Νέο δ.σ. για τη Eurobrokers Α.Ε.

Τετάρτη, 06 Σεπτεμβρίου 2017 11:52
UPD:11:56

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Eurobrokers A.E. εξέλεξαν οι μέτοχοι της εταιρείας, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

Το δ.σ., του οποίου η θητεία ολοκληρώνεται το 2020, θα απαρτίζεται από τους εξής:

 • Γεώργιος Κούμπας του Μιχαήλ – Εκτελεστικό Μέλος
 • Ουαλίντ Aβδος του Φουάντ –  Εκτελεστικό Μέλος
 • Eυθυμία Κουτσοβασίλη του Παναγιώτη – Εκτελεστικό Μέλος
 • Αναστάσιος Τσιρώνης του Χρήστου -  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Νικόλαος Κοκκινάκης του Ανδρέα - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Σπυρίδων Παπασπυρόπουλος του Aγγελου - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Στυλιανός Καρπαθάκης του Ιωάννου -Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Παράλληλα, οι μέτοχοι έλαβαν και τις παρακάτω αποφάσεις:

 • Ενέκριναν τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2016 μετά της σχετικής Εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
 • Ενέκριναν τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016 και την απαλλαγή των προσώπων που διετέλεσαν Μέλη του Δ.Σ. καθΆ όλη τη διάρκεια της εταιρικής  χρήσης, ήτοι από 01/01/2016 έως 31/12/2016 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης. Επίσης, εγκρίθηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης.
 • Εξέλεξαν για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017 την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Συνέλευση «TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα οδός Λουκιανού αρ. 6, και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της παρ. 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 166,  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης της διάταξης του άρθρου 37 παρ. 3 του Ν. 3693/2008). Τα δε ονόματα των ελεγκτών της εταιρείας για τη χρήση 2017 είναι τα εξής: Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής ο κ. Πετράκης Εμμανουήλ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731 και ΑΦΜ 034836874, και Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής η κα. Καραχρήστου Νίκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 31011 και ΑΦΜ 106347415 και οι δύο της ελεγκτικής εταιρείας TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ.
 • Προέγκριναν την καταβολή συνολικών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. καθαρού ποσού έως 300.000 ¤ για το έτος 2017.  Επίσης, ενέκριναν τις προμήθειες που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2016 σε μέλη του Δ.Σ. δυνάμει σχετικής σύμβασης μεσολάβησης που διατηρούν με την εταιρεία, καθαρού ποσού 680.560,43
 • Αποφάσισαν την τροποποίηση καταστατικού και ειδικότερα των άρθρων 15 (Πρόεδρος, Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης), 16 (Συζητούμενα θέματα – Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης) και 18 (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου), σύμφωνα με το σχέδιο τροποποίησης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και περαιτέρω ενέκριναν την ενσωμάτωση των ως άνω τροποποιήσεων στο Καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.
 • Ενέκριναν κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 τη συμμετοχή όλων των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας στα Διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών.
 • Ενέκριναν την υπογραφή των κάτωθι συμβάσεων, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του α. 23α του Κ.Ν. 2190/1920:

1. Την ανανέωση των συμβάσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Γεώργιο Κούμπα,Ουαλίντ Aβδο και Ευθυμία Κουτσοβασίλη. Στο πλαίσιο των εν λόγω συμβάσεων ο μεν κ. Γεώργιος Κούμπας θα λαμβάνει από την Εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στους πελάτες της Εταιρείας προμήθεια, η οποία καθορίζεται σε ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί των προμηθειών που θα εισπράττει η εταιρεία από τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς επίσης και αμοιβή σε ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί της εισπραττομένης από την Εταιρεία αμοιβής για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους πελάτες αυτής, με την έκδοση από μέρους του σχετικού παραστατικού. Ομοίως, τόσο ο κ. Ουαλίντ Aβδος όσο και η κα. Ευθυμία Κουτσοβασίλη, θα λαμβάνουν από την Εταιρεία προμήθεια σε ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί των προμηθειών που θα εισπράττει η Εταιρεία από τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σε συγκεκριμένους πελάτες της Εταιρείας, οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στην εν λόγω σύμβασή των με την Εταιρεία, καθώς επίσης και αμοιβή σε ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί της εισπραττομένης από την Εταιρεία αμοιβής για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους συγκεκριμένους πελάτες αυτής, με την έκδοση από μέρους των σχετικού παραστατικού.

2. Την έγκριση της πώλησης ενός αυτοκινήτου μάρκας DAIMLER CHRYSL.- E200 KOMPRESSOR, κυβισμού 1796, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΡΚ7895 και αριθμό πλαισίου WDB2110421A197333 ιδιοκτησίας της εταιρείας, στον Γεώργιο Κούμπα του Μιχαήλ, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής (Αγ. Φιλοθέης αρ. 18), με ΑΦΜ 009654847 και ΑΔΤ Χ 080976, εκδοθέντος από το Α.Τ. Φιλοθέης στο ποσό των 1.800 ευρώ, ως αναφέρεται και στο από 06.06.2017 πρακτικό Δ.Σ.

 • Ανέβαλε τη λήψη οιουδήποτε μέτρου, με την επιφύλαξη να συγκληθεί, εφόσον χρειασθεί, Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά. 

naftemporiki.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

 • ΕΥΒΡΚ

Σχολιασμένα