συμπληρωματικό μέτρο για τη θέσπιση ενός ισχυρού μηχανισμού ανατροφοδότησης και διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση, ενώ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιμόρφωση. Αποτελεί, επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Η αξιολόγηση, σε κεντρικό ή τοπικό επίπεδο, αποτελεί κοινή πρακτική στο 90% των ευρωπαϊκών χωρών.

ΙΙΙ) Τις δομές εκπαίδευσης, για την περαιτέρω συμβολή τους στην αποτελεσματική υποστήριξη του σχολείου. Στόχος, η ίδρυση θέσεων στελεχών με αμιγώς παιδαγωγικό χαρακτήρα, ο εξορθολογισμός της διαδικασίας επιλογής στελεχών και η ουσιαστική συμβολή των στελεχών αυτών τόσο στην επιμόρφωση όσο και στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, που θα καταστήσουν τις νέες Δομές Εκπαίδευσης κρίσιμο πυλώνα για την αποτελεσματική παιδαγωγική υποστήριξη του αυτόνομου σχολείου. Επενδύουμε στους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη μας.

ΙV) Την εκκλησιαστική εκπαίδευση. Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο επιχειρεί να εκσυγχρονίσει και να οργανώσει εξ ολοκλήρου και σε νέα βάση την δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια και ανώτατη εκκλησιαστική εκπαίδευση, ενισχύοντας ουσιαστικά την παρεχόμενη εκπαίδευση στους υποψηφίους κληρικούς.

Επικουρική ασφάλιση – Παιδική προστασία

3. Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής  Χατζηδάκης, και οι υφυπουργοί Παναγιώτης Τσακλόγλου και  Δόμνα Μιχαηλίδου παρουσίασαν τις νομοθετικές πρωτοβουλίες α) Μεταρρύθμιση της επικουρικής ασφάλισης – Σύσταση Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), β) Νομοσχέδιο για την παιδική προστασία.

α) Ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται μια διαρθρωτική αλλαγή μακρόπνοου χαρακτήρα, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκονται οι μελλοντικές επικουρικές συντάξεις της νέας γενιάς, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι συντάξεις του υφιστάμενου συστήματος. Η βασική καινοτομία του νέου συστήματος Επικουρικής Ασφάλισης είναι ότι για κάθε νεοεισερχόμενο στην αγορά εργασίας από 1.1.22 και προαιρετικά για όσους είναι κάτω των 35 ετών, θα δημιουργηθεί ένας ατομικός λογαριασμός, στον οποίο θα σωρεύονται οι ασφαλιστικές του εισφορές («ασφαλιστικός κουμπαράς»), οι οποίες στη συνέχεια θα επενδύονται με βάση προκαθορισμένους, αυστηρούς κανόνες και διαδικασίες. Πρόκειται για μια πολυδιάστατη μεταρρύθμιση με στόχο:

– Τη μείωση του δημογραφικού κινδύνου που απειλεί τα εισοδήματα των μελλοντικών συνταξιούχων.

– Την εξασφάλιση υψηλότερων επικουρικών συντάξεων στους μελλοντικούς συνταξιούχους.

– Τη μετατροπή του ασφαλιστικού συστήματος σε μοχλό της ανάπτυξης της οικονομίας.

– Την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των νέων ασφαλισμένων στο δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα και την παροχή ισχυρών κινήτρων για  νόμιμη εργασία.

Για τον σκοπό αυτόν θα συσταθεί Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης. To ταμείο αυτό θα είναι δημόσιο. Θα λειτουργεί στα πρότυπα Δημόσιων Ταμείων κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα που έχουν φτιαχτεί εδώ και δεκαετίες σε χώρες, που φημίζονται για την αποτελεσματικότητα του κοινωνικού τους κράτους, όπως η Δανία, η Ολλανδία και η Σουηδία. 

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση περιλαμβάνει επίσης δύο σημαντικές  κρατικές εγγυήσεις. Το Κράτος εγγυάται αφενός την απρόσκοπτη καταβολή  των συντάξεων του υφιστάμενου συστήματος και αφετέρου ότι η επικουρική  σύνταξη του νέου κεφαλαιοποιητικού συστήματος θα αντιστοιχεί τουλάχιστον  στις εισφορές, που κατέβαλε ο ασφαλισμένος σε πραγματικούς όρους.

β) Το νομοσχέδιο για την παιδική προστασία έχει στο επίκεντρο το παιδί και τα άτομα με αναπηρία. Με γνώμονα την αναγκαιότητα της πρόληψης, της αναβάθμισης και της αποϊδρυματοποίησης φέρνει ένα πλέγμα διατάξεων με ιδιαίτερο θετικό πρόσημο για την οικογένεια και την κοινωνία. Καθιστά την Κοινωνική Προστασία ενεργητικό μοχλό για την προώθηση αλλαγών και τη δημιουργία δομών και θεσμών για όλους και όχι απλά έναν παθητικό μηχανισμό απονομής επιδομάτων. Στόχος είναι όλα τα παιδιά να μεγαλώνουν σε μία οικογένεια, να βρίσκονται σε ασφαλή περιβάλλοντα και να λαμβάνουν την κατάλληλη για την ηλικία και τις δυνατότητές τους διαπαιδαγώγηση και υποστήριξη.  Στηρίζει, επίσης, τα άτομα με αναπηρία δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιτύχουν την ανεξάρτητη διαβίωσή τους και την ισότιμη συμμετοχή τους σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής, πολιτιστικής ζωής της χώρας. Ειδικότερα:

– Για την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης Εισάγονται διατάξεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης. Ορίζεται με σαφήνεια τί είναι παιδική κακοποίηση και λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για την εξάλειψη της κακοποίησης. Τίθεται ως προϋπόθεση για την πρόσληψη σε φορείς και δομές που αφορούν παιδιά η προσκόμιση ποινικού μητρώου που να αποδεικνύει ότι δεν έχει καταδικαστεί σε συγκεκριμένα αδικήματα. Επιπλέον, σε κάθε δομή του Φορέα Παιδικής Προστασίας, ορίζεται υπάλληλος με συγκεκριμένα προσόντα, ως Υπεύθυνος Παιδικής Προστασίας ο οποίος συγκεντρώνει τις αναφορές περιστατικών παιδικής κακοποίησης και τις διαβιβάζει στις αρμόδιες Αρχές.

– Για την αναβάθμιση υπηρεσιών των βρεφονηπιακών σταθμών και την καθιέρωση τακτικής παρακολούθησης της ανάπτυξης των παιδιών, θεσπίζονται:

α) Ολιστικό παιδαγωγικό πρόγραμμα που θα εφαρμόζεται σε όλους τους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς της χώρας και θα επιτρέπει σε όλα τα  βρέφη και παιδιά (2 μηνών έως 4 ετών)  να αποκτήσουν ερεθίσματα και γνώσεις, να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, τα ταλέντα τους και να αποκτήσουν εφόδια για την καλύτερη δυνατή εξέλιξή τους έως και την ενήλικη ζωή τους. 

β) Τακτική παρακολούθηση των παιδιών από ειδικούς για την έγκαιρη ανίχνευση τυχόν δυσκολιών και την έγκαιρη παραπομπή τους  σε επιπλέον υποστήριξη. 

-Για τον εξορθολογισμό του πλαισίου αναδοχής και υιοθεσίας διευρύνονται τα ηλικιακά όρια των αναδόχων, προκειμένου να ενεργοποιηθούν υποψήφιοι και μεγαλύτερων ηλικιών. 

-Για την ενίσχυση του θεσμού Κοινωνικού Συμβούλου για τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών προβλέπεται:  α) Αποσαφήνιση του πεδίου ελέγχου του (ρητή πρόβλεψη για πρόσβαση στα αρχεία των δομών), β) χρήση ενιαίων εργαλείων για τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων προνοιακών υπηρεσιών και γ) πρόβλεψη ειδικής και ενιαίας επιμόρφωσης και πιστοποίησης των επαγγελματιών.

-Για τη θεσμοθέτηση Προσωπικού Βοηθού που αφορά διαχρονικό αίτημα των οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρία. 

Με την εισαγωγή του θεσμού του Προσωπικού Βοηθού, ένας επαγγελματίας, με την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία, αναλαμβάνει να υποστηρίξει τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και τόπου διαβίωσης. Σκοπός είναι τα άτομα αυτά να μάθουν να ζουν ανεξάρτητα και να μπορούν να ενταχθούν με ισότιμους όρους στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας. Προβλέπεται αρχικά η υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος σε επιλεγμένες Περιφέρειες της χώρας, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το οποίο θα αφορά σε 2.000 ωφελούμενους για 2 χρόνια.

ΦΠΑ

4. Ο υπουργός Οικονομικών, . Χρήστος Σταϊκούρας  και ο Υφυπουργός κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος παρουσίασαν νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2017/2455, 2019/1995, σχετικά με τον φόρο προστιθέμενης αξίας κατά την εξ αποστάσεως πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις τροποποιούνται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) ενσωματώνοντας στο εσωτερικό μας δίκαιο τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995 του Συμβουλίου

Η ενσωμάτωση των διατάξεων αυτών είναι αναγκαία, προκειμένου να εισαχθούν στο εσωτερικό μας δίκαιο οι νέοι κανόνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για τις διασυνοριακές δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου (συναλλαγές με μη υποκείμενους στο φόρο πελάτες – Β2C) και ειδικότερα για τις  εξ αποστάσεως παροχές υπηρεσιών, ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη.

Το νομοσχέδιο έχει στόχο:

-Τον περιορισμό φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της Ε.Ε. από τις εγκατεστημένες εκτός της Ε.Ε. επιχειρήσεις,

-Την διευκόλυνση της πρόσβασης στις παγκόσμιες αγορές, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ε.Ε..

-Την καταπολέμηση φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής που επιφέρουν σημαντικές απώλειες εσόδων Φ.Π.Α. για τα κράτη-μέλη μέσω απλοποιημένων διαδικασιών για τη φορολογική συμμόρφωση των μη εγκατεστημένων επιχειρήσεων στο κράτος-μέλος που οφείλεται ο φόρος.

-Την απλούστευση των διαδικασιών για επιχειρήσεις και καταναλωτές για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που αποτελούν αντικείμενο εισαγωγής μικροδεμάτων, αξίας έως του ποσού των 150 ευρώ.

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

5.  Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας  Τσιάρας, παρουσίασε νομοσχέδιο για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Με το νομοσχέδιο τροποποιούνται οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με γνώμονα το πόρισμα της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής που συστήθηκε για τον σκοπό αυτόν και στοχεύει στη διόρθωση στρεβλώσεων που  αρατηρήθηκαν στην καθημερινή δικαστηριακή πρακτική από την εφαρμογή του ν.4335/2015, χωρίς να αλλοιώνεται ο πυρήνας του ανωτέρου νόμου, ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη  απονομή της δικαιοσύνης.

Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης και την εύρυθμη διεξαγωγή της πολιτικής δίκης με την εφαρμογή και των σύγχρονων τεχνολογιών. Περιλαμβάνονται, επίσης, τροποποιήσεις οι οποίες διατρέχουν σχεδόν όλο το πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προκειμένου να υιοθετηθούν πάγιες θέσεις της νομολογίας για την επίλυση ζητημάτων που προέκυψαν ενώπιον των δικαστηρίων. Εισάγονται, επίσης, καινοτόμες διαδικασίες που αφορούν την πολιτική δίκη.

Ειδικότερα:

– Καθιερώνεται η πρότυπη ή πιλοτική δίκη στον Άρειο Πάγο για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Με την πιλοτική δίκη επιλύονται ζητήματα που, εξαιτίας της φύσης τους, προκαλούν σημαντικό αριθμό εκκρεμών δικών, αποφεύγεται ο κίνδυνος έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων και η διαιώνιση των δικών ενώπιον των δικαστηρίων της ουσίας, με δυσμενείς συνέπειες για τους πολίτες.

– Θεσπίζονται σε μόνιμη βάση ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, λόγω της πανδημίας, όπως η δυνατότητα κοινής δήλωσης παράστασης, η δυνατότητα λήψης ένορκης βεβαίωσης από δικηγόρο και ο οίκοθεν επαναπροσδιορισμός εκκρεμών υποθέσεων.

– Ενισχύεται ο ρόλος των ηλεκτρονικών μέσων στη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον των δικαστηρίων, ώστε να εξοικονομείται χρόνος και δαπάνη υπέρ των πολιτών και του Κράτους.

Προσλήψεις

6. Μετά από εισήγηση του υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, και του αναπληρωτή υπουργού, Στέλιου Πέτσα, το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση Πράξης 42/30.9.2020 ως προς τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2021.

Ειδικότερα: 

α) Τροποποιούνται οι διατάξεις βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθεί η πλήρωση 171 εγκεκριμένων θέσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ορίζοντας ότι η πλήρωση των εν λόγω θέσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8-27 και 43 του ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α/2021) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» με γραπτό διαγωνισμό και

β) Προχωρά σε  τροποποίηση και αντικατάσταση ως προς τον κλάδο/ειδικότητα  εγκεκριμένων θέσεων σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, δεδομένου ότι μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους εν λόγω φορείς διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ταύτιση της λεκτικής ονομασίας μεταξύ των εγκεκριμένων θέσεων και των θέσεων όπως αποτυπώνονται στα σχετικά δικαιολογητικά ως προς τον κλάδο και την ειδικότητα.

Ηγεσία Δικαιοσύνης

7.  Το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε μετά από εισηγήσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, να προαχθεί στη θέση της προέδρου του Αρείου Πάγου, η οποία κενώνεται στις 30 Ιουνίου 2021, η αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Μαρία Γεωργίου, ενώ για την πλήρωση της θέσης του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία κενώνεται  επίσης στις 30 Ιουνίου 2021, επιλέχθηκε ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Δημήτριος Σκαλτσούνης.

8. Το υπουργικό συμβούλιο, μετά από εισήγηση του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα επέλεξε για την πλήρωση της θέσης του προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Ευγενία Βελώνη, και για  την πλήρωση τεσσάρων θέσεων αντιπροέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τους Νομικούς Συμβούλους του Κράτους Ανδρέα Ανδρουλιδάκη, Αικατερίνη Γρηγορίου, Στυλιανή Χαριτάκη και Νικόλαο Δασκαλωντωνάκη.

9. Το υπουργικό συμβούλιο, μετά από εισήγηση του υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, και του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου  Πέτσα, προτείνει προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής τον διορισμό του Άγγελου Μπίνη στη θέση του διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

10. Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος  Δένδιας, εισηγήθηκε τον καθορισμό της ετήσιας χορηγίας του Δημοσίου προς τις ιερές μονές του Αγίου Όρους, ποσό 1.740.000 ευρώ.