Skip to main content

Προσφυγές φορολογουμένων: 3 στους 10 κερδίζουν και δεν πληρώνουν

Τι δείχνουν τα στοιχεία του εξαμήνου για τις προσφυγές στη Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών της ΑΑΔΕ

Κερδισμένοι βγαίνουν τρεις στους δέκα φορολογούμενους που προσφεύγουν στη φορολογική διοίκηση για να αποφύγουν την πληρωμή στην εφορία πρόσθετων φόρων, προστίμων και προσαυξήσεων που τυχόν τους έχουν επιβληθεί για φορολογικές παραβάσεις.

Από τις αρχές του τρέχοντος έτους και συγκεκριμένα από την 1η Φεβρουαρίου, οπότε και οι ενδικοφανείς προσφυγές υποβάλλονται υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά, ολοένα και αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που επιλέγουν τον συγκεκριμένο δρόμο πριν προσφύγουν στη δικαιοσύνη.

Η υποχρεωτική μέσω διαδικτύου υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής δεν ισχύει για τους φορολογούμενους κατοίκους εξωτερικού, στους οποίους παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα χειρόγραφης υποβολής. Επίσης, σε περίπτωση που υφίσταται αποδεδειγμένη αδυναμία ψηφιακής υποβολής είναι δυνατή η χειρόγραφη υποβολή στην αρμόδια φορολογική αρχή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο πρώτο εξάμηνο του έτους υποβλήθηκαν συνολικά 4.604 ενδικοφανείς προσφυγές για μη καταβολή φόρων, προστίμων και προσαυξήσεων.

Αξιοσημείωτο είναι δε ότι περίπου το 30% των υπόχρεων δικαιώθηκε, δηλαδή ένας στους τρεις φορολογούμενους γλίτωσε από την «τσιμπίδα» έξτρα επιβαρύνσεων, με τη «σφραγίδα» της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, από τις ανωτέρω υποθέσεις εκδικάστηκαν οι 4.011 και εξ αυτών στις 1.210 διαπιστώθηκε ότι οι φορολογούμενοι είχαν δίκιο που ζητούσαν ολική ή μερική διαγραφή καταλογισθέντων φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι υπόλοιπες 2.533 προσφυγές απορρίφθηκαν από τη ΔΕΔ, ενώ 21 υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο λόγω παραίτησης των προσφυγόντων, καθώς επίσης και 247 προσφυγές απορρίφθηκαν σιωπηρώς επειδή εξέπνευσε το περιθώριο των 120 ημερών για την εξέτασή τους.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια επιχειρήσεις και επιτηδευματίες που δεν δικαιώνονται από τη ΔΕΔ έχουν τη δυνατότητα προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια, αφού με βάση την ισχύουσα νομοθεσία οι φορολογικές υποθέσεις πριν φθάσουν στη δικαιοσύνη είναι υποχρεωτικό να «περάσουν» πρώτα από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία της ΑΑΔΕ, από το 2013, οπότε και ξεκίνησε να λειτουργεί η ΔΕΔ, έχουν υποβληθεί 85.855 ενδικοφανείς προσφυγές, από τις οποίες εκδικάστηκαν οι 81.903. Με βάση εξάλλου τα αποτελέσματα, σε 19.817 περιπτώσεις η ΔΕΔ ακύρωσε τις αποφάσεις του φοροελεγκτικού μηχανισμού και δικαίωσε τους φορολογούμενους.

Όσον αφορά δε την προθεσμία που ισχύει, προβλέπεται ότι η ΔΕΔ θα πρέπει να έχει δώσει απάντηση σε όποιον προσφεύγει εντός 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της υπόθεσης στην αρμόδια φορολογική αρχή. Αν δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί σχετικά ο υπόχρεος ή δεν επιδοθεί η απόφαση, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας.

Τα βήματα για τις προσφυγές στη ΔΕΔ

Με βάση τις οδηγίες της ΑΑΔΕ σχετικά με την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών, οι υπόχρεοι θα πρέπει να γνωρίζουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 1. Οι ενδικοφανείς προσφυγές υποβάλλονται για την επανεξέταση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας. Στόχος είναι η επίλυση των φορολογικών διαφορών σε σύντομες προθεσμίες, ώστε να επιτυγχάνεται η συντομότερη είσπραξη δημοσίων εσόδων και η αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης.
 2. Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται από 1/1/2014 και εφεξής σε βάρος του από τη Φορολογική Αρχή και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4987/2022, εφεξής ΚΦΔ), οφείλει, πριν από την προσφυγή του στη διοικητική δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της ΔΕΔ της ΑΑΔΕ με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη. Για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών δεν απαιτείται παράβολο.
 3. Η άσκηση οποιασδήποτε άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των υποκειμένων στην ενδικοφανή προσφυγή πράξεων των φορολογικών αρχών είναι απαράδεκτη.
 4. Η άσκηση προσφυγής απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια κατά των υποκειμένων στην ενδικοφανή προσφυγή πράξεων των φορολογικών αρχών είναι απαράδεκτη.
 5. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται κατά πράξεων των φορολογικών αρχών, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών που αρχίζει από τη συντέλεση της κοινοποίησης της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ΚΦΔ ή αντίστοιχα του άρθρου 63 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Για τους κατοίκους εξωτερικού η προθεσμία ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες.
 6. Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται από τον υπόχρεο και εν γένει από κάθε πρόσωπο του άρθρου 64, παρ. 1, του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, καθώς και από όλα τα ευθυνόμενα φυσικά πρόσωπα για την καταβολή του φόρου εκ μέρους του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 50 του ΚΦΔ. Ειδικότερα, η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται:
  •  για σχολάζουσα κληρονομιά από τον κηδεμόνα,
  •  για επιδικία από τον προσωρινό διαχειριστή,
  •  για μεσεγγύηση από τον μεσεγγυούχο,
  •  για πτωχεύσαντα από τον σύνδικο,
  •  για ανήλικο από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή τον επίτροπο και επί πλειόνων από τον έναν από αυτούς,
  •  για πρόσωπο που τελεί σε δικαστική συμπαράσταση από τον δικαστικό συμπαραστάτη,
  •  για θανόντα φορολογούμενο από τους κληρονόμους του,
  •  για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες σε εκκαθάριση από τους εκκαθαριστές.

7. Η ψηφιακή υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής πραγματοποιείται μέσω του δικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ, ήτοι www.aade.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του TAXISnet.