Skip to main content

Πρωτοβουλία της Ε.Ε. για τις νεοφυείς επιχειρήσεις

Πρωτοβουλία για νεοφυείς και τις αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποσκοπώντας να δώσει σε πολλούς καινοτόμους επιχειρηματίες της Ευρώπης κάθε ευκαιρία να καταστούν παγκοσμίως πρωτοπόροι.

Η πρωτοβουλία συγκεντρώνει όλες τις δυνατότητες που προσφέρει ήδη η Ε.Ε. και προσθέτει μια νέα εστίαση στις επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων, στη νομοθεσία περί αφερεγγυότητας και στη φορολογία.

Ειδικότερα, όπως εξηγεί η Επιτροπή, συνδυάζει σειρά υφιστάμενων και νέων δράσεων για τη δημιουργία ενός περισσότερο συνεκτικού πλαισίου, με σκοπό να επιτραπεί η μεγέθυνση και η δραστηριοποίηση νεοφυών επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη, ιδίως:

  • Βελτιωμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση: Η Επιτροπή και ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων εγκαινιάζουν ένα πανευρωπαϊκό ταμείο που θα επενδύει σε άλλα επενδυτικά ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων. Η Ε.Ε. θα παρέχει θεμελιώδεις επενδύσεις ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, κατ’ ανώτατο όριο, και ο/οι διαχειριστής/-ές του ταμείου πρέπει να εξεύρουν τουλάχιστον το τριπλάσιο ποσό από ιδιωτικές πηγές, μοχλεύοντας τουλάχιστον 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων. Το ταμείο θα διοικείται από έναν ή περισσότερους επαγγελματίες και έμπειρους διαχειριστές ταμείων, εξασφαλίζοντας μια προσέγγιση με βάση την πραγματική αγορά. Το ταμείο θα συμπληρώνει τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις COSME και το πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020».
  • Δεύτερη ευκαιρία για επιχειρηματίες: Η Επιτροπή έχει υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με τη νομοθεσία περί αφερεγγυότητας. Η πρόταση θα επιτρέπει στις εταιρείες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να αναδιαρθρώνονται έγκαιρα, ώστε να αποφεύγεται η πτώχευση και η απόλυση προσωπικού. Θα παρέχει επίσης την ευκαιρία σε έντιμους επιχειρηματίες να επωφεληθούν από μια δεύτερη ευκαιρία, χωρίς να υφίστανται κυρώσεις επειδή απέτυχαν σε προηγούμενο επιχειρηματικό εγχείρημα, καθώς θα απαλλάσσονται πλήρως από τα χρέη μετά από μέγιστη περίοδο 3 ετών.
  • Απλούστερη υποβολή φορολογικής δήλωσης: Η Επιτροπή επεξεργάζεται επίσης σειρά φορολογικών απλουστεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης πρότασης για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ), η οποία προβλέπει τη στήριξη μικρών και καινοτόμων εταιρειών που επιθυμούν να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους εκτός συνόρων. Άλλες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν σχέδια για την απλούστευση του συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ και τη διεύρυνση της προσεχούς καθοδήγησης για τις βέλτιστες πρακτικές στα φορολογικά συστήματα των κρατών μελών που αφορούν τα επιχειρηματικά κεφάλαια.

Η πρωτοβουλία δίνει επίσης έμφαση στην παροχή βοήθειας για την αντιμετώπιση κανονιστικών απαιτήσεων, στη βελτίωση της υποστήριξης της καινοτομίας μέσω μεταρρυθμίσεων στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα μπορούν να συνδέονται με δυνητικούς εταίρους, όπως επενδυτές, επιχειρηματικούς εταίρους, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Γίρκι Κατάινεν, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε σχετικά ότι «θέλουμε να βοηθήσουμε τις νεοφυείς επιχειρήσεις να παραμείνουν και να αναπτυχθούν στην Ευρώπη. Με την παροχή βοήθειας για να αντιμετωπίσουν – συχνά μη υπαρκτά – κανονιστικά εμπόδια, ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της ενιαίας αγοράς. Με την παροχή μιας δεύτερης ευκαιρίας, χωρίς να στιγματίζονται αν η ιδέα τους δεν ήταν επιτυχής την πρώτη φορά. Και με τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, μέσω της τόνωσης των επενδύσεων σε ιδιωτικά επιχειρηματικά κεφάλαια».