Σεμινάριο

Θεωρία & Πράξη Διπλογραφικού Συστήματος σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών– Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν. 4308/2014

αναλυτικό βιογραφικό

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

αναλυτικό βιογραφικό

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, (CPA, AIA, ACA), Managing Partner στην KRS AUDIT

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 7-21 ΜΑΙΟΥ 2019 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
450

Προνομιακή Τιμή για τους συνδρομητές

Γενικές Πληροφορίες:

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 30 ωρών και είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 7, Πέμπτη 9, Τρίτη 14, Τετάρτη 15, Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Μαϊου και ώρες 17:00-22:00. 

Σε ποιούς απευθύνεται:

(Ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση)

Πρόγραμμα 30 ωρών πλήρους και εμπεριστατωμένης κατάρτισης στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα απευθυνόμενο σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς ιδιοκτήτες λογιστικών γραφείων, Λογιστές – Φοροτεχνικούς και μεσαία στελέχη (βοηθούς λογιστές) λογιστηρίων επιχειρήσεων και λογιστικών γραφείων με πολλά πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής

Σκοπός σεμιναρίου:

Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4308/2013/ Φ.Ε.Κ. 251/Α’ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) όπως ισχύουν σήμερα, της Λογιστικής Οδηγίας της Ε.Λ.Τ.Ε. και των σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων και γνωμοδοτήσεων του Σ.ΛΟ.Τ. που αφορούν την τήρηση των βιβλίων και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τις οντότητες που τηρούν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, εντός και εκτός της οδηγίας 2013/34/ΕΕ. Πλήρης ερμηνεία και πρακτική εφαρμογή των λογιστικών κανόνων και των μοντέλων που αντικατέστησαν το θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε μέχρι την 31.12.2014. Πολλά πρακτικά παραδείγματα (περίπου το 75% της ύλης καλύπτεται από παραδείγματα)

Θέματα σεμιναρίου:

1. Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
2. Έννοιες - Ορισμοί – Λογιστική τυποποίηση και κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 • Βασικοί εννοιολογικοί προσδιορισμοί
 • Συνοπτική αναφορά των κύριων ορισμών του Παραρτήματος Α’
 • Λογιστική οδηγία εφαρμογής του Ν. 4308/2014 (δεσμευτικού χαρακτήρα)
 • Λογιστικές εγκύκλιοι (δεσμευτικού χαρακτήρα)
 • Γνωμοδοτήσεις (μη δεσμευτικού χαρακτήρα)
 • Ατομικές απαντήσεις (μη δεσμευτικού χαρακτήρα)

3. Κατηγορίες οντοτήτων

 • Κριτήρια ένταξης
 • Απλοποιήσεις και απαλλαγές ανά μέγεθος οντοτήτων (Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες)

4. Λογιστικά συστήματα

 • Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Προαιρετική τήρηση
 • Υποχρεωτική τήρηση
 • Σχέδιο λογαριασμών
 • Διασφάλιση αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος

5. Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία.

 • Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
 • Αρχική αναγνώριση. Όλες οι περιπτώσεις αρχικής αναγνώρισης παγίων περιουσιακών στοιχείων (εξόφληση πέραν των συνήθων πιστωτικών ορίων, δαπάνες αποκατάστασης περιβάλλοντος κ.λπ.)
 • Δαπάνες συντηρήσεων και επισκευών
 • Ιδιοπαραγόμενα πάγια περιουσιακά στοιχεία
 • Αποσβέσεις - Εννοιολογικοί προσδιορισμοί.
 • Σταθερή μέθοδος
 • Φθίνουσα μέθοδος
 • Μέθοδος μονάδων παραγωγής
 • Ποιες οντότητες που τηρούν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα διενεργούν τις λογιστικές αποσβέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στη φορολογική νομοθεσία (άρθρο 24 Ν. 4172/2013)
 • Διαφοροποίηση λογιστικών και φορολογικών αποσβέσεων. Παρακολούθηση στο μητρώο των παγίων των λογιστικών και των φορολογικών αποσβέσεων
 • Υπεραξία και άυλα περιουσιακά στοιχεία
 • Έλεγχος απομείωσης
 • Χρηματοδοτικές μισθώσεις. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί.
 • Λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων από την πλευρά του εκμισθωτή, του μισθωτή και εμπόρου εκμισθωτή
 • Λογιστική αντιμετώπιση των συμβάσεων μίσθωσης των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 που τηρούν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Ακίνητα σε οικόπεδα τρίτων (ανέγερση, προσθήκες – βελτιώσεις)
 • Λογιστική αντιμετώπιση της οντότητας ιδιοκτήτη του οικοπέδου
 • Λογιστική αντιμετώπιση της μισθώτριας οντότητας
 • Η φορολογική αντιμετώπιση (μισθωτή και εκμισθωτή)

6. Κρατικές επιχορηγήσεις για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και για έξοδα
7. Αποθέματα

 • Κανόνες επιμέτρησης αποθεμάτων
 • Απομείωση αποθεμάτων

8. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων - Έσοδα και Έξοδα.

 • Εννοιολογικοί προσδιορισμοί – Η αρχή του δεδουλευμένου
 • Αναγνώριση εσόδων από πώληση αγαθών
 • Αναγνώριση εσόδων από παροχή υπηρεσιών
 • Αναγνώριση εσόδων τόκων, μερισμάτων και δικαιωμάτων
 • Αναγνώριση εσόδων κατασκευαστικών συμβολαίων
 • Μέθοδος ποσοστού ολοκλήρωσης (αναγνώριση εσόδων και δαπανών)
 • Λοιπά έσοδα και κέρδη
 • Έξοδα (Έξοδα ίδρυσης, κόστος κτήσης ή κόστος παραγωγής πωληθέντων αγαθών ή υπηρεσιών, δαπάνες μισθοδοσίας και λοιπές παροχές εργαζομένων, έξοδα έρευνας, έξοδα ανάπτυξης, επισκευές και συντηρήσεις, τόκοι και τα συναφή έξοδα, έξοδα και τις ζημίες από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, ζημίες που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων, τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος)
 • Λοιπά έξοδα και ζημιές
 • Προβλέψεις και Απομειώσεις

9. Χρηματοοικονομικά στοιχεία

 • Πελάτες
 • Απομειώσεις πελατών
 • Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων
 • Χορηγηθέντα δάνεια και λοιπές απαιτήσεις
 • Επενδύσεις
 • Συμμετοχές
 • Προπληρωμένα έξοδα (επομένων χρήσεων) και δουλευμένα έσοδα
 • Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

10. Καθαρή θέση

 • Κεφάλαιο.
 • Συναλλαγματικές διαφορές
 • Αποθεματικά

11. Υποχρεώσεις

 • Προμηθευτές
 • Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων
 • Τραπεζικά δάνεια και λοιπές υποχρεώσεις
 • Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
 • Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)
 • Φ.Π.Α (λογιστική παρακολούθησης του Φ.Π.Α.)
 • Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
 • Έξοδα χρήσης δουλευμένα και έσοδα επομένων χρήσεων
 • Προβλέψεις

12. Προσδιορισμός αποτελεσμάτων περιόδου

 • Γενικά
 • Εργασίες προετοιμασίας
 • Προσδιορισμός αποτελεσμάτων των οντοτήτων που τηρούν βιβλία με το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
 • Εγγραφές μεταφοράς των αποτελεσματικών λογαριασμών, (διαφορές με το Ε.Γ.Λ.Σ.).
 • Προσδιορισμός των φορολογητέων αποτελεσμάτων και του φόρου εξόδου
 • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ορισμός, γενικές αρχές σύνταξης, απλοποιήσεις και απαλλαγές)
 • Ισολογισμός (Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης)
 • Κατάσταση αποτελεσμάτων
 • Προσάρτημα

13. Παρακολούθηση λογιστικής και φορολογικής βάσης

 • Μόνιμες διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
 • Προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης – Πότε αντιστρέφονται οι διαφορές αυτές.
 • Τρόποι παρακολούθησης διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης
 • Αναβαλλόμενη φορολογία

14. Η λογιστική της αναβαλλόμενης φορολογίας
15. Λοιπά πρακτικά θέματα

 • Λογιστική μεταχείριση φόρου εισοδήματος, τέλους επιτηδεύματος και λοιπών φόρων και τελών
 • Λογιστική μεταχείριση προκαταβολής φόρου εισοδήματος
 • Λογιστική μεταχείριση διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων
 • Λογιστική μεταχείριση των ειδικών αποθεματικών που προβλέπει ο Κ.Φ.Ε. – Εγγραφές σχηματισμού

16. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

 • Κατάσταση αποτελεσμάτων – Σύγκριση με τον πίνακα Δ’ του εντύπου Ε3
 • Ισολογισμός
 • Προσάρτημα – απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να περιέχει το προσάρτημα ανά κατηγορία οντοτήτων – Επεξηγήσεις
 • Κατάσταση ταμειακών ροών
 • Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: [email protected]