Skip to main content

Οι αλλαγές στο πλαίσιο συμμετοχής του ΤΧΣ στους τραπεζικούς ομίλους

Από την έντυπη έκδοση

Της Ειρήνης Σακελλάρη
[email protected]

Το νομοσχέδιο για το νέο θεσμικό πλαίσιο περί του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατατέθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στην επόμενη βδομάδα. Η αναγκαιότητα επιτάχυνσης των σχετικών διαδικασιών επιβλήθηκε από την επικείμενη αύξησης μ/κ της Τράπεζας Πειραιώς στην οποία το Ταμείο θα μετέχει.  Πιο συγκεκριμένα το σχέδιο νόμου δεν περιλαμβάνει διατάξεις για την επιλογή των μελών των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών -ικανοποιώντας σχετικό αίτημα των πιστωτικών ιδρυμάτων. Αυτό, εξάλλου, θα αποτελέσει διαφορετικό νομοθέτημα που θα συνταχθεί στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Στο τρέχον σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται οι όροι επένδυσης και αποεπένδυσης του Ταμείου και η διαχείριση των επενδύσεών του.

Το σχέδιο νόμου ορίζει πως το ΤΧΣ μπορεί να εισέρχεται στις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών μέχρι το ποσοστό του ή και λιγότερο.

Το νομοσχέδιο επίσης προβλέπει τους όρους αποεπένδυσης και τις τιμές στις οποίες θα διενεργείται η αποεπένδυση αυτή. Οι τιμές θα είναι χαμηλότερες από την τελευταία αύξηση κεφαλαίου κάτω από προϋποθέσεις. Ακόμη το σχέδιο νόμου προσφέρει κάλυψη στα μέλη του για τη σύνδεσή τους με τις παραπάνω  πράξεις.

Αναλυτικότερα, το νομοσχέδιο με τον τίτλο «Κύρωση της Απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις» επιτρέπει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να:

α) Παρέχει κεφαλαιακή ενίσχυση στα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και σε συμμόρφωση με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

β) Παρακολουθεί και αξιολογεί, για τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταμείο, τον βαθμό συμμόρφωσης με τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους, διασφαλίζοντας παράλληλα την επιχειρησιακή τους αυτονομία. 

γ) Ασκεί τα δικαιώματα του μετόχου που απορρέουν από τη συμμετοχή του στα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση.

δ) Διαθέτει μέρος ή το σύνολο των χρηματοπιστωτικών μέσων που έχουν εκδοθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία συμμετέχει.

ε) Χορηγεί δάνειο προς το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) για σκοπούς εξυγίανσης.

στ) Διευκολύνει τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

ζ) Συνάπτει συμφωνίες-πλαίσιο ή τροποποιεί συμφωνίες-πλαίσιο για τη ρύθμιση των σχέσεών του με όλα τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία λαμβάνουν ή έχουν λάβει χρηματοδοτική διευκόλυνση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), προκειμένου να εξασφαλισθεί η εφαρμογή των σκοπών και των δικαιωμάτων του, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών δικαιωμάτων του άρθρου 10, για όσο χρόνο το Ταμείο κατέχει μετοχές ή άλλα κεφαλαιακά μέσα που προέρχονται από κεφαλαιακή ενίσχυση ή παρακολουθεί το σχέδιο αναδιάρθρωσης των ανωτέρω πιστωτικών ιδρυμάτων.

η) Ασκεί τα δικαιώματα του μετόχου που απορρέουν από τη μεταβίβαση σε αυτό των κοινών μετοχών ή συνεταιριστικών μερίδων πιστωτικών ιδρυμάτων.

θ) Ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τη συμμετοχή Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο μετοχικό κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυμάτων. 

ι) Ασκεί τα δικαιώματα του παρόντος σε απορροφώσα ή διασπώμενη εταιρεία που προέκυψε λόγω εταιρικού μετασχηματισμού του ν. 4601/2019 (Α’ 44) του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο παρείχε κεφαλαιακή ενίσχυση, στην οποία μετέχει λόγω του μετασχηματισμού αυτού.

ια) Ασκεί τα δικαιώματα του παρόντος και τα δικαιώματα των συμφωνιών-πλαίσιο της παρ. 4 του άρθρου 6 στο επωφελούμενο πιστωτικό ίδρυμα που προήλθε από τη μεταβίβαση του τραπεζικού κλάδου στο πλαίσιο μερικής διάσπασης ή απόσχισης κλάδου λόγω εταιρικού μετασχηματισμού του ν. 4601/2019 του πιστωτικού ιδρύματος που έλαβε κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταμείο.
 
Η αποεπένδυση

Με απόφαση του Ταμείου καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία διάθεσης του συνόλου ή μέρους των μετοχών πιστωτικού ιδρύματος που κατέχει το Ταμείο. Η διάθεση μπορεί να γίνει τμηματικά ή άπαξ, κατά την κρίση του Ταμείου, υπό την προϋπόθεση οι μετοχές διατίθενται εντός πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του ν. 4340/2015 και σε συμμόρφωση με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών κατόπιν εισηγήσεως του Ταμείου, μπορούν να παραταθούν οι σχετικές προθεσμίες.

Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3401/2005, η διάθεση δύναται να πραγματοποιείται με πώληση μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος στο κοινό ή σε συγκεκριμένο(ους) επενδυτή(ες) ή ομάδα επενδυτών: i) μέσω ανοιχτού διαγωνισμού ή μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε επιλεγμένους επενδυτές, ii) με χρηματιστηριακές εντολές, iii) με δημόσια προσφορά μετοχών με αντάλλαγμα μετρητών ή με ανταλλαγή άλλων κινητών αξιών και iv) με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (book building).

Το Ταμείο δύναται να μειώνει τη συμμετοχή του στα πιστωτικά ιδρύματα μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων, διά της παραίτησης από την άσκηση ή διά της διάθεσης των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν.

Η τιμή διάθεσης των μετοχών από το Ταμείο και η ελάχιστη τιμή κάλυψης των μετοχών από τους ιδιώτες επενδυτές ορίζονται από το Γενικό Συμβούλιο, με βάση δύο εκθέσεις αποτίμησης που διενεργούνται από δύο ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους με κύρος και εμπειρία σε σχετικά θέματα και ειδικά στην αποτίμηση των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η τιμή διάθεσης ή η τιμή κτήσης που καθορίζεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο μπορεί να είναι χαμηλότερη από την πιο πρόσφατη τιμή κτήσης των μετοχών από το Ταμείο ή την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή, εφόσον είναι σύμφωνες με τον σκοπό του Ταμείου και την έκθεση της παρ. 1 και εξ αυτού του λόγου συνιστούν επιμελή διαχείριση της περιουσίας του.