Skip to main content

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας λιμένων και εφοδιαστών

Σειρά κοινών δράσεων από ΕΛΙΜΕ και ΠΣΕΠΕ για την ενίσχυση του ελληνικού ναυτιλιακού cluster

Μνημόνιο συνεργασίας προκειμένου να καταστήσουν περισσότερο ανταγωνιστικό το ελληνικό ναυτιλιακό cluster υπέγραψαν η Ένωση Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων (ΠΣΕΠΕ).

Οι υπογραφές έπεσαν στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά η προετοιμασία ανάμεσα στις δύο πλευρές για την έγκριση του μνημονίου είχε γίνει από τις αρχές της καλοκαιρινής περιόδου.

Όπως επισήμανε στη «Ν» ο πρόεδρος των Εφοδιαστών Νίκος Μαυρίκος, στόχος του μνημονίου είναι να επιλύσουν από κοινού τα δύο μέρη ζητήματα που δυσχεραίνουν την εξυπηρέτηση των πλοίων στα ελληνικά λιμάνια. Για παράδειγμα, έφερε τους δασμούς από ειδικούς φόρους και ΦΠΑ που επιβαρύνουν τους Έλληνες εφοδιαστές
στα ελληνικά λιμάνια, σε αντίθεση με τις πρακτικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΛΙΜΕ και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Θάνος Λιάγκος επισήμανε ότι οι εφοδιαστές πλοίων αποτελούν χρήστες των λιμένων και για τον σκοπό αυτό η ΕΛΙΜΕ επιθυμεί να βοηθήσει τους πελάτες της να λύσουν θεσμικά ζητήματα ώστε η ελληνική λιμενική βιομηχανία να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στη ναυτιλία.

Ποιες ενέργειες αφορά

Το μνημόνιο μεταξύ ΕΛΙΜΕ και ΠΣΕΠΕ υπεγράφη στις 8 Σεπτεμβρίου και σε αυτό συμφωνήθηκε, συνομολογήθηκε και κατέστη αμοιβαίως αποδεκτό να προχωρήσουν από κοινού σε όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες, ενέργειες και δράσεις που θα κριθούν αμοιβαία επωφελείς για:

 την ανταλλαγή στοιχείων, πληροφοριών, τεχνογνωσίας και μελετών κοινού ενδιαφέροντος για την προώθηση των θαλάσσιων μεταφορών,

 την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και ιδεών με γνώμονα την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την κάλυψη των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών των λιμένων,

 την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας των λιμένων,

 τη βελτίωση των συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού,

 τη βελτίωση συνολικά της ποιότητας των υπηρεσιών που κάθε πλευρά παρέχει,

 την υλοποίηση δράσεων ενθάρρυνσης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας εφοδιαστικών επιχειρήσεων μελών του ΠΣΕΠΕ και

 τη σύμπραξη μεταξύ των δύο οργανισμών στο πλαίσιο στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της διερεύνησης των εξαγωγών, όπως για παράδειγμα συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και αμοιβαία συμμετοχή σε δράσεις mentoring και networking.

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του μνημονίου συνεργασίας ο ΠΣΕΠΕ δύναται να αναφέρει στις προωθητικές επικοινωνίες του, με οποιονδήποτε τρόπο, τις ανωτέρω συνέργειες και συνεργασίες έως και τα σχετικά σήματα της ΕΛΙΜΕ, ενώ η ΕΛΙΜΕ κατ’ αναλογία δύναται να αναφέρει τον ΠΣΕΠΕ και τα σήματά του στις προωθητικές επικοινωνίες της, καθώς και στους συμμετέχοντες στις ανωτέρω συνέργειες και συνεργασίες.

Τα μέρη αποδέχονται ότι κάθε αναφορά σε περαιτέρω στοιχεία που αφορούν στο αντισυμβαλλόμενο μέρος, στο πλαίσιο των ανωτέρω αναφερομένων, θα έχει τεθεί υπόψη και λάβει την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του μέρους στο οποίο αυτά αφορούν.

Το μνημόνιο μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος ενός από τα μέρη, υπό την προϋπόθεση αμοιβαίας συμφωνίας. Καμία τροποποίηση δεν θα είναι ισχυρή, εκτός εάν γίνει εγγράφως και υπογραφεί και από τα δύο μέρη.

Το παρόν μνημόνιο συνεργασίας έχει τεθεί σε ισχύ με την υπογραφή και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη για αόριστο χρονικό διάστημα και μπορεί οποιοδήποτε μέρος να προβεί στην καταγγελία του με γραπτή ειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, το συμφωνητικό θα παύσει να ισχύει εντός 30 ημερών από τη γνωστοποίηση της ειδοποίησης για τη λήξη της.