Skip to main content

ΕΝΦΙΑ: Γιατί χάνουν την έκπτωση χιλιάδες ιδιοκτήτες ασφαλισμένων ακινήτων

Τα ψιλά γράμματα του μέτρου, που αφήνουν εκτός έκπτωσης χιλιάδες ασφαλισμένα ακίνητα

© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Χιλιάδες ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που βρίσκονται σε ορόφους χάνουν το δικαίωμα έκπτωσης έως 10% επί του ΕΝΦΙΑ του 2024, όχι επειδή έχουν ανασφάλιστα τα ακίνητά τους, αλλά επειδή δεν τα ασφάλισαν από τον κίνδυνο ζημιών εξαιτίας πλημμύρας προκληθείσας από φυσική καταστροφή, δηλαδή για μια πιθανότητα κινδύνου μηδαμινή.

Οι ατυχήσαντες αυτοί ιδιοκτήτες, όπως ήταν λογικό, έκαναν ασφάλιση μόνο έναντι των κινδύνων για ζημιές από φυσικές καταστροφές λόγω σεισμού και πυρκαγιάς. Για τον κίνδυνο ζημιών λόγω πλημμύρας από φυσική καταστροφή δεν… προνόησαν να ασφαλίσουν τα ακίνητά τους επειδή αυτά είναι διαμερίσμτα τα οποία βρίσκονται σε ορόφους (1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο…).

Τα διαμερίσματα ορόφου δεν αντιμετωπίζουν κανέναν κίνδυνο καταστροφής λόγω πλημμύρας από έντονα καιρικά φαινόμενα. Ωστόσο, επειδή η σχετική διάταξη (παράγραφος 7Ζ του άρθρου 3 του ν. 4223/2013) προβλέπει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την κατοχύρωση της έκπτωσης είναι το ακίνητο να έχει ασφαλιστεί ταυτόχρονα και για τους τρεις κινδύνους λόγω φυσικών καταστροφών, δηλαδή και για σεισμό και για πυρκαγιά και για πλημμύρα που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα, οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες χάνουν το δικαίωμα έκπτωσης.

myPROPERTY: 20 ερωτήσεις – απαντήσεις για την μείωση του ΕΝΦΙΑ

Το γεγονός αυτό το διαπίστωσαν πολλοί από τους εν λόγω ιδιοκτήτες όταν εισήλθαν στην πρόσφατα τεθείσα σε λειτουργία εφαρμογή της ΑΑΔΕ για να υποβάλουν τις αιτήσεις λήψης της έκπτωσης από τον ΕΝΦΙΑ. Συγκεκριμένα, αντιλήφθηκαν ότι αποκλείονται από το δικαίωμα έκπτωσης επειδή το συμβόλαιο ασφάλισης που είχαν κάνει και είχε αναρτηθεί στην εφαρμογή από την ΑΑΔΕ δεν προέβλεπε ασφάλιση από κίνδυνο καταστροφής λόγω πλημμύρας προκληθείσας από φυσικά φαινόμενα.

Ξεχωριστά ασφαλιστήρια

Απώλεια του δικαιώματος έκπτωσης όμως δεν αντιμετωπίζουν μόνο χιλιάδες ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, αλλά και πολλοί άλλοι ιδιοκτήτες που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει η σχετική νομοθετική ρύθμιση, αλλά έχουν κάνει ξεχωριστά ασφαλιστήρια συμβόλαια για κάθε έναν από τους τρεις κινδύνους -σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας- ή έχουν δύο ξεχωριστά συμβόλαια, π.χ. ένα για σεισμό και πυρκαγιά και ένα για πλημμύρα.

Και στις περιπτώσεις αυτές το σύστημα δεν επιτρέπει την υποβολή των αιτήσεων, διότι ο συσχετισμός του ασφαλισμένου ακινήτου επιτρέπεται να γίνει μόνο με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο και όχι με περισσότερα ξεχωριστά συμβόλαια.

Τα ισχύοντα

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 7Ζ του ν. 4223/2013 και την υπ’ αριθμόν Α.1014/2024 κοινή απόφαση του υφυπουρ γού Εθνικής Οικονομίας και Οι κονομικών Χάρη Θεοχάρη και του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή:

  1. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση της έκπτωσης έως 10% στον ΕΝ ΦΙΑ για κατοικίες ασφαλισμένες από κινδύνους ζημιών από φυ σικές καταστροφές, δηλαδή από σεισμούς, πυρκαγιές και πλημ μύρες, πρέπει να υποβάλλονται μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου σε ει δική εφαρμογή στην πλατφόρμα myPROPERTY της ΑΑΔΕ.
  2. Η μείωση του ΕΝΦΙΑ θα χο ρηγείται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαί ωμα επί ασφαλισμένης για σει σμό, πυρκαγιά και πλημμύρα κατοικίας, εφόσον το δικαίωμα αυτό αναγράφεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), στον Πίνακα 1: Στοιχεία οικοπέδων (εντός σχεδίου ή οικισμού και κτισμάτων (εντός και εκτός σχε δίου), στη στήλη 15 «Κτίσμα- Εί δος δικαιώματος», με κωδικούς 1 έως 13.
  3. Κατοικία θεωρείται κάθε κτίσμα, μαζί με τα παρακολουθή ματά του, το οποίο αναγράφεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) στον Πίνακα 1, στη στήλη 9 «Κατηγορία Ακινήτου», με κω δικό 1 «Κατοικία ή Διαμέρισμα πλην μονοκατοικίας» ή 2 «Μονο Εμπλοκή με τους όρους για έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ Αποκλεισμός χιλιάδων ακινήτων ορόφου επειδή δεν είχαν ασφαλιστεί έναντι κινδύνου… πλημμύρας κατοικία». Η κατοικία μπορεί να αποτελείται από έναν ή περισσό τερους ΑΤΑΚ.
  4. Για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ απαιτείται κατά το έτος που προηγείται από αυτό της χορήγησης μείωσης: α) η κατοικία να είναι ασφαλισμέ νη σε ασφαλιστική επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Μη τρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσε ων που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, β) η ασφάλιση να καλύπτει σω ρευτικά τους ασφαλιστικούς κιν δύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας για χρονικό διάστη μα τουλάχιστον τριών (3) μηνών εντός του ίδιου έτους, γ) το ασφαλισμένο κεφάλαιο και για τους τρεις κινδύνους του προη γούμενου εδαφίου να καλύπτει το σύνολο της αξίας ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων που αποτελούν την κατοικία. Για τον υπολογισμό της αξίας ανακα τασκευής λαμβάνεται υπόψη η συνολική επιφάνεια των κύρι ων και βοηθητικών χώρων της κατοικίας, όπως αναγράφονται στις στήλες 12 και 13 του Πίνα κα 1 του Ε9, για τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑTAK) ή τους ΑΤΑΚ που αποτελεί ή αποτελούν την κατοικία.
  5. Η αξία ανακατασκευής της κα τοικίας ορίζεται σε 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ειδικά για το 2024 η αξία ανακατασκευής της κατοικίας ορίζεται σε 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
  6. Το χρονικό διάστημα των τρι ών (3) μηνών θεωρείται ότι συ μπληρώνεται και όταν η κατοικία ασφαλίζεται με ένα ή περισσότε ρα ασφαλιστήρια συμβόλαια στην ίδια ή σε διαφορετική ασφαλιστι κή επιχείρηση με συνολική δι άρκεια ασφάλισης τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών εντός του ίδιου έτους.
  7. Σε περίπτωση που στο ασφα λιστήριο συμβόλαιο γίνουν τρο ποποιήσεις κατά τη διάρκεια του έτους ως προς την ασφαλισμένη αξία της κατοικίας ή/και ως προς το είδος των καλυπτόμενων κιν δύνων σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας, λαμβάνεται υπόψη μόνο το χρονικό διάστημα της ασφάλισης για το οποίο πληρού νται οι προϋποθέσεις των προη γούμενων παραγράφων. Διαδικασία χορήγησης
  8. Η μείωση του ΕΝΦΙΑ χορηγεί ται μέσω υποβολής αίτησης σε ειδική εφαρμογή στην πλατφόρ μα myPROPERTY της ΑΑΔΕ. Με τη νέα ψηφιακή εφαρμογή χο ρηγείται κεντρικά η μείωση του ΕΝΦΙΑ, καθώς τα στοιχεία των ασφαλισμένων κατοικιών που δηλώνουν οι φορολογούμενοι διασταυρώνονται με τα δεδομένα που έχουν παράσχει στην ΑΑΔΕ οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
  9. Η κατοχύρωση του μειωμένου κατά 10% ΕΝΦΙΑ 2024 διασφαλί ζεται με διαδικασία που περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α) Οι πολίτες, έως τις 22 Φεβρου αρίου 2024 πρέπει να υποβάλουν αίτηση επιλέγοντας τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) κάθε ασφαλισμένης κατοικίας και στη συνέχεια συσχετίζοντάς τον με τα διαθέσιμα στοιχεία του ασφαλι στηρίου συμβολαίου. β) Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επιβεβαιώνουν, έως τις 11 Μαρτίου 2024, την αντιστοί χιση της ασφαλισμένης κατοικίας με τον αριθμό του ασφαλιστηρί ου συμβολαίου. γ) Η μείωση του ΕΝΦΙΑ θα χο ρηγείται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, με την έκδοση και ανάρτηση του εκκαθαριστι κού σημειώματος του ΕΝΦΙΑ του έτους 2024, στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ (aade.gr).