Skip to main content

Alpha Bank: Στα 357 εκατ. ευρώ τα αποτελέσματα στο εξάμηνο

Βασίλης Ψάλτης: Σε σταθερή τροχιά για την καταβολή μερισμάτων

Σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας και περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής βάσηςδείχνουν τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου της Alpha Bank, με τα προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη ναανέρχονται στα 357 εκατ. ευρώ τον Δείκτη Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) ναφτάνει το 13,1% και τον FL CET1 να ανέρχεται τελικά στο 13,6% (β’ τρίμηνο), ξεπερνώντας τονστόχο της Διοίκησης κατά 0,6 π.μ. Παράλληλα, σημαντική βελτίωση παρουσίασε και ο ΣυνολικόςΔείκτης Κεφαλαίων της Τράπεζας που ανήλθε στο 18%, ενισχυμένος κατά 1,6 ποσοστιαίεςμονάδες.

Βελτιωμένα επίπεδα κερδοφορίας παρουσίασαν και οι θυγατρικές του Ομίλου στο εξωτερικό, μετα προσαρμοσμένα κέρδη μετά φόρων από τις διεθνείς δραστηριότητες της Τράπεζας νααυξάνονται κατά 65 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022,αποτελώντας το 17% των επαναλαμβανόμενων κερδών του Ομίλου και δείχνοντας σαφήσημάδια βελτίωσης. Τα βελτιωμένα αποτελέσματα της Τράπεζας σε συνδυασμό με την ανθεκτικότηταπου επιδεικνύει η ελληνική οικονομία οδήγησαν τη Διοίκηση της Τράπεζας να αναβαθμίσει για ακόμαμία φορά τις εκτιμήσεις της για την κερδοφορία που αναμένεται να πετύχει το 2023, από 10% σε11%, με τον δείκτη Κερδών ανά Μετοχή να βρίσκεται υψηλότερα του 0,29 και τον δείκτηκεφαλαιακής επάρκεια να αναμένεται στο 14%

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της τράπεζας:

 • Ο Δείκτης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) με βάση τα Προσαρμοσμένα1 Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκε σε 13,1%.
 • Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, πέτυχε η τράπεζα με τους Κεφαλαιακούς Δείκτες να ξεπερνούν τους στόχους της Διοίκησης. Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (FL CET1), διαμορφώθηκε σε 13,4%, ενισχυμένος κατά 109 μονάδες βάσης (μ.β.) το β’ τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της θετικής συνεισφοράς κατά 71 μ.β. από την οργανική κερδοφορία του τριμήνου, κατά 56 μ.β. από την ολοκλήρωση δύο συναλλαγών ΜΕΑ και μίας συνθετικής τιτλοποίησης, καθώς και λαμβανομένης υπόψη της πρόβλεψης για διανομή μερίσματος. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίπτωση στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs), ο Δείκτης FL CET1, διαμορφώθηκε σε 13,6%. Ο αντίστοιχος Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 18%.
 • Το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων αυξήθηκε κατά €0,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε €31,5 δισ., υψηλότερο κατά 3% σε ετήσια βάση, ενώ αμετάβλητες παραμένουν οι προοπτικές για ισχυρή πιστωτική επέκταση μεσοπρόθεσμα.
 • Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €1,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση, και ανήλθαν σε €51,8 δισ. κυρίως από επιχειρήσεις. Τα υπό Διαχείριση Περιουσιακά Στοιχεία αυξήθηκαν κατά €0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Οι προθεσμιακές καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε τριμηνιαία βάση, αντιπροσωπεύοντας το 25% των εγχώριων καταθέσεων της Τράπεζας, με την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων ως ποσοστό της αύξησης των επιτοκίων της αγοράς (beta) να βρίσκεται σε συμφωνία με τον κλάδο.

Περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού λόγω της ολοκλήρωσης των συναλλαγών ΜΕΑ «Sky» και «Hermes», συνολικής λογιστικής αξίας περίπου €3 δισ., τα οποία ήταν καταχωρημένα στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση». Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 7,6%, αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας τη βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου και την επαναφορά ρυθμισμένων πιστοδοτήσεων σε ενήμερη κατάσταση που έχει ήδη δρομολογηθεί. Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα του Ομίλου ανήλθαν σε €3 δισ., εκ των οποίων ποσοστό 85% αφορά σε ΜΕΑ με εξασφαλίσεις, κυρίως Ιδιωτών. Ο Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανήλθε σε 40%.

 • Η έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond) τον Ιούνιο 2023, ύψους €500 εκατ., διάρκειας 6 ετών και δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη, με ονομαστικό επιτόκιο 6,875%, διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησης της Τράπεζας, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή της θέση. Ο δείκτης Ελαχίστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) διαμορφώνεται σε 24,34% συνυπολογιζόμενης της έκδοσης, επιτυγχάνοντας ήδη πλεόνασμα 4,4% ή €0,6 δισ. σε σχέση με τον μη δεσμευτικό στόχο που είχε τεθεί για την 1η Ιανουαρίου 2023.
 • Το β’ τρίμηνο 2023, τα Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους στις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 21% σε τριμηνιαία βάση και 65% σε ετήσια βάση αντίστοιχα. Το Καθαρό Έσοδο Τόκων συνέχισε να ενισχύεται, μολονότι με μειωμένο ρυθμό +3% για το β’ τρίμηνο σε επαναλαμβανόμενη βάση, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης των εσόδων χορηγήσεων και χρεογράφων, λόγω της αύξησης των επιτοκίων, τα οποία αντιστάθμισαν την αύξηση του κόστους των καταθέσεων. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,3%. Το Καθαρό Έσοδο Τόκων για το α’ εξάμηνο του έτους ενισχύθηκε κατά 48,5% σε ετήσια βάση.
 • Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ανήλθαν σε €97,1 εκατ., αυξημένα κατά 10,5% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της αύξησης των προμηθειών χορηγήσεων καθώς και της θετικής συνεισφοράς από την αύξηση των προμηθειών Πιστωτικών Καρτών και Πληρωμών, λόγω της αυξημένης συναλλακτικής δραστηριότητας. Το α’ εξάμηνο, τα επαναλαμβανόμενα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 10,7%, σε συγκρίσιμη βάση, λαμβανομένης υπόψη της απόσχισης του τομέα αποδοχής συναλλαγών καρτών.
 • Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 3% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε €240,4 εκατ. ως αποτέλεσμα της αύξησης του φόρου ακίνητης περιουσίας, των ασφαλίστρων καθώς και λόγω υψηλότερων επενδύσεων σε υποδομές πληροφορικής. Το α’ εξάμηνο, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 0,9%3 σε ετήσια βάση.
 • Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 7,5% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης των Καθαρών Εσόδων από Τόκους και της βελτιωμένης επίδοσης στα έσοδα από προμήθειες. Το α’ εξάμηνο 2023, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ενισχύθηκε κατά +78,6%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των κύριων εσόδων από τραπεζικές εργασίες (+30,5% σε ετήσια βάση) και της βελτίωσης του κόστους (-2,6% σε ετήσια βάση), υποστηρίζοντας τις προοπτικές για το 2023.
 • Το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 76 μ.β. το β’ τρίμηνο, λαμβανομένων υπόψη των ζημιών απομείωσης ύψους €60,7 εκατ. καθώς και των εξόδων διαχείρισης καθυστερήσεων ύψους €12,8 εκατ., επίδοση καλύτερη από τον στόχο που είχε τεθεί για το 2023, αντανακλώντας την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ.
 • Τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους, τα οποία ανήλθαν σε €195 εκατ. το β’ τρίμηνο 2023, είναι τα Καθαρά κέρδη / (Ζημιές) μετά τον φόρο εισοδήματος ύψους €191 εκατ. μη συμπεριλαμβανομένων: α) των μη επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων ύψους €12 εκατ., β) της επίπτωσης των συναλλαγών ΜΕΑ ύψους €5 εκατ. και γ) των σχετιζόμενων με τα παραπάνω φόρων, ύψους €3 εκατ.

Βασίλης Ψάλτης: Σε σταθερή τροχιά για την καταβολή μερισμάτων

«Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023, επιτύχαμε σημαντική πρόοδο ως προς την υλοποίηση των στόχων μας και, με εφαλτήριο τις ισχυρές λειτουργικές μας επιδόσεις, καταγράψαμε Προσαρμοσμένα Κέρδη ύψους €357 εκατ., αυξημένα κατά 78% σε ετήσια βάση και κατά 20% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους», επισημαίνει ο CEO της τράπεζας.

«Η ενίσχυση των Καθαρών Εσόδων από Τόκους συνεχίζει να κυριαρχεί στην εικόνα, καθώς η δυναμική από τα υψηλότερα επιτόκια ενισχύεται περαιτέρω από την απόδοση της εμπορικής μας πολιτικής. Αναπτύσσουμε το ενεργητικό μας με τρόπο βιώσιμο, διατηρώντας παράλληλα πειθαρχημένη προσέγγιση στην τιμολόγηση, ενώ το ισχυρό μας δίκτυο επιτρέπει να ενισχύουμε το παθητικό μας ακολουθώντας μετριοπαθή τιμολόγηση.

Τα Έσοδα από Αμοιβές και Προμήθειες διαμορφώνονται ανοδικά, ως απόρροια της ενίσχυσης των δραστηριοτήτων μας και της περαιτέρω ανάπτυξης στον τομέα των επενδυτικών προϊόντων. Η συγκράτηση των εξόδων συνεχίζεται, καθώς οι προσπάθειές μας για αύξηση της αποδοτικότητας βελτιώνουν περαιτέρω τις λειτουργικές μας επιδόσεις, με τον Δείκτη Εξόδων προς Έσοδα να διαμορφώνεται στο 44%, το χαμηλότερο επίπεδο που έχουμε καταγράψει από την έναρξη της ελληνικής κρίσης.

Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ανθεκτικότητα του ισολογισμού μας, επιτυγχάνοντας εντυπωσιακή αύξηση των εποπτικών κεφαλαίων κατά €1 δισ. μέσω ενός συνδυασμού ισχυρής οργανικής δημιουργίας κεφαλαίων και μίας σειράς συναλλαγών που ολοκληρώθηκαν σε ιδανικό χρόνο. Ειδικότερα, σε συνέχεια της πρώτης μας έκδοσης AT1 τον Φεβρουάριο, ολοκληρώσαμε με επιτυχία δύο συναλλαγές-ορόσημα για τη διαχείριση των ΜΕΑ (Projects Sky και Hermes) και μία συνθετική τιτλοποίηση που ισχυροποίησε περαιτέρω τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας. Συμπληρωματικά, η έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ. ισχυροποίησε περαιτέρω τα αποθέματα MREL, επιβεβαιώνοντας την οξυδέρκεια που χαρακτηρίζει την παρουσία μας στην αγορά ομολόγων καθώς και την αδιαπραγμάτευτη δέσμευσή μας να διευρύνουμε και να διαφοροποιούμε συνεχώς τη χρηματοδοτική μας βάση.

Όσον αφορά στο μέλλον, αξιοποιώντας την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική του πρώτου εξαμήνου στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, αναβαθμίζουμε τις προβλέψεις μας για την κερδοφορία το 2023 καθώς και για Απόδοση Ενσώματων Κεφαλαίων (RoTE), με τον στόχο μας να υπερβαίνει πλέον κατά πολύ το 11% (από 10% προηγουμένως), σε σύγκριση με το 7,5% που σημειώθηκε το 2022. Συνεχίζουμε την πορεία μας με ανανεωμένη αισιοδοξία και ενθουσιασμό, που εδράζονται στην αποφασιστικότητά μας για τη συνεπή υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχέδιου. Η αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα και η ισχυρή αύξηση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων ωθούν την ανάπτυξη της Ελλάδας με ρυθμούς που θα υπερβούν το 2,5% το τρέχον έτος, επίδοση πολύ υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, τον περασμένο Ιούνιο στο Investor Day της Τράπεζας, παρουσιάσαμε το Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου για την περίοδο 2023-2025, το οποίο και λειτουργεί ως εφαλτήριο υψηλότερων αποδόσεων, μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων, όπως η θεμελιώδης αξία του Δικτύου της Alpha BankΑΛΦΑ -0,94% και η υπεροχή μας στην εξυπηρέτηση δυναμικών τμημάτων Πελατών.

Παράλληλα, συνεχίζουμε τη δραστηριότητά μας ως υπεύθυνος κοινωνικός και οικονομικός εταίρος. Το εμβληματικό πρόγραμμα εταιρικής μας υπευθυνότητας “Μαζί, με στόχο την Υγεία” συνεχίζει να υποστηρίζει συμπολίτες μας σε απομακρυσμένες περιοχές, διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας, ενώ σύμφωνα με την πρόσφατη Μελέτη Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου, η κοινωνική του αξία ήταν δεκαπλάσια της επένδυσης που παρείχαμε. Επιπλέον, συνεχίζουμε να στηρίζουμε ενεργά το πρόγραμμα στέγασης για νέους «Σπίτι μου», ενώ διατηρούμε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάχυση των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης της ελληνικής πολιτείας (pass), έχοντας εκδώσει περισσότερες από 1,2 εκατομμύρια κάρτες. Ταυτόχρονα, χιλιάδες κάτοχοι δανείων ύψους €3,8 δισ. έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών, διασφαλίζοντας σημαντική στήριξη στον περιορισμό των επιπτώσεων από τη συνεχιζόμενη αύξηση των επιτοκίων.

Η απαρέγκλιτη δέσμευσή μας στην υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου διασφαλίζει ότι βρισκόμαστε σε σταθερή τροχιά για την επανέναρξη της καταβολής μερισμάτων από τα κέρδη του 2023, με την επιφύλαξη της συνήθους έγκρισης από τις εποπτικές αρχές, και θα ήθελα να επαναλάβω την πρόθεσή μας να αυξήσουμε περαιτέρω το ποσό του κεφαλαίου που σχεδιάζουμε να επιστραφεί στους Μετόχους μας τα προσεχή χρόνια.

Θεωρούμε ως θεμελιώδες καθήκον μας να στηρίζουμε τους Έλληνες πολίτες και τις επιχειρήσεις στην πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον νέο Σκοπό του Ομίλου μας να «Στηρίζουμε την Πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο Αύριο». Είμαστε, συνεπώς, αποφασισμένοι να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο στην πορεία ανάπτυξης και μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, με στόχο τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους μας, τους Πελάτες και την Κοινωνία».