Skip to main content

Όμιλος Attica: Επιστροφή στην κερδοφορία το 2022

Η αύξηση του κύκλου εργασιών επέτρεψε στον όμιλο να καλύψει τα ιδιαίτερα αυξημένα λειτουργικά του έξοδα, κυρίως λόγω των σημαντικών αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης.

Σε κερδοφόρα ρότα επέστρεψε το 2022 ο όμιλος Attica, σημειώνοντας κέρδη ύψους 17,05 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 13,19 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2021. Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα χρήσεως 2022, τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες πωλήσεις 530,24 εκατ. ευρώ, έναντι 347,91 εκατ. ευρώ στη χρήση 2021, και ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 57,75 εκατ. ευρώ, έναντι  41,96 εκατ. ευρώ στη χρήση 2021΄.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 52,4% σε σχέση με τη χρήση 2021 είναι αποτέλεσμα της αύξησης των πληροτήτων των πλοίων σε όλες τις κατηγορίες εσόδων – βοηθούμενη και από την απόφαση της Πολιτείας για άρση του μειωμένου πρωτοκόλλου μεταφοράς επιβατών (λόγω Covid 19) στα πλοία από τα μέσα Μαρτίου 2022, της αύξησης κατά 28,6% των δρομολογίων των πλοίων, καθώς και της αύξησης στις τιμές των εισιτηρίων, ως επακόλουθο των τεράστιων αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών επέτρεψε στον όμιλο να καλύψει τα ιδιαίτερα αυξημένα λειτουργικά του έξοδα, κυρίως λόγω των σημαντικών αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης (αύξηση κατά 73% στη μέση τιμή των ναυτιλιακών καυσίμων που καταναλώθηκαν το 2022 σε σχέση με το 2021).

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους 17,05 εκατ. ευρώ επηρεάστηκαν θετικά, σημειώνει επίσης η εταιρεία, από το κέρδος που προέκυψε από πράξεις αντιστάθμισης μέρους του κινδύνου μεταβολής των τιμών καυσίμων που ο όμιλος διενεργεί στο πλαίσιο της εγκεκριμένης, από το διοικητικό συμβούλιο, πολιτικής (κέρδη ευρώ 26,65 εκατ. στη χρήση 2022 έναντι κερδών ευρώ 12,99 εκατ. στη χρήση 2021).

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανήλθαν σε 87,87 εκατ. ευρώ έναντι 97,36 εκατ. ευρώ στις 31.12.2021.

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου ανήλθαν σε 688,04 εκατ. ευρώ έναντι 673,84 εκατ. ευρώ στις 31.12.2021, και αφορούν κυρίως στην αξία των ιδιόκτητων πλοίων του ομίλου.

Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου ανήλθε σε  497,7 εκατ. ευρώ έναντι 481,59 εκατ. ευρώ στις 31.12.2021, ενώ τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στις 31.12.2022 σε  357,75 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν σε  1,66 ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας.

Την 31.12.2022 ο Όμιλος απασχολούσε 1.596 εργαζόμενους.

Η Attica Group δρομολογεί 33 πλοία τα οποία δραστηριοποιούνται με τα εμπορικά σήματα «Superfast Ferries», «Blue Star Ferries» και «Hellenic Seaways». Από τα πλοία αυτά, τα 20 είναι συμβατικά επιβατηγά – οχηματαγωγά, τα 12 είναι ταχύπλοα και 1 πλοίο είναι φορτηγό – οχηματαγωγό.

Τα πλοία του Ομίλου πραγματοποίησαν δρομολόγια στην Ελλάδα (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Β.Α. Αιγαίο, Σαρωνικό και Σποράδες) και στη Διεθνή γραμμή Ελλάδας – Ιταλίας (Ανκόνα, Μπάρι, Βενετία).

Το μεταφορικό έργο του Ομίλου, σε σχέση με τη χρήση 2021, αυξήθηκε κατά 38% στους επιβάτες, κατά 16% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 11% στα φορτηγά οχήματα. Ο αριθμός των δρομολογίων σε σχέση με τη χρήση 2021 αυξήθηκε κατά 28,6%.

Στις γραμμές της Αδριατικής και της Κρήτης τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με πλοία της ΑΝΕΚ LINES.

Επενδύσεις

Τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2022 προστέθηκαν στο στόλο του ομίλου τρία υπερσύγχρονα πλοία τύπου Aero Catamaran, τα οποία ναυπηγήθηκαν στα ναυπηγεία Brødrene Aa της Νορβηγίας. Τα Aero Highspeed 1, 2 και 3 ξεκίνησαν τα δρομολόγια τους στις γραμμές του Αργοσαρωνικού στις αρχές Αυγούστου 2022, αντικαθιστώντας παλαιότερης τεχνολογίας πλοία στους συγκεκριμένους προορισμούς.

Στις 29.03.2023 η εταιρεία ανακοίνωσε τη συμφωνία για την απόκτηση του φορτηγού – οχηματαγωγού πλοίου Clementine από την εταιρεία CldN Ferries NV έναντι συνολικού τιμήματος 13,4 εκατ. ευρώ τοις μετρητοίς. Η παράδοση του πλοίου είναι προγραμματισμένη να λάβει χώρα το καλοκαίρι  2023.

Εντός του 2022 εγκρίθηκε η νέα περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου. Η υλοποίηση της άρχισε ήδη με τον καθορισμό στρατηγικών στόχων που αφορούν τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων, την πρόβλεψη για εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής βελτίωσης σε πλοία καθώς και τη διενέργεια συγκεκριμένων δράσεων που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για επέκταση των δραστηριοτήτων της, η Attica Group άρχισε να επενδύει σε έναν συμπληρωματικό της κύριας δραστηριοποίησής της κλάδο, τον ξενοδοχειακό, με στόχο την αξιοποίηση της ισχυρής δυναμικής της στον Ελληνικό τουρισμό. Στο πλαίσιο αυτό εξαγόρασε εντός του 2021, μέσω 100% θυγατρικής της εταιρίας, την ιδιοκτήτρια εταιρία του ξενοδοχείου Naxos Resort Beach Hotel που βρίσκεται στον Άγιο Γεώργιο Νάξου, και εντός του 2022 την ιδιοκτήτρια εταιρία του ξενοδοχείου Tinos Beach που βρίσκεται στη θέση Κιόνια Τήνου.

Συγχώνευση

Στις 21.09.2022 η εταιρεία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι επετεύχθη συμφωνία με τους μεγαλύτερους πιστωτές, καθώς και με μετόχους που εκπροσωπούν ποσοστό 57,70% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΚ, με περιεχόμενο:

α) τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την Εταιρία με σχέση ανταλλαγής μία κοινή ή προνομιούχο μετοχή της ΑΝΕΚ προς 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της ATTICA και

β) την καταβολή του ποσού των 80 εκατ. ευρώ προς πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού της ΑΝΕΚ προς τους ανωτέρω πιστωτές (ανεξόφλητο κεφάλαιο ύψους 236.419.251,23 ευρώ πλέον του συνόλου ανεξόφλητων τόκων ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής) από το ενοποιημένο σχήμα που θα προκύψει κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης.

Η συμφωνία υπεγράφη στις 23.09.2022.

Στην από 26.09.2022 συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρείας αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχωνεύσεως δι’ απορροφήσεως της ΑΝΕΚ από την Attica Group. Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίστηκε η 31η Δεκεμβρίου 2021.

Η συγχώνευση τελεί υπό τις συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές αιρέσεις και εγκρίσεις των αρμοδίων εταιρικών οργάνων και της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Αναχρηματοδότηση

Στις 05.10.22 ανακοινώθηκε ότι ο Όμιλος Attica σύναψε διμερείς συμβάσεις δανεισμού, διάρκειας πέντε έως επτά ετών, με τρία ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, συνολικού ύψους 210 εκατ. ευρώ επιτυγχάνοντας την μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση όλων των δανειακών υποχρεώσεων του συμβατικής λήξεως 2022-2023. Οι συμφωνίες αυτές οδήγησαν στη μείωση του μέσου περιθωρίου επιτοκίων (interest rate margin) του Ομίλου

Στις 01.11.2022, ανακοινώθηκε ότι η ICAP A.E., στο πλαίσιο της τακτικής επαναξιολόγησης της Εταιρίας, αναβάθμισε την πιστοληπτική της ικανότητα κατά μία  βαθμίδα, αποδίδοντάς της διαβάθμιση ΑΑ (κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου).

Μετοχική σύνθεση

Στις 22.2.2023, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, σύμφωνα με το Ν. 3461/2006, όπως ισχύει σήμερα, προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου, μετοχών της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών τους.

Στις 21.03.2023, ανακοινώθηκε η έγκριση και δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου και η έναρξη της περιόδου αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της εταιρίας Τράπεζας Πειραιώς προς τους μετόχους της εταιρίας «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών τους με τιμή αγοράς 1,855 ευρώ ανά μετοχή.