Skip to main content

Χρ. Στυλιανίδης: Αδιαπραγμάτευτη προσήλωση της Ελλάδας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα

Ôçí áäéáðñáãìÜôåõôç ðñïóÞëùóç ôçò ÅëëÜäáò óôçí ðéóôÞ åöáñìïãÞ ôïõ åõñùðáúêïý êåêôçìÝíïõ êáé ôïõ äéåèíïýò äéêáßïõ óôç äéá÷åßñéóç ôùí ìåôáíáóôåõôéêþí ñïþí êáé ôçí ðñïóôáóßá ôùí åõñùðáúêþí óõíüñùí, êáèþò êáé óôçí ðñïóôáóßá ôçò áíèñþðéíçò æùÞò óôç èÜëáóóá, ôüíéóå ï Õðïõñãüò Íáõôéëßáò êáé ÍçóéùôéêÞò ÐïëéôéêÞò, ×ñÞóôïò Óôõëéáíßäçò, êáôÜ ôç äéÜñêåéá óõíÜíôçóçò ðïõ åß÷å óÞìåñá ìå ôïí Åêôåëåóôéêü ÄéåõèõíôÞ ôïõ Frontex, ê. Hans Leijtens.Ç óõíÜíôçóç, ç ïðïßá Ýãéíå óå ðïëý èåôéêü êëßìá, åðéêåíôñþèçêå óôçí ðáñáãùãéêÞ óõíåñãáóßá ìåôáîý ôçò ÅëëÜäáò êáé ôïõ Frontex óôï ðëáßóéï ôùí äñáóôçñéïôÞôùí ôïõ Ïñãáíéóìïý óôç ÷þñá ìáò. Åéäéêüôåñá, óõæçôÞèçêå ç ðñïïðôéêÞ åíßó÷õóçò ôùí äéåîáãüìåíùí åðé÷åéñÞóåùí êáé âåëôßùóçò ôçò áíôáðüêñéóçò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò (Å.Å.) óôéò ìåãÜëåò ðñïêëÞóåéò ðïõ Ý÷ïõí ðñïêýøåé ëüãù ôùí ãåùðïëéôéêþí åîåëßîåùí.Ï ê. Óôõëéáíßäçò õðïãñÜììéóå, åðßóçò, ôçí óôñáôçãéêÞ êáé áìïéâáßá åðùöåëÞ ó÷Ýóç ôïõ Ëéìåíéêïý Óþìáôïò – ÅëëçíéêÞò ÁêôïöõëáêÞò ìå ôïí Frontex ãéá ôçí öýëáîç ôùí èáëáóóßùí óõíüñùí, ðïõ óõíéóôïýí êáé óýíïñá ôçò Åõñþðçò, ôïíßæïíôáò ðáñÜëëçëá, ôçí áíÜãêç áíáãíþñéóçò ôçò áäéÜêïðçò ðñïóðÜèåéáò ðïõ êáôáâÜëëåôáé êáèçìåñéíÜ áðü ôá óôåëÝ÷ç ôïõ Ë.Ó â€“ ÅË.ÁÊÔ., óå ðïëý äýóêïëåò óõíèÞêåò, ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò áíèñþðéíçò æùÞò óôç èÜëáóóá êáé ôçí åóùôåñéêÞ áóöÜëåéá ôçò Å.Å.Ðáñüíôåò óôç óõíÜíôçóç Þôáí ï Áñ÷çãüò ôïõ Ëéìåíéêïý Óþìáôïò – ÅëëçíéêÞò ÁêôïöõëáêÞò, Áíôéíáýáñ÷ïò Ë.Ó. Ãåþñãéïò ÁëåîáíäñÜêçò, ï ´ Õðáñ÷çãüò ôïõ Ë.Ó â€“ ÅË.ÁÊÔ., Õðïíáýáñ÷ïò Ë.Ó. Ôñýöùí ÊïíôéæÜò, ï ÄéåõèõíôÞò ôïõ Ãñáöåßïõ Õðïõñãïý ê. Ößëéððïò Óáââßäçò, ï ÄéåõèõíôÞò ÊëÜäïõ ÁóöÜëåéáò êáé Áóôõíüìåõóçò ôïõ Ë.Ó â€“ ÅË.ÁÊÔ., Õðïíáýáñ÷ïò Ë.Ó. ÐáíôåëÞò ×áìÝôçò, ï ÓõíôïíéóôÞò ôïõ Ãñ. Áñ÷çãïý ôïõ Ë.Ó â€“ ÅË.ÁÊÔ., Õðïíáýáñ÷ïò Ë.Ó. ×ñÞóôïò Êïíôïñïõ÷Üò êáé ï ÄéåõèõíôÞò ôçò Õðçñåóßáò ÏëïêëçñùìÝíçò ÈáëÜóóéáò ÅðéôÞñçóçò ôïõ Ë.Ó â€“ ÅË.ÁÊÔ., Ðëïßáñ÷ïò Ë.Ó. ÄçìÞôñçò ÂáñïõîÜêçò.

Παραγωγική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας - Frontex

«Αδιαπραγμάτευτη προσήλωση της Ελλάδας στην πιστή εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου και του διεθνούς δικαίου στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων, καθώς και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε σήμερα με τον εκτελεστικό διευθυντή του Frontex, Hans Leijtens.

Παραγωγική συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Frontex

Η συνάντηση, που έγινε σε πολύ θετικό κλίμα, επικεντρώθηκε στην παραγωγική συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Frontex, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Οργανισμού στη χώρα μας.

Ειδικότερα, συζητήθηκε η προοπτική ενίσχυσης των διεξαγόμενων επιχειρήσεων και βελτίωσης της ανταπόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις μεγάλες προκλήσεις που έχουν προκύψει λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Ο κ. Στυλιανίδης υπογράμμισε, επίσης, την στρατηγική και αμοιβαία επωφελή σχέση του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής με τον Frontex για την φύλαξη των θαλασσίων συνόρων, που συνιστούν και σύνορα της Ευρώπης, τονίζοντας παράλληλα, την ανάγκη αναγνώρισης της αδιάκοπης προσπάθειας που καταβάλλεται καθημερινά από τα στελέχη του Λιμενικού σε πολύ δύσκολες συνθήκες, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ