Skip to main content

Φοροδιαφυγή: Στο μικροσκόπιο οι ψηφιακές συναλλαγές

Στο στόχαστρο οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και πωλήσεων αγαθών μέσα από γνωστές πλατφόρμες στο διαδίκτυο

Δίχτυ για τη σύλληψη της φοροδιαφυγής που διαπράττουν Έλληνες και άλλοι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι, μη δηλώνοντας στις φορολογικές αρχές όλα τα εισοδήματά τους από παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών που διενεργούν μέσα από e-πλατφόρμες, απλώνει η Ε.Ε.

Στο στόχαστρο μπαίνουν όλες οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και πωλήσεων αγαθών που δραστηριοποιούνται μέσα από γνωστές ψηφιακές πλατφόρμες, πραγματοποιώντας μέσω αυτών -εξ αποστάσεως και με ψηφιακό τρόπο- δισεκατομμύρια συναλλαγές στην Ε.Ε. Στοιχεία για πλήθος
ηλεκτρονικών συναλλαγών πληρωμής υπηρεσιών που πρόκειται να παρασχεθούν ή παρασχέθηκαν, καθώς και για πλήθος ηλεκτρονικών συναλλαγών αγοράς αγαθών, όπως π.χ. για πληρωμές μισθωμάτων σε περιπτώσεις ενοικιάσεων κατοικιών ή αυτοκινήτων, πληρωμές εξόδων
διαμονής σε ξενοδοχεία, πληρωμές αγορών προϊόντων κ.λπ., θα πρέπει να αποσταλούν εντός του τρέχοντος μηνός στις αρμόδιες φορολογικές αρχές από τις ψηφιακές πλατφόρμες μέσω των οποίων πραγματοποιούνται οι συγκεκριμένες συναλλαγές.

Διασταυρώσεις

Έτσι τα έσοδα των επιχειρήσεων που παρέχουν τις υπηρεσίες ή πωλούν τα προϊόντα θα είναι εκ των προτέρων γνωστά στις φορολογικές διοικήσεις των κρατών-μελών για να μπορούν να τα διασταυρώνουν με τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις και να διαπιστώνουν, σε κάθε περίπτωση, εάν το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων έχει δηλωθεί.

Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατός ο εντοπισμός και η φορολόγηση όλων των εισοδημάτων που αποκτούν οι Έλληνες και οι λοιποί
Ευρωπαίοι φορολογούμενοι από παροχές υπηρεσιών ή πωλήσεις προϊόντων, οι οποίες διενεργούνται από ψηφιακές πλατφόρμες. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την πραγματοποίηση όλων αυτών των διασταυρώσεων και των ελέγχων ψηφίστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023 με το άρθρο 10 του
ν. 5047/2023, που προέβλεπε την ενσωμάτωση, στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2021/514 του Συμβουλίου σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας.

Διευκόλυνση ελέγχων

Με τις νέες αυτές ρυθμίσεις, οι οποίες πλέον ενεργοποιούνται από την ΑΑΔΕ με την έκδοση της πρώτης σχετικής εφαρμοστικής απόφασης, ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών των χωρών-μελών της Ε.Ε. και διευκολύνονται οι έλεγχοι για τον εντοπισμό των εισοδημάτων που αποκτώνται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών, που δραστηριοποιούνται σε τομείς, όπως μισθώσεις ακινήτων και μέσων μεταφοράς, παροχή προσωπικών υπηρεσιών, πώληση αγαθών κ.ά.

Για πρώτη φορά ορίζεται υποχρέωση των πλατφορμών να συλλέγουν στοιχεία από τους πωλητές ή εκμισθωτές που τις αξιολογούν και να διαβιβάζουν τα στοιχεία αυτά στις φορολογικές αρχές. Επίσης, προβλέπεται και η διενέργεια κοινών ελέγχων, από μικτά συνεργεία αποτελούμενα από ελεγκτές δύο κρατών-μελών.

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του άρθρου 10 του 5047/2023 και με την πρόσφατα εκδοθείσα εφαρμοστική απόφαση Α. 1016/2024 του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή προβλέπεται ότι:

  • Οι πλατφόρμες οφείλουν να διαβιβάζουν τα στοιχεία του πωλητή, το ύψος του εισοδήματος που απέκτησε ο πωλητής, τις προμήθειες που κατέβαλε κ.ά. στη φορολογική αρχή όπου έχει την έδρα του ο πωλητής.
  • Οι έλεγχοι δεν θα περιορίζονται στις διασυνοριακές πωλήσεις, αλλά θα αφορούν προφανώς και τις υπηρεσίες που παρέχονται από αγοραστές και πωλητές που είναι κάτοικοι της ίδιας χώρας.

Η καταγραφή των στοιχείων πωλητών και των παρόχων υπηρεσιών, που ήταν ενεργοί την 1η Ιανουαρίου 2023, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2024.

Οι διατάξεις αυτές αφορούν το εισόδημα που αποκτάται από διασυνοριακές και μη δραστηριότητες στους εξής κλάδους: α) μίσθωση ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων κατοικίας και εμπορικών ακινήτων, καθώς και κάθε άλλης ακίνητης περιουσίας και χώρων στάθμευσης, β) προσωπική υπηρεσία, γ) πώληση αγαθών, δ) μίσθωση οποιουδήποτε μέσου μεταφοράς. Οι ενεργοποιούμενες διατάξεις
προβλέπουν, επιπλέον:

  • Αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων, για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, με τις φορολογικές αρχές των χωρών της Ε.Ε., προκειμένου να διασταυρώνονται με τις δηλώσεις που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι ως προς το εισόδημα από τις πλατφόρμες.
  • Δυνατότητα κοινών ή / και ταυτόχρονων ελέγχων από περισσότερες φορολογικές αρχές.
  • Ποινές για τις πλατφόρμες που δεν υποβάλλουν πληροφορίες ή υποβάλλουν ανακριβείς-ελλιπείς πληροφορίες, δεν συνεργάζονται με τη φορολογική διοίκηση κ.λπ. Τα πρόστιμα ξεκινούν από 100 ευρώ ανά περίπτωση και φθάνουν σωρευτικά έως 500.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής σε διάστημα πενταετίας τα πρόστιμα διπλασιάζονται (έως 1 εκατ. ευρώ), ενώ αν εντοπιστεί παράβαση για τρίτη φορά, τα πρόστιμα τετραπλασιάζονται.
  • Κλείσιμο του λογαριασμού και παρακράτηση των πληρωμών για τους πωλητές που δεν παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία στις
    πλατφόρμες.