Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : Μέρισμα χρήσης 2012

Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2013 12:17
Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28ης Ιουνίου 2013, το μέρισμα για τη χρήση 2012 ανέρχεται σε 0,15 Ευρώ ανά μετοχή.
Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 25% (0,0375 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με το ν.3943/2011), και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,1125 Ευρώ ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013, ενώ η ημερομηνία αποκοπής είναι η Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013 από την πληρώτρια τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς», ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4., την παρ. 5.5. του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.
2. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.
3. Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Περαιώς.
Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή για πέντε (5) έτη (ήτοι μέχρι την παραγραφή του) και πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή- Σ.Α.Τ.), την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Επενδυτικών Σχέσεων της ΕΥΔΑΠ (Τηλ. 210 214 44 00 - 01), κα Αφροδίτη Κατσούδα.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα