Skip to main content

Φοροεκτιμήσεις

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Φοροαπαλλαγή γονικής παροχής για πρώτη κατοικία

Με πρόσφατο άρθρο μας (https://artion.gr/φορολογία-δωρεάς-και-γονικής-παροχής) αναφερθήκαμε, μεταξύ άλλων, στο θέμα της γονικής παροχής χρημάτων από γονέα σε τέκνο για την αγορά πρώτης κατοικίας. Από 31/7/2020 είναι αφορολόγητες οι δωρεές από γονείς σε τέκνα χρηματικών ποσών για απόκτηση πρώτης κατοικίας, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το αφορολόγητο. Προϋπόθεση είναι η γονική παροχή χρημάτων να γίνεται για την απόκτηση του συγκεκριμένου ακινήτου, που πληροί τις προϋποθέσεις απαλλαγής πρώτης κατοικίας. Μέχρι το ποσό των 150.000 ευρώ η πράξη είναι αφορολόγητη. Από τις 150.000 ευρώ και πάνω εφαρμόζεται κλίμακα φορολόγησης, ήτοι φόρος 1% για ποσά από 150.000 έως 300.000 ευρώ, 5% από 300.000 μέχρι 600.000 ευρώ και 10% για τα ποσά που υπερβαίνουν τις 600.000 ευρώ. Επειδή προέκυψαν πολλά ερωτήματα, θα θέλαμε να επισημάνουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις για το θέμα αυτό που απασχολεί πολύ κόσμο:

1. Το ευνοϊκό καθεστώς αφορά τα χρηματικά ποσά που παρέχονται μετά την έναρξη ισχύος της ρύθμισης (31/7/2020), ανεξάρτητα αν η αγορά και η απαλλαγή της πρώτης κατοικίας έλαβε χώρα σε προγενέστερο της ισχύος του νόμου χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτει τίμημα που καταβάλλεται (εφάπαξ ή τμηματικά) σε χρόνο μεταγενέστερο της 31ης Ιουλίου 2020. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που τα χρηματικά ποσά αποδεδειγμένα παρέχονται για την εξόφληση δόσεων δανείου που χορηγήθηκε για τη συγκεκριμένη αγορά πρώτης κατοικίας που έτυχε της απαλλαγής.

2. Το ποσό των 150.000 ευρώ είναι ανά γονέα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΑΑΔΕ.

3. Το ευνοϊκό καθεστώς δεν ισχύει για την αγορά κατοικίας στο εξωτερικό από τα τέκνα.

4. Το ευνοϊκό καθεστώς δεν ισχύει για χρηματικά ποσά που παρέχονται από τους γονείς στα τέκνα για ανέγερση οικοδομής σε οικόπεδο (είτε έχει τύχει απαλλαγής πρώτης κατοικίας το τέκνο για την απόκτηση του οικοπέδου είτε όχι).

5. Σε φορολόγηση με βάση τη φορολογική κλίμακα υπόκειται το συνολικό χρηματικό ποσό που παρέχεται για την αγορά πρώτης κατοικίας, όχι μόνο το απαλλασσόμενο από τον φόρο μεταβίβασης ποσό, και είναι δυνατό να καλύπτει και τη δαπάνη αμοιβών δικηγόρου, συμβολαιογράφου, τέλη μεταγραφής καθώς και τον τυχόν προκύπτοντα φόρο μεταβίβασης. Εφόσον το ποσό της χρηματικής δωρεάς/γονικής παροχής υπερβαίνει το τίμημα και τα προαναφερόμενα έξοδα της αγοράς, κατά το υπερβάλλον θα υπαχθεί σε αυτοτελή φορολόγηση.

Διοίκηση επιχείρησης και φορολογικές ευθύνες

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 1837/2020) έγινε δεκτό ότι μέτρα διασφάλισης λόγω διαπίστωσης φοροδιαφυγής από εταιρεία μπορούν να επιβληθούν σε μέλη της διοίκησής της μόνο εφόσον τα τελευταία έχουν αποδεδειγμένα ασκήσει διαχειριστικά καθήκοντα. Ειδικότερα, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένα νομικό πρόσωπο έχει διαπράξει φοροδιαφυγή, για τη νόμιμη επιβολή μέτρων διασφάλισης του Δημοσίου κατά προσώπου που συμμετέχει στο όργανο διοίκησης εταιρείας (πρόεδρος Δ.Σ., διαχειριστής, εκκαθαριστής κ.λπ.) δεν αρκεί απλά η ιδιότητα του μέλους αλλά, επιπρόσθετα, η φορολογική αρχή οφείλει να αποδείξει ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει πράγματι ασκήσει, διαρκώς ή προσωρινά, συγκεκριμένα καθήκοντα διοικήσεως ή διαχειρίσεως της εταιρείας. Περαιτέρω, το πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα της αλληλέγγυας ευθύνης των προσώπων που διοικούν εταιρείες αναμορφώθηκε πρόσφατα ούτως ώστε για τη θεμελίωση τέτοιας ευθύνης να απαιτείται, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, υπαιτιότητα των προσώπων αυτών. Σε προηγούμενη δημοσίευσή μας (https://cutt.ly/svMCnaj) αναλύσαμε την περιπτωσιολογία της έλλειψης υπαιτιότητας, με βάση τη σχετική εγκύκλιο. Τέλος, τα πρόσωπα που ασκούν (ή κατά περίπτωση ασκούσαν) διοίκηση σε μία εταιρεία έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ενδικοφανή και δικαστική προσφυγή για πράξη επιβολής φόρου που εκδίδεται σε βάρος της εταιρείας (ΣτΕ 498/2020).

Δημοφιλή Ερωτήματα

Για το δώρο Πάσχα δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.