Skip to main content

Φοροεκτιμήσεις

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Απόκλιση από συντελεστή κέρδους 

*Με την υπ’ αριθ. 1328/2021 απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Αθήνας) κρίθηκε, μεταξύ άλλων, ότι το προσφεύγον σε όλα τα κρινόμενα έτη εμφανίζει ζημιογόνο λογιστικό αποτέλεσμα, με περιθώριο κέρδους -24,51%. Ο έλεγχος έκρινε ότι το αποτέλεσμα που εμφανίζει το προσφεύγον είναι μη ορθό, με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον Φάκελο Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών που τέθηκε στη διάθεσή του, το υποκατάστημα αποτελεί συνδεδεμένο μέρος του Κεντρικού, το οποίο αναλαμβάνει περιορισμένους κινδύνους και κατά συνέπεια, θα έπρεπε να παρουσιάζει υψηλότερη κερδοφορία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο έλεγχος προέβη σε νέα αναζήτηση σε οικονομικά αποτελέσματα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών εγκαταστάσεων τελεφερίκ και ανελκυστήρων στη γεωγραφική περιοχή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, όπως αυτά τηρούνται στη βάση δεδομένων (Έκδοση 90-Σεπτέμβριος 2017), απ’ όπου κατέληξε στο ότι το προσφεύγον θα έπρεπε να εμφανίζει περιθώριο κέρδους τουλάχιστον 4,40%. Ο έλεγχος έκρινε ότι τα αποτελέσματα του προσφεύγοντος θα πρέπει να αυξηθούν κατά ορισμένα ποσά. Το προσφεύγον ισχυρίστηκε ότι το υποκατάστημα ανέλαβε ένα σημαντικό μέρος των λειτουργιών (και συνεπώς οικονομικών κινδύνων) του αναληφθέντος έργου (και ιδίως αναφορικά με τα επιπρόσθετα έργα, των οποίων ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση), προσκομίζοντας και σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπλοκή του.
Από τα εν λόγω στοιχεία, προέκυψε ότι η τελική έγκριση για τις αναληφθείσες ενέργειες ανήκε στο Κεντρικό και στον Φάκελο Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, το προσφεύγον προσδιορίζεται ως εταιρεία πωλήσεων, ενώ το Κεντρικό ως εταιρεία προμήθειας.

Εξάλλου, ο Φάκελος Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών τέθηκε στη διάθεση του ελέγχου εκπρόθεσμα γεγονός που συνεπάγεται κατά τη ΔΕΔ ότι ήταν de facto πλήρως επικαιροποιημένος, ήτοι λαμβάνοντας υπόψη τα επιπρόσθετα έργα που κατέστη αναγκαίο να πραγματοποιηθούν. Με αυτό το σκεπτικό κρίθηκαν βάσιμες από τη ΔΕΔ οι εν λόγω διαπιστώσεις του ελέγχου.

Κέρδη από την εκτέλεση τεχνικού έργου στην αλλοδαπή

*Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 9 του ν. 4171/1961, οι ελληνικές τεχνικές επιχειρήσεις για τα εισοδήματά τους που προέρχονται από εργασίες των οποίων το αντικείμενο βρίσκεται έξω από τα όρια της ελληνικής επικράτειας απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, έστω κι αν οι εργασίες αυτές εκτελούνται ολικά ή μερικά με τα γραφεία τους στην Ελλάδα, εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις. Επίσης, με βάση το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167 – ΚΦΕ), σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, το ποσό που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται φορολογείται σε κάθε περίπτωση ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι τα κέρδη από την εκτέλεση τεχνικού έργου στην αλλοδαπή απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4171/1961, ωστόσο θα πρέπει να εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού, καθόσον σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 47 του ΚΦΕ. Η απαλλαγή παρέχεται σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα δηλαδή από την επάρκεια κερδών, ήτοι και στις επιχειρήσεις που παρουσιάζουν ζημιογόνα αποτελέσματα, ενώ και στην περίπτωση αυτή, το απαλλασσόμενο ποσό εμφανίζεται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού.

Δημοφιλή ερωτήματα

*Οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά. Η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ., αποσβέσεις), δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών από τον εκδότη τους.