Skip to main content

Ώρα για «κόσκινο» στην 7η Επιστρεπτέα

Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Κούρου
[email protected]

Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μπαίνουν από σήμερα οι 618.539 αιτήσεις που υποβλήθηκαν για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 που «μοιράζει» 1 δισ. ευρώ.

Η «πύλη» της συγκεκριμένης Επιστρεπτέας έκλεισε χθες και ξεκινά άμεσα ο αυτόματος έλεγχος όλων των αιτήσεων, ο οποίος σε πρώτη φάση θα κόψει με σύντομες διαδικασίες όλες τις «ύποπτες», ενώ σε δεύτερο χρόνο θα πραγματοποιηθεί και δεύτερο «σκανάρισμα» που θα περιλαμβάνει εξονυχιστικούς ελέγχους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προτεραιότητα για έλεγχο έχουν οι αιτήσεις που εμφανίζουν τζίρο χαμηλότερο από 200 ευρώ τον μήνα, ή 600 ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2021, ενώ με ιδιαίτερη προσοχή θα ελεγχθούν όλες οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ των αιτούντων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει «περίεργη» αλλαγή στο σκέλος των εσόδων για ευνόητους λόγους.

Στο πλαίσιο εξάλλου αυτό, ο ελεγκτικός μηχανισμός θα διασταυρώσει τα στοιχεία που δηλώθηκαν στην πλατφόρμα myBusinessSupport για την Επιστρεπτέα 7, τόσο με τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ όσο και με τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, ενώ παράλληλα θα γίνει σύγκριση των μηνιαίων ή τριμηνιαίων ακαθαρίστων εσόδων και εξόδων που δηλώθηκαν φέτος με αυτά του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, αλλά και προηγούμενων ετών.

Οι ανωτέρω κινήσεις θα γίνουν άμεσα από την ΑΑΔΕ προκειμένου να κοπούν αυτόματα οι «πονηροί», ενώ αμέσως μετά θα ξεκινήσει εμπεριστατωμένος έλεγχος που θα γίνει ύστερα από τη συλλογή στοιχείων και από τρίτους, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και ο οποίος σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες θα οδηγήσει στην επιβολή αυστηρών κυρώσεων.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι μόνο από τους αυτόματους ελέγχους που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6 έκοψε αμέσως περίπου το 60% αυτών, αφού από τους 721.296 που υπέβαλαν αιτήσεις μόνο 286.181 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες πήραν το «πράσινο φως» για την κρατική ενίσχυση.

Αυστηρές κυρώσεις

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι παραβάτες, όποτε κι αν εντοπιστούν, θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυστηρές κυρώσεις, ενώ θα κληθούν να επιστρέψουν άμεσα το σύνολο του ποσού που έλαβαν ως Επιστρεπτέα Προκαταβολή, με τους τόκους και προσαυξήσεις που αναλογούν.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι για τους λήπτες της Επιστρεπτέας Προκαταβολής οποιουδήποτε κύκλου προβλέπεται εκτεταμένο πλαίσιο ελέγχων και συγκεκριμένα:

* Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.

* Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου. Ο υπολογισμός των τόκων ανάκτησης γίνεται από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

* Ο δικαιούχος λήπτης της ενίσχυσης υποχρεούται να παράσχει κάθε στοιχείο, έγγραφο ή πληροφορία, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης του παρόντος προγράμματος ενίσχυσης, στα αρμόδια όργανα.

* Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα για 10 χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Μόνο αυτοί που αποκλείστηκαν δεν θα εξεταστούν

Το μόνο σίγουρο είναι ότι από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ θα γλιτώσουν μόνο οι επιχειρήσεις που βρέθηκαν εκτός της Επιστρεπτέας 7 και οι οποίες είναι:

* Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Μαρτίου 2021.

* Επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου του 2020 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

* Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτηρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα.

* Επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων.

* Επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021.