Skip to main content

Η ακρίβεια στις πρώτες ύλες επηρέασε τα μεγέθη της 3αλφα

Κατά 5,8% μειώθηκε το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας το 2022

Πιέσεις δέχθηκε η κερδοφορία της 3αλφα – Αφοί Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ το 2022, εξαιτίας των ισχυρών αυξήσεων στις τιμές των βασικών πρώτων υλών τόσο στα όσπρια, όσο και στο ρύζι, που κυμάνθηκαν μεταξύ 20%-60%.

Η εταιρεία, που διατηρεί θωρακισμένη τη δεσπόζουσα θέση που έχει στις κατηγορίες που δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά, προχώρησε τόσο πέρυσι, όσο και φέτος σε στοχευμένες ανατιμήσεις, με σκοπό τη μερική κάλυψη του επιβαρυμένου λειτουργικού κόστους, ενώ ταυτόχρονα ολοκλήρωσε επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, επιτυγχάνοντας μείωση του μοναδιαίου κόστους προϊόντος εξαιτίας της αύξησης της παραγωγικότητας.

Παράλληλα, στην κατεύθυνση της βελτιστοποίσης της διαχείρισης των κεφαλαίων κίνησης προχώρησε σε σημαντική μείωση των ημερών πίστωσης στους μεγάλους πελάτες της και επένδυσε στην αυξημένη ρευστότητα, κυρίως σε συμφέρουσες αγορές αποθεμάτων.

Αναλυτικότερα, σε επίπεδο μεγεθών η περσινή χρήση έκλεισε για την 3αλφα με αύξηση εσόδων κατά 3,2% στα 28,2 εκατ. ευρώ.

Το μικτό αποτέλεσμα της περιόδου διαμορφώθηκε σε 5 εκατ. ευρώ έναντι 6,4 εκατ. ευρώ το 2021.

Η μείωση κατά 5,8% του μικτού περιθωρίου κέρδους ως ποσοστό επί των πωλήσεων αντανακλά κυρίως τη σημαντική αύξηση του κόστους πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, καθώς και την επίδραση των λοιπών αυξητικών συντελεστών που επηρέασαν το κόστος πωληθέντων.

Το αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων της χρήσης διαμορφώθηκε σε 84 χιλ. ευρώ έναντι 1,15 εκατ. ευρώ το 2021.

Το πρόσημο στην κερδοφορία προ και μετά φόρων «γύρισε» αρνητικό, με την περσινή χρήση να κλείνει ζημιογόνα κατά 321 χιλ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών 623 χιλ. το 2021.

Όπως σημειώνει η διοίκηση της εταιρείας, «η μείωση της κερδοφορίας ακολουθεί όλα τα επίπεδα της κατάστασης αποτελεσμάτων και αντανακλά τις αυξήσεις κυρίως του κόστους πρώτων και δεύτερων υλών και υλικών συσκευασίας. Οι αυξήσεις τιμών πώλησης που δρομολογήθηκαν σε συνδυασμό με τις μειώσεις λειτουργικών δαπανών που επιτεύχθηκαν δεν αντιστάθμισαν στο σύνολό του το αυξημένο κόστος. Εντούτοις η μειωμένη απόδοση σε επίπεδο Ebitda δεν επηρέασε ταμειακά τη λειτουργία της εταιρείας καθώς η βελτιωμένη διαχείριση των κεφαλαίων κίνησης, με μείωση των εμπορικών απαιτήσεων κατά 3,2 εκατ. ευρώ, επέτρεψε την επανεπένδυση μέρους αυτών σε αποθέματα και την αποπληρωμή των επενδύσεων τεχνολογικού εξοπλισμού, ενώ το σύνολο του δανεισμού και των λοιπών υποχρεώσεων παρέμεινε οριακά αυξημένο σε σχέση με τα επίπεδα της 31/12/2021».

Διανομή μερίσματος

Να σημειωθεί ότι για τη χρήση 2022 το διοικητικό συμβούλιο προτείνει να διανεμηθεί από κέρδη προηγούμενων χρήσεων ποσό 300.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την πορεία της φετινής χρονιάς, διατηρεί το ανατιμητικό της χρώμα από το χωράφι στο ράφι.

Η διοίκηση της 3αλφα επισημαίνει ότι «είναι σαφές πως το έτος 2023 θα είναι ένα ακόμη έτος προκλήσεων για την παγκόσμια οικονομία, με ορατές τις συνέπειες της περιοριστικής πολιτικής υψηλών επιτοκίων και την ενδεχόμενη επερχόμενη ύφεση. «Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στις καταναλωτικές δαπάνες. Επίσης οι πληθωριστικές πιέσεις που σχετίζονται με το υψηλό κόστος ενέργειας και λοιπών συντελεστών παραγωγής παραμένουν ενεργές. Πρόσθετοι επιβαρυντικοί κλιματικοί παράγοντες που περιορίζουν τις παραγόμενες  ποσότητες οσπρίων αποτελούν οι εκτενείς ξηρασίες που παρατηρούνται και διαρκούν όλο και περισσότερο σε όλες τις περιοχές που παραδοσιακά καλλιεργούνται όσπρια ανεξαρτήτως ηπείρου. Αντίστοιχα τα ρύζια επηρεάζονται αρνητικά κυρίως από ακραίες βροχοπτώσεις και πλημμύρες, με αντίστοιχη συνέπεια τη μείωση της παραγωγής και την αύξηση των τιμών».