Skip to main content

Φοροεκτιμήσεις

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης φορολογικών διαφορών

*Πρόσφατα θεσπίστηκε η διαδικασία της εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών ενώπιον της αρμόδιας αυτής Επιτροπής. Πρόκειται για μία διαδικασία που αφορά τις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του ΣτΕ και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Δηλαδή θα πρέπει να έχει ήδη ασκηθεί η προσφυγή ή αίτηση ακύρωσης ενώπιον των δικαστηρίων. Οι υποθέσεις που υπάγονται στην εν λόγω διαδικασία είναι:

α) παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω παρόδου του χρόνου, εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα προς καταλογισμό αυτών,

β) παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη,

γ) εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου ή προστίμου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος, δ) αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από τη νομολογία του ΣτΕ, ε) μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.  Η Επιτροπή ελέγχει τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς με βάση τη νομολογία και την πάγια πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης. Μπορεί να προτείνει την εν όλω ή εν μέρει αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος, υποβάλλει δε, σε κάθε περίπτωση, συγκεκριμένη πρόταση στον αιτούντα.

Σε περίπτωση αποδοχής από τον αιτούντα, το πρακτικό εξώδικης επίλυσης είναι εκτελεστός τίτλος και το αναγραφόμενο σε αυτό ποσό βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο. Το ως άνω πρακτικό επιλύει αμετάκλητα την εκκρεμή διαφορά και δεν προσβάλλεται με κανένα ένδικο βοήθημα ή μέσο, εφόσον επί του συνολικού ποσού που προκύπτει για τον φορολογούμενο καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή του και χωρήσει νομίμως η εξόφληση του συνόλου αυτού. Η καταβολή του ποσού, το οποίο προκύπτει από τον συμβιβασμό μετά την καταβολή του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%), πραγματοποιείται, με μείωση των αναλογούντων πρόσθετων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων (Βλ. πίνακα).

Κατηγορίες οχημάτων που δεν αποτελούν παροχή σε είδος

*Οι διατάξεις περί παροχής σε είδος του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρο 13 ν. 4172/2013) δεν καταλαμβάνουν οχήματα (ανεξαρτήτως ΛΤΠΦ) από τη χρήση των οποίων δεν προκύπτει όφελος για τον χρήστη. Ενδεικτικά, ως τέτοια οχήματα νοούνται τα ακόλουθα:

α) Τα οχήματα δοκιμών (test-drive), που διαθέτουν οι επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων.

β) Τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (π.χ. mini-bus).

γ) Τα οχήματα που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) για μεταφορά καλεσμένων ή πελατών τους.

δ) Τα οχήματα τα οποία διαθέτουν οι επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης (service) οχημάτων προσωρινά σε αντικατάσταση των επισκευαζόμενων.

ε) Τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται από τις αεροπορικές εταιρείες και τις επιχειρήσεις διαχείρισης αεροδρομίων για την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών και των επιβατών τους (αυτοκίνητα πίστας) καθώς και για τη μεταφορά VIPS ή προσωπικού.

Δημοφιλή ερωτήματα

Τα χρέη από τα αδικήματα περί φοροδιαφυγής ανεξάρτητα από το ύψος τους δεν συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό της ευθύνης του κατηγορουμένου για το έγκλημα του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 περί μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (ΑΠ 828/2020). Με την απόφαση αυτή, επιλύθηκε και σε νομολογιακό επίπεδο το ζήτημα που είχε προκύψει στο παρελθόν και είχε ως αποτέλεσμα η ίδια φορολογική παράβαση από τον ίδιο δράστη να τιμωρείται βάσει δύο διαφορετικών ποινικών διατάξεων κατά παράβαση των βασικών διεθνών αρχών του ποινικού δικαίου.