Skip to main content

Στη γραμμή εκκίνησης το ΣΔΙΤ για τις νέες φυλακές

EUROKINISSI

Διακήρυξη του έργου μεταφοράς από τον Κορυδαλλό στον Ασπρόπυργο.

Με τη δημοσιοποίηση της διακήρυξης του έργου και τον ορισμό ημερομηνίας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκκινεί ένα από τα μεγαλύτερα ΣΔΙΤ που έχουν σχεδιαστεί και αφορά τις νέες φυλακές που θα αντικαταστήσουν αυτές του Κορυδαλλού.

Ειδικότερα, το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης «Μετεγκατάσταση Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού με ΣΔΙΤ» είναι η χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, συντήρηση και τεχνική διαχείριση των υποδομών που θα στεγάσουν το Δικαστικό Σωφρονιστικό Συγκρότημα Αθηνών (ΔΣΣΑ) και τη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής (ΔΜΔΑ).

Οι νέες φυλακές θα κατασκευαστούν στο πρώην στρατόπεδο Αμερικανικής Ευκολίας στον Ασπρόπυργο σε έκταση περίπου 103 στρεμμάτων.

Το κόστος της κατασκευής των νέων φυλακών εκτιμάται σε 299 εκατ. ευρώ, ενώ η Αναθέτουσα Αρχή (υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) κατά τη λειτουργία του έργου και μέχρι τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης Σύμπραξης, θα καταβάλλει στον ΙΦΣ (Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης) πληρωμές διαθεσιμότητας, που έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί σε καθαρά παρούσα αξία σε 617,187 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Το ακριβές ποσό των πληρωμών διαθεσιμότητας θα καθοριστεί κατά τη Β’ Φάση του Διαγωνισμού και θα γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους μέσω της Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών και αφού ληφθεί υπόψη και η ενδεχόμενη χρηματοδοτική συμβολή της αναθέτουσας αρχής στο κόστος κατασκευής του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει με ίδια ή και δανειακά κεφάλαια του αναδόχου. Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξετάζει την πιθανή συμμετοχή της στη χρηματοδότηση της κατασκευαστικής αξίας του έργου, με την καταβολή ποσού, το όποιο δεν θα υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης θα ανέλθει κατά μέγιστο σε 30 έτη.

Αναλυτικότερα, ο ΙΦΣ που θα επιλεγεί θα αναλάβει:

Την εκπόνηση των μελετών που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης και είναι απαραίτητες για την κατασκευή του έργου, με βάση τους  περιβαλλοντικούς όρους που θα εκδοθούν καθώς και το σύνολο των ενεργειών και σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων.

Το σύνολο των εργασιών κατασκευής των κτηριακών υποδομών και εγκαταστάσεων του έργου καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Τη χρηματοδότηση του έργου με ίδια ή και δανειακά κεφάλαια, (με την επιφύλαξη ενδεχόμενης χρηματοδοτικής συμβολής της Αναθέτουσας Αρχής στο κατασκευαστικό κόστος του έργου).

Την τεχνική διαχείριση και συντήρηση των υποδομών καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία συνίσταται, ιδίως, στην επιθεώρηση, τη συνήθη, προληπτική και διορθωτική συντήρηση και τη βαριά συντήρηση (life cycle replacements), προκειμένου να διασφαλίζεται η ετοιμότητα και η λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων και συστημάτων των κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου.

Την ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, τόσο κατά την περίοδο μελέτης και κατασκευής όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας του.

Η περιοχή δημιουργίας των νέων φυλακών χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ασπροπύργου Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής. Πρόκειται για την περιοχή του Θριασίου, που οριοθετείται από τα όρη Ποικίλο, Αιγάλεω, Πάρνηθα, Πατέρας και τον κόλπο της Ελευσίνας, στην θέση του παλαιού Στρατοπέδου «Αμερικανικής Ευκολίας».

Η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 04/09/2023. Τη διαγωνιστική διαδικασία εκτελεί για λογαριασμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).