Skip to main content

Φοροεκτιμήσεις

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Διάρκεια της εντολής ελέγχου

Με την υπ’ αριθ. 333/2021 απόφαση της ΔΕΔ Αθήνας έγινε δεκτό ότι η διάρκεια του ελέγχου που προβλέπεται στην εντολή ελέγχου είναι ενδεικτική, διότι δεν χαρακτηρίζεται ρητά από τον νόμο ως αποκλειστική ούτε προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις διαφορετική βούληση του νομοθέτη, αλλά περιέχει έντονη υπόδειξη προς τη Διοίκηση να ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες μέσα σε σύντομο, και πάντως εύλογο, χρόνο.

Κατά συνέπεια, η υπέρβαση της προθεσμίας αυτής κρίθηκε με βάση την ως άνω απόφαση ότι δεν δημιουργεί ακυρότητα των επίδικων καταλογισμών, αφού η φορολογική ελεγκτική αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες της υπόθεσης στη συγκέντρωση στοιχείων, έδρασε εντός ευλόγου χρόνου.

Στην προκειμένη περίπτωση εκδόθηκε η υπ’ αριθμ./2018 εντολή ελέγχου για τη διενέργεια Μερικού Επιτόπιου Ελέγχου σ’ αυτήν, για τα είδη φορολογίας: Εισόδημα, ΦΠΑ, Έλεγχος Ορθής τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, φορολογικών περιόδων 01/01/2014 – 31/12/2016, ενώ ορίστηκε η διάρκεια ελέγχου μέχρι την 31η/12/2018, ενώ η έναρξη του ελέγχου έγινε στις 07/11/2019, χωρίς η διάρκεια αυτής να έχει επισήμως και εγγράφως παραταθεί.

Επισημαίνουμε ότι η απόφαση αυτή δεν μας βρίσκει σύμφωνους, διότι η διάρκεια είναι ένα από τα στοιχεία που πρέπει οπωσδήποτε να ορίζονται στην εντολή ελέγχου, και μάλιστα προσδιορίζει και την αρμοδιότητα των οργάνων, ώστε να διενεργήσουν τον έλεγχο. Εξάλλου προβλέπεται στον νόμο (ΚΦΔ) ότι η διάρκεια του ελέγχου δύναται να παραταθεί άπαξ κατά 6 μήνες και ότι περαιτέρω παράταση μέχρι 6 ακόμη μήνες είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Εάν επρόκειτο απλώς για μία ενδεικτική προθεσμία δεν προβλεπόταν τόσο αυστηρό πλαίσιο ως προς την παράταση.

Εκπίπτουν οι δαπάνες που εξοφλούνται με κρυπτονόμισμα;

Δεν εκπίπτει κάθε είδους δαπάνη που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ, από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής, νοείται:

* η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα),

* η χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών της εταιρείας που πραγματοποιεί την πληρωμή,

* η έκδοση τραπεζικής επιταγής της επιχείρησης ή η εκχώρηση επιταγών τρίτων,

* η χρήση συναλλαγματικών οι οποίες εξοφλούνται μέσω τραπέζης,

* η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής ή η κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Σύμφωνα και με την εγκύκλιο ΔΕΑΦ Β 1068191 ΕΞ 2016/ 26.4.2016 του υπουργείου Οικονομικών, συμπεριελήφθη ως αποδεκτό μέσο τραπεζικής πληρωμής και το PayPal. Δεδομένου ότι, έως τώρα τουλάχιστον, τα κρυπτονομίσματα δεν κατονομάζονται ως αποδεκτό μέσο τραπεζικής πληρωμής, δεν μπορεί να εκπέσει δαπάνη άνω των 500 ευρώ που έχει εξοφληθεί μέσω κρυπτονομίσματος.

Εξωκεφαλαιακές εισφορές ΙΚΕ και φορολογικός έλεγχος

Το ύψος της αξίας των εξωκεφαλαιακών εισφορών μίας ΙΚΕ προσδιορίζεται από τους εταίρους στο καταστατικό της. Οι φορολογικές αρχές ελέγχουν τη δηλωθείσα αξία μόνο για να διαπιστώσουν αν έχουν καταβληθεί οι αναλογούντες επιβαλλόμενοι φόροι. Εάν η αποτίμηση της χρηματικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων, που έγινε στο καταστατικό ή τη συστατική πράξη αποδεικνύεται ανακριβής, η φορολογούσα αρχή προσδιορίζει, κατόπιν ελέγχου, την πραγματική αξία επί της οποίας θα επιβάλλει το φόρο. Τονίζεται εδώ πως κατά τη σύσταση εταιρειών, υπάρχει απαλλαγή από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου η οποία καλύπτει και τις εξωκεφαλαιακές. Στις αυξήσεις κεφαλαίου θα επιβληθεί φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου ακόμη και στις εισφερόμενες εξωκεφαλαιακές εισφορές.

Δημοφιλή ερωτήματα

Για τον υπολογισμό της αξίας της κληρονομιαίας περιουσίας, η αξία των επίπλων είναι -κατά τεκμήριο μαχητό- ίση με το 1/30 της αξίας των κτισμάτων που περιλαμβάνονται στην κληρονομία