Skip to main content

Φοροεκτιμήσεις

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Διάθεση περιουσιακών στοιχείων και ανάλωση κεφαλαίου

Σε περίπτωση διάθεσης περιουσιακών στοιχείων (όπως η περίπτωση πώλησης ακινήτου) για τα οποία κατά το έτος απόκτησής τους ίσχυε το τεκμήριο απόκτησης, εφόσον για τον προσδιορισμό κεφαλαίου προηγούμενων ετών χρησιμοποιείται το έτος διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, τότε θα συμπεριληφθεί ολόκληρο το ποσό της πώλησης στην ανάλωση και όχι μόνο το κέρδος από την πώληση αυτή. Αν τα έτη στα οποία ανατρέχει ο φορολογούμενος προκειμένου να σχηματίσει κεφάλαιο για ανάλωση είναι παραγεγραμμένα, και σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και το έτος διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, τότε λαμβάνεται υπόψη το ποσό που εισπράχθηκε και το οποίο προκύπτει είτε από δήλωση φορολογίας εισοδήματος είτε από τα κατάλληλα νόμιμα δικαιολογητικά, εφόσον ο φορολογούμενος δεν είχε υποχρέωση αναγραφής του ποσού που εισέπραξε στη φορολογική του δήλωση. Τα ανωτέρω ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις εισοδημάτων τα οποία στο παρελθόν είτε ήταν αφορολόγητα είτε φορολογούνταν κατ’ ειδικό τρόπο (τόκοι, πώληση εισηγμένων μετοχών). Σε περίπτωση που τα περιουσιακά στοιχεία έχουν περιέλθει στον φορολογούμενο από χαριστική αιτία ή κληρονομιά, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην ΠΟΛ. 1076/2015 εγκύκλιο.

Χρόνος φορολόγησης εμβάσματος

Το ποσό τραπεζικού λογαριασμού που τροφοδότησε έμβασμα και λογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 ή της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013, φορολογείται ως εισόδημα της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία προκύπτει ότι εισήχθη το ποσό αυτό στην περιουσία του δικαιούχου του λογαριασμού, η δε μεταφορά με έμβασμα χρηματικού ποσού από τραπεζικό λογαριασμό δικαιούχου σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό του (στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή) δεν αποτελεί προσαύξηση της περιουσίας του. Συνεπώς, κρίσιμος δεν είναι, τουλάχιστον κατ’ αρχήν, ο χρόνος διενέργειας του εμβάσματος, αλλά είτε ο χρόνος της κατάθεσης του επίμαχου ποσού (ή σε περίπτωση τμηματικής κατάθεσης του, ο χρόνος που κατατέθηκε καθένα από τα τμήματα του) στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, μέσω του οποίου έγινε το έμβασμα, είτε ο προγενέστερος αυτού χρόνος κατά τον οποίο προκύπτει ότι επήλθε η αντίστοιχη προσαύξηση της περιουσίας του (ΣτΕ 1225/2017, 884/2016, 435/2017).

Ασύμμετρη διανομή κερδών μεταξύ εταίρων ΙΚΕ

Είναι γνωστό ότι η ΙΚΕ είναι μία ευέλικτη εταιρική μορφή. Ανάμεσα στα πολλά πλεονεκτήματά της συγκαταλέγεται και η δυνατότητα της λεγόμενης ασύμμετρης διανομής κερδών μεταξύ των εταίρων. Καταρχήν είναι δυνατή με βάση τον νόμο η απόκλιση από τον κανόνα της διανομής κερδών με βάση την εταιρική εισφορά του κάθε εταίρου, αρκεί να υπάρχει σχετική καταστατική πρόβλεψη. Είναι δυνατός στα πλαίσια αυτά ακόμη και ο αποκλεισμός ενός εταίρου από την απόληψη κερδών για μία ή περισσότερες χρήσεις. Θα πρέπει βέβαια η απόφαση της Γ.Σ. για την τροποποίηση του καταστατικού να είναι σύμφωνη με το νόμο (άρθρο 100 παρ. 4 ν. 4072/2012) και να μην υπάρχει καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος αυτού από την εταιρεία, ώστε να μην παραβιάζεται κατάφωρα η αρχή της ίσης μεταχείρισης των εταίρων. Δηλαδή, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι για ορισμένο χρόνο, που δεν θα υπερβαίνει τη δεκαετία, κάποιος εταίρος ή εταίροι δεν μετέχουν ή μετέχουν περιορισμένα στα κέρδη ή στο προϊόν της εκκαθάρισης ή ότι έχουν δικαίωμα λήψης πρόσθετων κερδών. Υπενθυμίζουμε ότι αν δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό στο καταστατικό ο κανόνας είναι ότι η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος.

Δημοφιλή ερωτήματα

Η χρέωση (τιμολόγηση) από αλλοδαπές οντότητες (Facebook, Google κ.λπ.), για παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών διαδικτυακά, προς ημεδαπή οντότητα, δεν εμπίπτει στις διατάξεις των παρ. 1.γ και 1.δ του άρθρου 62 του Ν. 4172/2013, και δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου.