Skip to main content

Αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για επενδυτικά προϊόντα στην Ε.Ε.

Οι αλλαγές γίνονται από την Κομισιόν προκειμένου να προστατευθούν οι μικροεπενδυτές.

Πιο αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο φέρεται να επιβάλει η Ε.Ε. για τα επενδυτικά προϊόντα προκειμένου να προστατεύσει τους μικροεπενδυτές.

Τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και διαχειριστές κεφαλαίου στην Ε.Ε. θα επιτρέπεται εφεξής να πωλούν funds και άλλα προϊόντα σε ολόκληρη την Ένωση μόνο εάν είναι σε θέση να αποδεικνύουν στις ρυθμιστικές αρχές ότι τα προϊόντα τους έχουν αξία ανάλογη με τα χρήματα που προσφέρουν, σύμφωνα με προσχέδιο προτάσεων της Κομισιόν, τις οποίες επικαλείται το Reuters.

H Κομισιόν αναμένεται να δημοσιεύσει τις νομοθετικές προτάσεις της, γνωστές ως επενδυτική στρατηγική για μικροεπενδυτές, στις 24 Μαΐου με σκοπό την εμβάθυνση της συμμετοχής των μικρών επενδυτών στις κεφαλαιαγορές, εν μέρει με τη χρήση αυστηρότερου προστατευτικού πλαισίου για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις επενδύσεις.

Πιθανή τροποποίηση

Οι προτάσεις αυτές, οι οποίες είναι πιθανόν να τροποποιηθούν πριν από την επίσημη παρουσίασή τους, εντάσσονται στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ε.Ε. να οικοδομήσει μια πιο αυτόνομη αγορά κεφαλαίου μετά το Brexit. Ταυτόχρονα σηματοδοτούν μια σταδιακή αλλαγή στον κανονισμό για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς τους μικροεπενδυτές σε επίπεδο Ε.Ε. Οι προτάσεις καλούν τις ρυθμιστικές αρχές της Ε.Ε. -την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών καθώς και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων- να καταλήξουν σε κάποια σημεία αναφοράς που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ο κλάδος για να δείξει ότι το κόστος ενός προϊόντος είναι δικαιολογημένο και αναλογικό.

Τα σημεία αναφοράς, ως εργαλεία σύγκρισης, θα πρέπει να καθιστούν τη διαδικασία τιμολόγησης -τόσο σε επίπεδο διαμόρφωσης όσο και διανομής- περισσότερο αντικειμενική, σύμφωνα πάντα με τις προτάσεις.

«Απόκλιση από τα σχετικά σημεία αναφοράς θα πρέπει να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το κόστος και οι χρεώσεις είναι υπερβολικά υψηλές και το συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν δεν θα προσφέρει αξία αναλογικά με τα χρήματα που έχει πληρώσει ο επενδυτής γι’ αυτό, εκτός κι εάν μπορεί να το αποδείξει με διαφορετικό τρόπο». Το σχέδιο νόμου ζητά επίσης από την Κομισιόν να έχει εξουσίες στο να λαμβάνει «διορθωτικά μέτρα» όταν το κόστος που επιβάλλεται σε επενδυτικά κεφάλαια δεν είναι δικαιολογημένο ή ανάλογο με τις αναμενόμενες αποδόσεις.

Το σχέδιο προτάσεων περιλαμβάνει επίσης μια προτεινόμενη απαγόρευση κινήτρων ή προμήθειας για πωλήσεις προϊόντων χωρίς συμβουλές, σε μια μερική υποχώρηση από μια πιθανή γενική απαγόρευση των κινήτρων που σηματοδότησε η επίτροπος για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες της Ε.Ε., Μέιριντ ΜακΓκίνες, τον περασμένο μήνα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη της Ε.Ε. θα έχουν τον τελικό λόγο για το σχέδιο κανόνων, με ορισμένους νομοθέτες να αναμένεται να ασκήσουν πιέσεις για μια γενικότερη απαγόρευση κινήτρων. Η στρατηγική επενδύσεων προς μικροεπενδυτές της Ε.Ε. αποτελεί βασικό στοιχείο της ένωσης κεφαλαιαγορών και στοχεύει στην προώθηση μεγαλύτερης διαφάνειας, απλότητας και αποδοτικότητας για τα επενδυτικά προϊόντα σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά. Ως εκ τούτου οι επιχειρήσεις
πρέπει να συνεργάζονται ενεργά με τους καταναλωτές και να τους υποστηρίζουν στις επενδυτικές επιλογές τους και στις αποταμιεύσεις τους.

Από το 2021

Να σημειωθεί ότι η Κομισιόν προχώρησε στην πρωτοβουλία αυτή τον Απρίλιο του 2021 προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές που επενδύουν στις αγορές κεφαλαίου μπορούν να το πράξουν με εμπιστοσύνη και ασφάλεια, ότι οι συνθήκες των αγορών είναι βελτιωμένες και ότι η συμμετοχή του καταναλωτή έχει ενισχυθεί.