Skip to main content

Δράσεις 600 εκατ. μέσω του ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Από την έντυπη έκδοση

Του Σταμάτη Ζησίμου
[email protected]

Στην ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αποσκοπούν τρία προγράμματα του ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 600 εκατ. ευρώ, τα οποία είναι ανοικτά ως την υποβολή αιτήσεων. Πρόκειται για τις δράσεις «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 400 εκατ. ευρώ, «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ και το «Επιχειρούμε Έξω» με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. 

Κοινό σημείο των προγραμμάτων αυτών είναι ότι υλοποιούνται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. Δηλαδή τα επενδυτικά σχέδια, εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που τίθενται, εντάσσονται με τη σειρά που υποβάλλονται προς πληρωμή, εν αντιθέσει με άλλα προγράμματα όπου η αξιολόγηση είναι συγκριτική, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και μετά να αξιολογηθούν συνολικά, ώστε να καλύτερα να χρηματοδοτηθούν.

1. «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», προϋπολογισμού 400 εκατ., οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν επιδότηση έως το 65% του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000 έως 200.000 ευρώ. Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 713 επενδυτικά σχέδια, τα οποία θα επιχορηγηθούν με το ποσό των 54,6 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το μέσο ποσό επιδότησης για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ανέρχεται σε περίπου 76.000 ευρώ.

Με δεδομένο ότι ο συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) του προγράμματος ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα υπερβεί τις 5.000.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση, θα απομειώνεται ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κατά το ποσό που το ποσό του αιτήματος επαλήθευσης υπολείπεται του 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται: 1. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας. 2. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τυποποίηση ή συμμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας / προϊόντων με εθνικά, εναρμονισμένα και προαιρετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα. 3. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος. 4. Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή και χωρών εκτός Ε.Ε (πρότυπα χωρών προορισμού).

Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για α) μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, β) τεχνικές μελέτες μηχανικού, γ) συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με σχεδιασμό συσκευασίας, ετικέτας, δ) ψηφιακή προβολή, ε) μεταφορικά μέσα και στ) υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.

Δικαιούχοι – όροι και προϋποθέσεις: Από το πρόγραμμα ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

i. έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις,

ii. διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης,

iii. έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Οι επιλέξιμοι -κατά προτεραιότητα- τομείς δραστηριότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ): Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία, Υλικά – Κατασκευές.

2. «Ποιοτικός εκσυγχρονισμός»
Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων και κατά προτεραιότητα αυτών που δραστηριοποιούνται στους εννέα στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ, για να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και την εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους και στην ποιοτική αναβάθμισή τους.

Με προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 150 εκατ. ευρώ και με ποσοστό επιδότησης 50%, το πρόγραμμα επιχορηγεί επενδυτικά σχέδια ύψους από 50.000 έως 400.000 ευρώ, που θα περιλαμβάνουν την απόκτηση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της, την εισαγωγή συστημάτων πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, τον σχεδιασμό, την τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων.

Συμπληρωματικά ενισχύονται δαπάνες προμήθειας μεταφορικών μέσων, υπηρεσιών συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και πλήρους μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.

Επιλέξιμοι -κατά προτεραιότητα- τομείς δραστηριότητας: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Περιβάλλον, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία, Υλικά – Κατασκευές.

Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Συνοπτικά, οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος είναι οι εξής: 1. Μηχανήματα – εξοπλισμός. 2. Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας. 3. Σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων. 4. Μεταφορικά μέσα. 5. Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου. 6. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας).  

«Επιχειρούμε Έξω»
Με προϋπολογισμό 50 εκατ. το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω» στοχεύει στην ενίσχυση των μμε, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν σε διεθνείς εκθέσεις. Ειδικότερα, οι μικροί εξαγωγείς, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν εντός 30 μηνών, συνολικά, έως και 50.000 ευρώ για την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας, διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις, παράγουν / μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά, αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:

  • Μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τ.μ., με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 10.000 ευρώ.
  • Μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τ.μ., με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 17.500 ευρώ.
  • Μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τ.μ., με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 25.000 ευρώ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι εξής:

  • Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης / εγγραφής στην Έκθεση.
  • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως 4 εκπροσώπων της επιχείρησης.
  • Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση.
  • Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής / διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού.
  • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών.
  • Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση / λειτουργία του περιπτέρου.
  • Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίων.