Skip to main content

ΓΕΚ Τέρνα: Αύξηση μεγεθών εξαμήνου

«Έκρηξη» στα μετά από φόρους κέρδη, στα 70,2 εκατ. από 21,3 εκατ. πέρσι

Αύξηση κερδών και εσόδων είχε το πρώτο εξάμηνο η ΓΕΚ Τέρνα με τη διοίκηση του Ομίλου να επισημαίνει ότι δεδομένου του μεγέθους και της δυναμικής που έχει αναπτύξει προσβλέπει σε σημαντική περαιτέρω ανάπτυξη το επόμενο διάστημα.

Προσθέτει, ότι τα χαρακτηριστικά των έργων του χαρτοφυλακίου του Ομίλου διασφαλίζουν υψηλή ορατότητα ταμειακών ροών και αποδόσεων για τους μετόχους.

Μεταξύ άλλων, στον τομέα κατασκευής το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διαμορφώνεται σε 5,7 δισ. ενισχυμένο και από τη συμπερίληψη νέων ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα (ιδίων επενδύσεων του Ομίλου αλλά και έργων για τρίτους) που πλέον αποτελούν περίπου το 70% του συνολικού ανεκτέλεστου.

Ειδικότερα, το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων κατά το τέλος του πρώτου εξαμήνου, ανέρχεται σε 2,7 δισ. μη συμπεριλαμβανομένου διατομεακού ανεκτέλεστου ύψους 0,6 δις. (έναντι 2,9 δισ. στο τέλος του 2022). Περαιτέρω, ο Όμιλος έχει έκτοτε συμβασιοποιήσει ή αναμένει τη συμβασιοποίηση νέων έργων ύψους 2,3 δισ. που έχει εξασφαλίσει.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα εκτιμάται ότι θα παραμείνει υψηλή τα επόμενα χρόνια και θα συνεχίσει να ενισχύει την κερδοφορία του Ομίλου. Όπως αναφέρεται ο προϋπολογισμός των νέων έργων που θα βγουν προς δημοπράτηση θα ξεπεράσει τα 30 δισ. ευρώ.

Στις κινήσεις που έχει κάνει ο Όμιλος μεταγενέστερα του εξαμήνου σημειώνεται ότι τον Ιούλιο η θυγατρική για τις κατασκευές, Τέρνα, υπέγραψε προσύμφωνο μεταβίβασης μετοχών για την απόκτηση του 49,99% της ανώνυμης εταιρείας Αίγιστος Α.Ε., που αφορά το κατασκευαστικό της αντικείμενο, υπό την αίρεση της εκπλήρωσης συγκεκριμένων αιρέσεων, όρων και προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων είναι και η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Την ίδια στιγμή ο τομέας των παραχωρήσεων θα είναι βασικός μοχλός ενίσχυσης και δημιουργίας αξίας για τη ΓΕΚ Τέρνα και τους μετόχους της. Σημαντική συνεισφορά θα έχει  η παραχώρηση της Αττικής Οδού, ενός έργου με ιδιαίτερα ελκυστικό προφίλ ρίσκου/απόδοσης, όπως σημειώνεται.

Στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο εν λόγω Όμιλος συνεχίζει το επενδυτικό του πλάνο στις ΑΠΕ έχοντας πλέον υπό κατασκευή το μεγάλο έργο αντλησιοταμίευσης 680 MW στην Αμφιλοχία.

Επίσης, σταδιακά από το τέλος του τρέχοντος έτους και εντός του 2024 θα ξεκινήσει η κατασκευή νέων πάρκων (κυρίως φωτοβολταϊκών) στην Ελλάδα και την Ν.Α. Ευρώπη άνω των 550 MW.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα 6μήνου τα συνολικά έσοδα της ΓΕΚ Τέρνα διαμορφώθηκαν σε 1.604,3 εκατ. έναντι 1.461,6 εκατ. (αύξηση 9,7%), η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) σε 250,2 εκατ. έναντι 218,1 εκατ., τα κέρδη προ φόρων σε 114,5 εκατ. έναντι 47,5 εκατ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε 70,2 εκατ. έναντι 21,3 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του κατασκευαστικού τομέα αυξήθηκαν στα 636,3 εκατ. έναντι 420,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, των παραχωρήσεων 103,4 εκατ. έναντι 93,9 εκατ. και της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό 902,6 εκατ. έναντι 1.022,5 εκατ. ευρώ.

Τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του πρώτου εξαμήνου διαμορφώθηκαν σε 1.449,5 εκατ. (μην περιλαμβάνοντας δεσμευμένες καταθέσεις ύψους 129,2 εκατ.) έναντι 1.491,7 τέλος 2022 και οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις σε 3.044,9 εκατ. (εκ των οποίων 1 δισ. αφορά δανεισμό με αναγωγή) έναντι 2.993,3 εκατ. ευρώ.

Ο συντελεστής Καθαρό Χρέος μετά των δεσμευμένων καταθέσεων και των επιχορηγήσεων προς επιστροφή /Προσαρμοσμένο EBITDA για τον Όμιλο στο τέλος του Α’ Εξαμήνου του 2023 διαμορφώθηκε σε 2.1x παραμένοντας σταθερός σε σχέση με το τέλος 2022.

Επίσης κατά το εξεταζόμενο διάστημα οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 112,5 εκατ., έναντι αρνητικού αποτελέσματος 51,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2022, ενώ οι επενδυτικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 65 εκατ. και αφορούν κυρίως στον τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται επιπλέον ποσό 67,5 εκατ. που αποτελεί διατομεακή πληρωμή για την εκτέλεση εργασιών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.