Skip to main content

Αγροτικό πετρέλαιο: Πώς θα γίνει η επιστροφή του ΕΦΚ – Τα κριτήρια και οι ημερομηνίες

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση

Τους όρους, τις προϋποθέσεις αλλά και τη διαδικασία χορήγησης της προκαταβολής και επιστροφής του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου για το 2024 καθορίζει η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικά για φέτος, έως την 1η Απριλίου αναμένεται να καταβληθεί στους αγρότες η προκαταβολή για την επιστροφή του φετινού ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο που αντιστοιχεί στο 50% ενώ η εξόφληση θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο. Το συνολικό ποσό της πληρωμής θα ανέλθει στα 41 εκατ. ευρώ, δηλαδή στο μισό του συνολικού κονδυλίου που έχει ανακοινωθεί για την τρέχουσα χρονιά.

Από το 2025 αναμένεται να αλλάξει το σύστημα και ο ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο θα επιστρέφεται στο 100%, αφού πρώτα υποβληθούν ηλεκτρονικά τα πραγματικά τιμολόγια αγοράς.

Οι δικαιούχοι

Με βάση την απόφαση, δικαιούχοι επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, είναι τα φυσικά πρόσωπα (παραγωγοί) τα οποία έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για τα έτη 2023 και 2024, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και την 31η Οκτωβρίου 2024 και τους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα». Πιο συγκεκριμένα αφορά φυσικά πρόσωπα τα οποία :

α) Έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων από 01-01-2024 έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης (ή

β) είχαν υπαχθεί στα δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα της υπό στοιχεία Α.1180/2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, και

γ) δεν έχουν υποβάλει δήλωση ότι δεν επιθυμούν να λάβουν την προκαταβολή.

Για την αποφυγή επιστροφής από τους παραγωγούς της προκαταβολής με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, οι παραγωγοί, οι οποίοι δεν θα υποβάλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος 2024, ή δεν προτίθενται να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και την 31η Οκτωβρίου 2024, ως «επαγγελματίες αγρότες» ή ως «επαγγελματίες αγρότες ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα», ή δεν επιθυμούν να λάβουν την προκαταβολή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, υποβάλλουν δήλωση στο ΜΑΑΕ, έως και τις 15-03-2024.

Η δήλωση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποδεικτικό παραλαβής, στο Τμήμα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του ΥΠΑΑΤ, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του παραγωγού. Στη δήλωση αυτή αναγράφεται ότι, ο παραγωγός δεν επιθυμεί να λάβει προκαταβολή της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

Τα κριτήρια

Οι επιδοτούμενες ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων, για τις οποίες επιστρέφεται ο Ε.Φ.Κ για το έτος 2024, ανά δικαιούχο πρόσωπο, υπολογίζονται, με βάση την ποσότητα του πετρελαίου κινητήρων που προσδιορίζεται ότι απαιτείται για την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών σχετικά με καλλιέργεια ή ομάδα καλλιεργειών ή είδος ζωικού κεφαλαίου και αντιστοιχούν στο 50% των μέγιστων ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων που προσδιορίζονται από τους δείκτες μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας) και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2024.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αποκατάστασης και με ίδια μέσα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που έχουν υποστεί καταστροφικές ζημιές λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων του προηγουμένου έτους, εάν οι ποσότητες πετρελαίου κινητήρων βάσει της ΕΑΕ του έτους 2024 υπολείπονται άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) αυτών βάσει της ΕΑΕ του έτους 2023, για τον υπολογισμό της δικαιούμενης επιστροφής λαμβάνεται υπόψη η ΕΑΕ του έτους 2023.

Το ποσό της προκαταβολής ορίζεται σε ποσοστό 50% επί του ποσού της επιστροφής του Ε.Φ.Κ., το οποίο υπολογίζεται με βάση τις ποσότητες πετρελαίου κινητήρων σε λίτρα, για το σύνολο των δραστηριοτήτων του παραγωγού, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2023.

Η διαδικασία χορήγησης

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα πρέπει έως τις 22 του μηνός να διαβιβάσει στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ), αρχείο με τους ΑΦΜ των δικαιούχων προκαταβολής της επιστροφής προσώπων και ανά ΑΦΜ, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) και την ετήσια δικαιούμενη ποσότητα καυσίμου καθώς και την επιδοτούμενη για την οποία δύναται να λάβει επιστροφή για το σύνολο των δραστηριοτήτων του σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2023.

Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της προκαταβολής της επιστροφής του ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτερικής καύσης κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, είναι η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η προκαταβολή θα δοθεί έως την 1η Απριλίου. Τυχόν ποσά προκαταβολής τα οποία χορηγήθηκαν σε πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμπερίληψής τους στα δικαιούχα επιστροφής ΕΦΚ πρόσωπα και δεν συμπεριλαμβάνονται στο αρχείο των δικαιούχων επιστροφής ΕΦΚ προσώπων επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.