Skip to main content

Φοροεκτιμήσεις

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Τέλος διαφήμισης και έκπτωση δαπανών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, του Ν. 2880/2001, στο τέλος διαφήμισης 2% υπόκεινται, μεταξύ άλλων, και η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστημάτων, που γίνεται είτε με την τοποθέτησή τους σε ειδικά σημεία εντός του καταστήματος είτε με έντυπα, δώρα, επιγραφές κάθε είδους είτε με άλλον παρόμοιο τρόπο. Η σχετική δαπάνη της ανωτέρω περίπτωσης θεωρείται διαφήμιση και υπόκειται σε τέλος διαφήμισης, βάσει των εκδιδομένων από τα καταστήματα τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. Το τέλος υπολογίζεται με συντελεστή 2% επί της διαφημιστικής δαπάνης που καταβάλλεται για τις πράξεις αυτές.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διαφημιζόμενος, θα πρέπει να καταβάλει το σχετικό τέλος διαφήμισης προκειμένου να έχει τη δυνατότητα της έκπτωσης της οικείας δαπάνης (βλ. Πολ. 1113/2015).

Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων για καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

Αντίστοιχη με τη φορολογική νομοθεσία είναι και η ρύθμιση της αλληλέγγυας ευθύνης των διοικούντων για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Συγκεκριμένα, τα πρόσωπα που είναι νόμιμοι εκπρόσωποι, πρόεδροι, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, κατά τον χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α. τα ανωτέρω πρόσωπα είχαν μια από τις ανωτέρω ιδιότητες είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου είτε κατά τον χρόνο λύσης, διάλυσης ή συγχώνευσής του είτε κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης του νομικού προσώπου,

β. οι οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας τους υπό κάποια εκ των ανωτέρω ιδιοτήτων, με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων.

Αν οι οφειλές διαπιστώνονται έπειτα από έλεγχο, ως αλληλεγγύως υπεύθυνα πρόσωπα κατά την έννοια της παραγράφου αυτής, νοούνται μόνο τα πρόσωπα στα οποία συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις των στοιχείων α΄ και γ΄ κατά το έτος ή την περίοδο στην οποία ανάγονται οι οφειλές αυτές. Σε περίπτωση που οι υπό παρ.1 οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, η αλληλέγγυα ευθύνη βαραίνει και τα πρόσωπα στα οποία συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις των στοιχείων α΄ και γ΄ κατά τον χρόνο που κάθε δόση της ρύθμισης κατέστη ληξιπρόθεσμη ή η ρύθμιση απολέσθηκε. Για τα ποσά των τόκων, των προσαυξήσεων, των προστίμων και των λοιπών χρηματικών κυρώσεων, η αλληλέγγυα ευθύνη βαραίνει τα πρόσωπα που είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την κύρια οφειλή επί της οποίας υπολογίζονται και επιβάλλονται τα ποσά αυτά,

γ. οι εν λόγω οφειλές δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στο Δημόσιο από υπαιτιότητα των ανωτέρω προσώπων. Το βάρος απόδειξης για την μη ύπαρξη υπαιτιότητας, φέρουν τα υπό παραγράφου 1 πρόσωπα.

Ενδικοφανής προσφυγή και υποχρέωση για ενημέρωση

Με βάση τις οικείες νομοθετικές διατάξεις η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τον φορολογούμενο ότι κατά μιας πράξης που εξέδωσε ένα όργανο θα πρέπει να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή και σε ποια προθεσμία. Εάν η κρίση αυτή του Διοικητικού Εφετείου δεν αναιρεθεί από το ΣτΕ, θα επιλυθεί ένα σημαντικό ζήτημα προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς πολλές υποθέσεις χάνονται επειδή δεν ασκήθηκε εγκαίρως η ενδικοφανής προσφυγή στην περίπτωση της σιωπηρής απόρριψης.

Δημοφιλή ερωτήματα

Εξαιρούνται από το τέλος διαφήµισης, οι διαφηµίσεις που γίνονται στις εφηµερίδες, στα περιοδικά, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση (άρθρο 5, παρ.2 του ν.1900/1990, ΦΕΚ 125 Α’). Ώς διαφηµίσεις που γίνονται στις εφηµερίδες και στα περιοδικά νοούνται εκείνες που είναι τυπογραφικά ενσωµατωµένες στα µέσα αυτά, µε την έννοια ότι αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της έντυπης ύλης τους.