Skip to main content

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Οι νέες ρυθμίσεις που διευκολύνουν την διαδικασία

EUROKINISI

Ανοίγει ο δρόμος για την επιτάχυνση των διαδικασιών αγοραπωλησίας, γονικής παροχής και δωρεάς ακινήτων.

Σειρά ρυθμίσεων μέσω των οποίων ανοίγει ο δρόμος για την επιτάχυνση των διαδικασιών αγοραπωλησίας, γονικής παροχής και δωρεάς ακινήτων προωθεί το υπουργείο Οικονομικών. Μέσω του πολυνομοσχεδίου δίνεται η δυνατότητα επιτάχυνσης στις μεταβιβάσεις ακινήτων καθώς:

  • Καθίσταται ευκολότερη η έκδοση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ. Η έκδοση του θα πραγματοποιείται μόνο για να πιστοποιεί ότι το ακίνητο που μεταβιβάζεται περιλαμβάνεται στη δήλωση του Ε9 την τελευταία 5ετία. Για όσα ακίνητα έχουν αποκτηθεί με κληρονομιά, γονική παροχή ή δωρεά δεν χρειάζεται  η προσκόμιση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού. Ωστόσο ο συμβολαιογράφος αναφέρει ότι στο συμβόλαιο έχει δηλωθεί το ακίνητο στην αντίστοιχη δήλωση. Η εξόφληση των φόρων θα γίνεται με παρακράτηση μαζί με τις υπόλοιπες οφειλές του πωλητή μέσω του αποδεικτικού ενημερότητας. Πιο συγκεκριμένα,  η παρακράτηση ανέρχεται στο 70% επί του τιμήματος και μέχρι το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών, από  70% έως 100% του τιμήματος με βάση την κρίση του προϊσταμένου της φορολογικής υπηρεσίας που ισχύει σήμερα.
  • Στην εφαρμογή myProperty καθιερώνεται η αυτόματη δημιουργία ψηφιακής δήλωσης στοιχείων ακινήτων, του Ε9, με την ανάρτηση του συμβολαίου από τον συμβολαιογράφο.
  • Εξαλείφεται η αλληλέγγυος ευθύνη για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ και του φόρου κληρονομιάς, δωρεάς και γονικής παροχής, του τρίτου διακατόχου, δηλαδή των τελευταίων ιδιοκτητών ακινήτου, που το απέκτησαν με αγορά. Για τις οφειλές αυτές θα ευθύνονται πλέον μόνο οι αρχικοί υπόχρεοι που τις δημιούργησαν.

Παράλληλα, τέλος στα δικαιολογητικά που χρειάζονται βάζει η νέα πλατφόρμα, ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου, η οποία έχει ήδη τεθεί σε πιλοτική λειτουργία. Εφόσον πρόκειται για μεταβιβάσεις ακινήτων μεταξύ φυσικών προσώπων, θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά από το γραφείο των συμβολαιογράφων, με όλα τα απαιτούμενα έντυπα και βεβαιώσεις να αντλούνται από την οθόνη του υπολογιστή.

Ο συμβολαιογράφος εισέρχεται στην πλατφόρμα και στο ολοκληρωθέν αίτημα μεταβίβασης, για να αιτηθεί την έκδοση των αναγκαίων δικαιολογητικών για τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης ή/και να τα συλλέξει, κατά περίπτωση. Τα δικαιολογητικά φαίνονται σε κατάλογο μέσα στον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης. Αυτά είναι:

α) Τίτλος κτήσης: Μεταφορτώνεται το συμβολαιογραφικό έγγραφο στον ηλεκτρονικό φάκελο από τον Συμβολαιογράφο, εφόσον δεν το μεταφόρτωσε ο μεταβιβάζων. Εάν ο τίτλος κτήσης δεν είναι συμβολαιογραφικό έγγραφο, μεταφορτώνεται το αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου.

β) Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ: Η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας από το ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακινήτων της Α.Α.Δ.Ε. τα αναγκαία δεδομένα για το πιστοποιητικό .Ο συμβολαιογράφος μπορεί να δει τα δεδομένα που αντλούνται και που αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης.

γ) Αποδεικτικό ενημερότητας: Η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Α.Α.Δ.Ε. τα αναγκαία δεδομένα για το αποδεικτικό ενημερότητας. Ο συμβολαιογράφος μπορεί να δει τα δεδομένα που αντλούνται και που αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης.

δ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας: Η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας από το πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ τα αναγκαία δεδομένα για το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας . Ο συμβολαιογράφος μπορεί να δει τα δεδομένα που αντλούνται και που αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης.

ε) Βεβαίωση Δήμου περί μη οφειλής ΤΑΠ: Μεταφορτώνεται στον ηλεκτρονικό φάκελο από τον Συμβολαιογράφο η βεβαίωση του άρθρου 24 του ν. 2130/1993.

στ) Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/ Διηρημένης Ιδιοκτησίας: Αντλείται υποχρεωτικά από την πλατφόρμα μέσω διαλειτουργικότητας με το πληροφοριακό σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» του Τ.Ε.Ε.., το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/ Διηρημένης Ιδιοκτησίας, όπως ορίζεται στα άρθρα 53επ του ν. 4495/2017, το οποίο αντικαθιστά και περιλαμβάνει τη βεβαίωση της παρ. 1 του άρθρου 83, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της έκδοσης και ισχύος αυτής.

ζ) Τυχόν δήλωση υπαγωγής στον ν. 4178/2013 ή στον ν. 4495/2017 και βεβαίωση εξόφλησης του οικείου προστίμου κατά τα οριζόμενα στους ανωτέρω νόμους.

η) Σχέδια (κατόψεις) του μηχανικού όπου αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση.

θ) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

ι) Τοπογραφικό διάγραμμα και στοιχεία/σχέδια οικοδομικής άδειας (στέλεχος, διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, τοπογραφικό).

ια) Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος: Η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας από τη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του προς μεταβίβαση ακινήτου.

Εφόσον το τοπογραφικό διάγραμμα έχει αναρτηθεί στην εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής διαγραμμάτων, μπορεί να αντληθεί μέσω διαλειτουργικότητας από τη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου, με την καταχώριση του Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (Κ.Η.Δ.).

Το νέο ψηφιακό εργαλείο συλλέγει αυτόματα, από 6 δημόσιους φορείς, τα αναγκαία έγγραφα για την μεταβίβαση ενός ακινήτου. Στόχος είναι, η πλατφόρμα, να τεθεί σε πλήρη λειτουργία από την 1 Νοεμβρίου.