Skip to main content

Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες το σχέδιο για τον ΦΠΑ 24% σε υπηρεσίες προς πλοία

Του Αντώνη Τσιμπλάκη
[email protected]

Ανώτερα μαθηματικά θα πρέπει να γνωρίζει κανείς για να υπολογίσει πότε ένα πλοίο το οποίο ταξιδεύει στην Ελλάδα, θα χρεώνεται με ΦΠΑ 24% για τις υπηρεσίες που λαμβάνει (επισκευές, τροφοδοσίες, καύσιμα, ακόμα και εκτελωνισμό) σύμφωνα με το σχέδιο υπουργικής απόφασης των υπουργείων Οικονομικών και Ναυτιλίας. Τα δύο υπουργεία καταβάλουν προσπάθειες να ελαττώσουν τις επιπτώσεις από την Ευρωπαϊκή οδηγία η οποία προβλέπει ότι μόνο τα πλοία που κάνουν ταξίδια ανοικτής θαλάσσης απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας.   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ απαλλάσσονται από ΦΠΑ οι παραδόσεις αγαθών τα οποία προορίζονται για εφοδιασμό των πλοίων που χρησιμοποιούνται στη ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική και βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα, καθώς και των ναυαγοσωστικών και άλλων πλοίων.

Επίσης απαλλάσσονται οι παραδόσεις, κατασκευές, επισκευές, η συντήρηση, η ναύλωση και η μίσθωση πλοίων, καθώς και οι παροχές που πραγματοποιούνται για τις άμεσες ανάγκες των πλοίων του φορτίου, εκτός από τα εφόδια των πλοίων που εξυπηρετούν την παράκτια αλιεία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ως πλου στην ανοικτή θάλασσα τη ναυσιπλοΐα εκτός χωρικών υδάτων, σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει στο υπουργείο Ναυτιλίας, το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο έχει προτείνει να μην γίνουν «αλχημείες» αλλά να επιβληθεί μηδενικός ή πολύ μικρός ΦΠΑ σε όλα τα πλοία. Στο σχέδιο υπουργικής απόφασης δεν αναφέρεται σαφώς το ύψος του ΦΠΑ, αλλά παραπέμπει σε επιβολή φόρου ύψους 24%.

Κύκλοι της ακτοπλοίας επεσήμαναν στη «Ν» τρία πράγματα. Το πρώτο ότι είναι εξαιρετικά αμφίβολο να το δεχτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφού το σκεπτικό της για την ανοικτή θάλασσα είναι διαφορετικό από αυτό που περιγράφεται στο σχέδιο απόφασης. Δεύτερον ότι σε κάθε περίπτωση θα βρεθούν σε δυσχερή θέση τα πλοάι που εξυπηρετούν πορθμεία για παράδειγμα, καθώς και ολόκληρος ο ναυπηγοεπισκευτικός κλάδος. Τέλος τονίζουν ότι ακόμα και να βρει εφαρμογή ο συγκεκριμένος σχεδιασμός θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνουν οι απαραίτητες μετρήσεις με τους τρόπους που περιγράφονται.  

 Η «Ν» παρουσιάζει σήμερα το σχέδιο απόφασης των υπουργείων  Οικονομικών και Ναυτιλίας

 

 Θέμα: Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (Α΄ 248/07.11.2000), όπως ισχύει
 1. Τις διατάξεις της οδηγίας αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης άξιας (L 347/11.12.2006), όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 148,
 2. Τις διατάξεις του Κανονισμού 2658/87 του Συμβουλίου, όπως ισχύει, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (L 256 της 07/09/1987),
 3. Τις διατάξεις του ν.2321/1995 «Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και της συμφωνίας που αφορά την εφαρμογή του Μέρους ΧΙ της Σύμβασης», όπως ισχύει,(ΦΕΚ Α΄136/23.06.1995),
 4. Τις διατάξεις του α.ν.230/1936 περί καθορισμού αιγιαλίτιδας ζώνης της Ελλάδος (ΦΕΚ Α΄ 450/13.10.1936),
 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 49/2005 «Ενσωμάτωση της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωση» (ΦΕΚ Α΄ 66/11.3.2005).
 6. Τις διατάξεις του Ν.4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 92/14.1.2014).
 7. Τις διατάξεις του  άρθρου 139 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261)
 8. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ Β΄3696/15.11.2016) “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου”.
 9. Τις διατάξεις του Π.Δ.111/2014 (ΦΕΚ Α΄178/2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει,
 10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
 11. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄94) και ειδικότερα των άρθρων 1,2,13,14,17 και 41, όπως ισχύουν.
 12. Την ανάγκη εξειδίκευσης κριτηρίων για τον προσδιορισμό της έννοιας «διενέργεια δραστηριότητας κυρίως στην ανοικτή θάλασσα»,
 13. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον προσδιορισμό της έννοιας «διενέργεια δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα»ως αναγκαίας προϋπόθεσηςγια την απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης και εισαγωγής πλοίων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην ναυσιπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης, καθώς και της παράδοσης και εισαγωγής αντικειμένων και υλικών που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στα πλοία αυτά κατά τον εφοδιασμό τους.

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

 1. Για τα πλοία που εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική, ή βιομηχανική, ή αλιευτική δραστηριότητα, τυγχάνουν εφαρμογής οι απαλλαγές  των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ, μόνο εφόσον διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση καθώς και τις λοιπές προϋποθέσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου.
 1. Ως εμπορική ή βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα νοείται και η επαγγελματική χρήση του πλοίου από τον πλοιοκτήτη, εφοπλιστή ή εκμεταλλευτή για ιδία χρήση χωρίς την ύπαρξη αντιπαροχής για το έργο που εκτελεί το πλοίο.

 

Άρθρο 2

Ορισμοί

              Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται ως:

 1. «Ανοιχτή θάλασσα»: Θαλάσσιος χώρος πέραν των 6  ναυτικών μιλίων από τη φυσική ακτογραμμή της ηπειρωτικής ή νησιωτικής Χώρας.
 1. «Πλοίο που προορίζεται για τη ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης»: Τα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί για την ανοικτή θάλασσα, ήτοι στα οποία το μέγιστο εξωτερικό μήκος του κύτους είναι ίσο ή ανώτερο των 12 μέτρων και τα οποία υπάγονται στις δασμολογικές διακρίσεις 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 και 8906 90 10 του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. [Καν. (ΕΟΚ) αριθμ. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως ισχύει].
 2. «Ταξίδι στην ανοιχτή θάλασσα»: Πλους στον οποίο μέρος της συνολικά διανυθείσης απόστασης διενεργείται στην ανοιχτή θάλασσα.

  Θεωρείται ως ταξίδι στην ανοιχτή θάλασσα ο πλους που η απόσταση μεταξύ του λιμένα αναχώρησης και του λιμένα άφιξης είναι μεγαλύτερη των 12 ναυτικών μιλίων και σε περίπτωση που μεσολαβούν ενδιάμεσοι λιμένες, μόνο εάν η απόσταση μεταξύ του λιμένα αναχώρησης και του πρώτου ενδιάμεσου λιμένα, ή μεταξύ δύο διαδοχικών ενδιάμεσων λιμένων, ή του τελευταίου ενδιάμεσου λιμένα με το λιμένα άφιξης, είναι μεγαλύτερη των 12 ναυτικών μιλίων.

  Εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση της έννοιας «ταξίδι στην ανοιχτή θάλασσα» οι πλόες από και προς, λιμένες Σαρωνικού και Αργολικού, λιμένες N ή B Ευβοϊκού μέχρι Βόλου, λιμένες κορινθιακού μέχρι Πατρών, καθώς και οι πλόες που ο λιμένας αναχώρησης και ο λιμένας προορισμού βρίσκονται στην ηπειρωτική Ελλάδα ή στο ίδιο νησί, ανεξαρτήτως απόστασης.

Άρθρο 3

Διενέργεια δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα

 1. Ένα πλοίο που προορίζεται για τη ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και εκτελεί αποκλειστικά προκαθορισμένους πλόες, ήτοι ταξίδια για τα οποία ο λιμένας άφιξης έχει προσδιοριστεί πριν την έναρξη αυτών, θεωρείται ότι διενεργεί δραστηριότητα κυρίως στην ανοικτή θάλασσα για μια συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο, εφόσον εκτελεί ταξίδια στην ανοιχτή θάλασσα σε ποσοστό άνω του 70% των συνολικών ταξιδιών του για την περίοδο αυτή.

            Εξαιρούνται τα πλοία, τα οποία διενεργούν αποκλειστικά προκαθορισμένους πλόες κάτω των 24 ναυτικών μιλίων για ολόκληρη την ημερολογιακή περίοδο. Σε περίπτωση που μεσολαβούν ενδιάμεσοι λιμένες εξαιρούνται τα πλοία που διενεργούν αποκλειστικά πλόες για τους οποίους, η απόσταση μεταξύ του λιμένα αναχώρησης και του πρώτου ενδιάμεσου λιμένα καθώς και μεταξύ δύο διαδοχικών ενδιάμεσων λιμένων καθώς και του τελευταίου ενδιάμεσου λιμένα με το λιμένα άφιξης, είναι μικρότερη των 24 ναυτικών μιλίων.

2.         Τα πλοία και πλωτά ναυπηγήματα για τα οποία η ναυσιπλοΐα έχει δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με το κύριο έργο τους, θεωρείται ότι διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, για μία συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο, εφόσον άνω του 50% του συνολικού χρόνου, για την εν λόγω περίοδο, παραμένουν στην ανοιχτή θάλασσα για την εκπλήρωση του έργου τους.

3.         Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του Ν.4256/2014που προορίζονται για τη ναυσιπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης, θεωρείται ότι διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, για μία συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο, εφόσον άνω του 50% της συνολικά διανυόμενης απόστασης για την εν λόγω περίοδο, βάσει των ναύλων που πραγματοποιούν, διενεργείται στην ανοιχτή θάλασσα. Στην περίπτωση που τα πλοία αυτά χρησιμοποιούνται και ως επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, βάσει του ίδιου νόμου, στον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη και οι διανυόμενες αποστάσεις που διενεργούνται από την δραστηριότητά τους αυτή.

4.         Θεωρείται ότι διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα τα πλοία που προορίζονται για τη ναυσιπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης και ενεργούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες (εξωτερικού), καθώς και τα πλοία υπερπόντιας αλιείας. Ως πλοία που ενεργούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες και πλόες υπερπόντιας αλιείας θεωρούνται … [να προσδιοριστεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής].

5.     Θεωρείται ότι δεν διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα:

            α) Τα πλοία που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά ως ημερόπλοια του ν.4256/2014.

            β) Τα πλοία που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε πορθμεία με απόσταση μικρότερη των 24 ναυτικών μιλίων.

            γ)  Οι λέμβοι (λάντζες) του Γεν. Κανονισμού Λιμένα αρ.17.

            δ) Οι βυθοκόροι και τα συναφή με αυτά πλοία.

            ε)  Τα πλωτά εφοδιαστικά μέσα, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, καυσίμων, λιπαντικών και πετρελαιοειδών αποβλήτων, που δραστηριοποιούνται εντός και πέριξ λιμένων.

            στ)Τα θαλάσσια ταξί του Γεν. Κανονισμού Λιμένα αρ.16.

            ζ)  Τα πλοία που χρησιμοποιούνται σε λίμνες ή ποτάμια.

            η)  Τα οστρακοκαλλιεργητικά πλοίακαθώς και τα πλοία υποστήριξης ιχθυοκαλλιεργιών και βατραχοτροφίας.

            θ)  Τα φουσκωτά σκάφη ανεξαρτήτως μήκους.

            ι)  Τα πλοία αναψυχής εκτός των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν.4256/2014, τα πλοία που χρησιμοποιούνται για αναψυχή ή αθλητισμό, τα εκπαιδευτικά πλοία που ανήκουν σε ναυτικούς ομίλους, ναυτικά σωματεία ή άλλες ενώσεις που προωθούν την ναυσιπλοΐα αναψυχής, καθώς και τα συναφή με αυτά.       

6.         Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου λαμβάνονται υπόψη οι πλόες που διενεργούνται για ιδία επαγγελματική χρήση του πλοίου από τον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή ή εκμεταλλευτή χωρίς την ύπαρξη αντιπαροχής για το έργο που εκτελεί, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα οι πλόες που πραγματοποιούνται για ιδιωτική χρήση ή για τις ανάγκες μετακίνησης, επισκευής, συντήρησης, κατασκευής ή άλλων εργασιών που κρίνονται αναγκαίες για την ασφαλή πλεύση και λειτουργία του πλοίου.

 

Άρθρο 4

Απόδειξη της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα

 1. Η απόδειξη πραγματοποίησης ταξιδιού ή χρήσης του πλοίου στην ανοιχτή θάλασσα πραγματοποιείται με χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων αυτόματης καταγραφής και αποθήκευσης θαλάσσιου στίγματος, ανά χρονική στιγμή, βάσει των διατάξεων της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ, όπως έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με το Π.Δ. 49/2005 (ΦΕΚ Α΄ 66/11.3.2005), όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλης εθνικής ή κοινοτικής διάταξης.
 1. Οι υποκείμενοι στο φόρο που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, έχουν υποχρέωση εγκατάστασης, σε κάθε πλοίο που εκμεταλλεύονται, συστήματος καταγραφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 προκειμένου να αποδεικνύεται η πραγματοποίηση δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα.
 2. Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή αποθήκευσης και επεξεργασίας των στοιχείων της παραγράφου 1, προκειμένου για την απόδειξη της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1,2 και 3 του άρθρου 3, ανά ταξίδι και ημερολογιακή περίοδο. Η εφαρμογή χρησιμοποιείται από τις αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές και ελεγκτικές αρχές της Α.Α.Δ.Ε. για την παρακολούθηση και των έλεγχοτης δραστηριότητας αυτής.
 3. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρέχει δυνατότητα πρόσβασης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την αποθήκευση και επεξεργασία των στοιχείωντης παραγράφου 1 καθώς και τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής.

   

  Άρθρο 5

  Μεταβατικές Διατάξεις για την απόδειξη της

  διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα

 1. Έως την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 4, για την απόδειξη της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 3, ο υποκείμενος που αιτείται τη χορήγηση απαλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, υποβάλλει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)δήλωση, απολογιστικά, για κάθε πλοίο, με την οποία αποδεικνύειότι διενήργησε δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, συνυποβάλλοντας τα εξής:

            α) Για τα πλοία που πραγματοποιούν εμπορική ή βιομηχανική δραστηριότητα και εκτελούν αποκλειστικά προκαθορισμένους πλόες, υποβάλλεταικατάσταση πραγματοποιηθέντων δρομολογίων – ταξιδιών για συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο, στην οποία αναφέρεται το σύνολο των ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν καθώς και ο αριθμός αυτών που πραγματοποιήθηκαν στην ανοιχτή θάλασσα.

            β) Για τα πλοία και πλωτά ναυπηγήματα για τα οποία η ναυσιπλοΐα έχει δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με το κύριο έργο τους, υποβάλλονται αναφορές, που προκύπτουν από ηλεκτρονικά συστήματα αυτόματης καταγραφής και αποθήκευσης θαλάσσιου στίγματος, εγκεκριμένων από την Επιτροπή του άρθρου 6 της παρούσας, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμός της αναλογίας του χρόνου που παραμένουν στην ανοιχτή θάλασσα, ανά πλοίο, ταξίδι και ημερολογιακή περίοδο.

            γ) Για τα πλοία των παραγράφων α΄ και β΄ που διενεργούν αποκλειστικά δραστηριότητα βάσει συμβατικών υποχρεώσεων τους αποδεικνύεται η διενέργεια αυτής κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα κάνοντας χρήση συναφών παραστατικών που εκδίδονται ή συμβολαίων που συνάπτονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους αυτών. Ειδικά για τα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία τα οποία είναι δρομολογημένα σε τακτική ή έκτακτη γραμμή εσωτερικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2932/01, όπως ισχύει, για την ανωτέρω απόδειξη χρησιμοποιείται η δήλωση δρομολόγησής τους καθώς και τυχόν σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας.

            δ) Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής συνυποβάλλονται αναφορές που προκύπτουν από ηλεκτρονικά συστήματα αυτόματης καταγραφής και αποθήκευσης θαλάσσιου στίγματος, άλλων από αυτών του άρθρου 4, εγκεκριμένων από την Επιτροπή του άρθρου 6 της παρούσας, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμόςτης αναλογίας των μιλίων που διανύονται στην ανοιχτή θάλασσα, ανά πλοίο, ανά ναύλο καθώς και συνολικά για την ημερολογιακή περίοδο.

2.    Ο τρόπος υποβολής, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων, καταστάσεων και στοιχείων, η ημερολογιακή περίοδος που αυτά αφορούν, καθώς και ο τρόπος ελέγχου αυτών, ορίζονται με απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ.

3.    Για το ημερολογιακό έτος 2018προκειμένου για την απόδειξη της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα λαμβάνεται υπόψη η δραστηριότητα που πραγματοποιείται από κάθε πλοίο από την έναρξη ισχύος της παρούσας και έως την 31ηΔεκεμβρίου 2018. Ο υποκείμενος ωστόσο έχει δικαίωμα να συνυπολογίσει επίσης το σύνολο της δραστηριότητάς που πραγματοποίησε από την έναρξη του ημερολογιακού έτους και έωςτην ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας εφόσον είναι σε θέση να αποδείξει την διενέργεια της δραστηριότητάς του κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

4.    Ειδικά για το ημερολογιακό έτος 2018 τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της ανωτέρω περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 θεωρείται ότι διενεργούνδραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσαεφόσον διαθέτουν, ανά ναύλο:

            α) Αναφορές από ηλεκτρονικά συστήματα αυτόματης καταγραφής και αποθήκευσης θαλάσσιου στίγματος, άλλων από αυτών του άρθρου 4, χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής του άρθρου 6 της παρούσας, ή

            β) Λοιπά στοιχεία,

            από τα οποία να αποδεικνύεται ότι το 70% των πραγματοποιηθέντων ναύλων έχει διενεργηθεί στην ανοιχτή θάλασσα, ήτοι για καθένα από τους ναύλους αυτούς έχει διενεργηθεί πλούς στην ανοιχτή θάλασσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Αντίστοιχα στοιχεία προσκομίζουν τα πλοία της ανωτέρω περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1.

5.    Για την ημερολογιακή περίοδο από 1.4.2018έως την έναρξη ισχύος της παρούσας θεωρούνται ως πλοία που διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα τα πλοία της περίπτωσης (i) της παραγράφου 1 του άρθρου 27 που διενεργούν πλόες σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου της παρούσας.

 

Άρθρο 6

Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Καταγραφής και Αποθήκευσης θαλασσίου στίγματος.

 1. Για την εφαρμογή των περιπτώσεων β΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της παρούσας συνίσταται επταμελής Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας Ηλεκτρονικών ΣυστημάτωνΚαταγραφής και Αποθήκευσης Θαλάσσιου Στίγματος (στο εξής Επιτροπή) που απαρτίζεται από δύο (2) υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ένα (1) υπάλληλο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κλάδου ΠΕ Πληροφορικής,ένα (1) εκπρόσωπο του ΣΙΤΕΣΑΠ, ένα (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου… Εκ των δύο υπηρεσιακών υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. που συμμετέχουν στην Επιτροπή, ένας είναι ο Διευθυντής της Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ. ή ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δ΄ των «Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών», που ορίζεται ως πρόεδρος της Επιτροπής.
 1. Η ως άνω Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση και χορήγηση άδειας καταλληλότητας των ανωτέρω συστημάτων καταγραφής και αποθήκευσης δεδομένων, ενώ εξετάζει και ολοκληρώνει τη διαδικασία χορήγησης εντός ευλόγου χρόνου άνευ υπαίτιας βραδύτητας.
 2. Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής εμπίπτει και η ανάκληση άδειας καταλληλότητας και η απαγόρευση περαιτέρω χρήσης εγκεκριμένου τύπουσυστημάτωνσε περίπτωση που εντοπιστούν προβλήματα στη λειτουργία τους που σχετίζονται με τις ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

 

Άρθρο 7

Λοιπά θέματα

            Η αποθήκευση των δεδομένων που απαιτούνται για την απόδειξη της χρήσης στην ανοιχτή θάλασσα, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας, πραγματοποιείται με ευθύνη του υποκείμενου στο φόρο για χρονική περίοδο που δεν δύναται να είναι μικρότερη από αυτή του χρόνου παραγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

            Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.