Skip to main content

Atradius: Πιο γρήγορες οι πληρωμές μεταξύ εταιρειών

Τι έδειξε το Βαρόμετρο Πρακτικών Πληρωμών

Στις 36 ημέρες περιορίζεται ο μέσος χρόνος των πληρωμών B2B (μεταξύ επιχειρήσεων) στην Ελλάδα, μειωμένος κατά 15 ημέρες.    Ταυτόχρονα, οι ελληνικές επιχειρήσεις πιέζουν γενικότερα για τον περιορισμό των χορηγούμενων πιστώσεων, ενώ διενεργούν αυστηρότερους πιστωτικούς ελέγχους ώστε να μειώσουν τις επισφαλείς συναλλαγές, με τις 8 στις 10 εταιρείες να ενισχύουν τις διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από το Βαρόμετρο Πρακτικών Πληρωμών 2023 της Atradius, που δραστηριοποιείται στην ασφάλιση των πιστώσεων και πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα από το τέλος του πρώτου τριμήνου μέχρι τις αρχές του δεύτερου τριμήνου.

Σύμφωνα με το Βαρόμετρο, τα αυστηρότερα κριτήρια πίστωσης που εφαρμόστηκαν από τις εταιρείες κατά τον τελευταίο χρόνο είχαν ως αποτέλεσμα μια καθοδική τάση για τις πληρωμές σε καθυστέρηση.

Ειδικότερα, τα βασικότερα συμπεράσματα για της Β2Β συναλλακτικές σχέσεις στην Ελλάδα καταγράφονται ως εξής:

 •    Το 63% των Β2Β υποχρεώσεων πληρώθηκαν εμπρόθεσμα από 51% το 2022. Το 35% των συναλλαγών πληρώθηκε εκπρόθεσμα από 45% ένα χρόνο πριν και το 2% αποτέλεσε μη εισπράξιμα χρέη από 4% πέρυσι.
 • Το 59% των ερωτηθέντων το 2023 δεν υπήρξε μεταβολή στον μέσο χρόνο πληρωμών, για το 32% απαιτήθηκε περισσότερος χρόνος και για το 9% λιγότερος χρόνος.
 • Το 75% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα αντιμετώπισαν τις πληρωμές σε καθυστέρηση με την ενίσχυση της διαδικασίας πιστωτικού ελέγχου, μέσω της εσωτερικής διατήρησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου των πελατών. Σε ό,τι αφορά στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων στις ταμειακές ροές λόγω αθέτησης πληρωμών από πελάτες B2B, οι ερωτηθέντες ανέφεραν κατά προτεραιότητα:
 • Την ενίσχυση των εσωτερικών διαδικασιών πιστωτικού ελέγχου
 • Την αύξηση του χρόνου, του κόστους και των πόρων που δαπανώνται για τον έλεγχο τιμολογίων σε καθυστέρηση
 • Την αναζήτηση εξωτερικής χρηματοδότησης
 • Την καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμών ή/και προσωπικού
 • Την καθυστέρηση επένδυσης σε ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό

Ως προς τις κύριες πηγές χρηματοδότησης που χρησιμοποίησαν κατά τους τελευταίους 12 μήνες, οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν (πολλαπλές απαντήσεις):

 •    Κατά 56% την εμπορική πίστωση
 • Κατά 41%  τα ίδια κεφάλαια
 • Κατά 39% τα τραπεζικά δάνεια
 • Κατά 31% τα εκδοθέντα χρεόγραφα.

   Προβλέψεις

Το Βαρόμετρο Πρακτικών Πληρωμών 2023 της Atradius αποτύπωσε, επίσης, μια σειρά από προβλέψεις των ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με την πορεία τους. Σύμφωνα με αυτές:

 • Το 66% των εταιρειών εξέφρασε τη βεβαιότητά του για αυξημένη ζήτηση των προϊόντων και, συνεπώς, για αύξηση των πωλήσεων, το 27% εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή και το 7% ότι θα υπάρξει επιδείνωση.
 • Το 57% δήλωσε ότι αναμένει αύξηση στα περιθώρια Κέρδους, το 30% θεώρησε ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στην κερδοφορία και το 13% ότι θα υπάρξει επιδείνωση.
 • Το 45% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι αναμένει βελτίωση της συμπεριφοράς πληρωμών, το 41% προέβλεψε ότι δεν θα υπάρξουν μεταβολές και το 14% ότι θα υπάρξει επιδείνωση.
 • To 50% των εταιρειών προέβλεψε ότι κατά τους επόμενους 12 μήνες θα περιοριστούν οι εκκρεμείς πωλήσεις (Μέσος Χρόνος Είσπραξης Απαιτήσεων), το 41% εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή και το 9% ότι θα υπάρξει επιδείνωση.

Για τους επόμενους 12 μήνες οι τρεις κυριότερες ανησυχίες που εκφράστηκαν από τις ερωτηθείσες επιχειρήσεις (μέσω πολλαπλών απαντήσεων) ήταν:

 •    Η διαρκής παγκόσμια οικονομική ύφεση εξαιτίας της αλληλεπίδρασης μεταξύ των υψηλότερων τιμών της ενέργειας και των αγαθών, του επίμονου πληθωρισμού και των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων
 • Οι γεωπολιτικές εντάσεις
 • Τα εμπόδια στην επιχειρηματική ανάπτυξη, τα οποία περιλαμβάνουν κανονιστικές ρυθμίσεις για την κλιματική αλλαγή, νέους δασμούς και περιορισμούς στο εμπόριο όπως η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στις εξαγωγές που αφορούν στον κλάδο εφοδιαστικής/θαλάσσιων μεταφορών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Atradius Hellas, Γεράσιμος Τζέης, δήλωσε ότι «όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι και στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις έχοντας βιώσει διαδοχικές κρίσεις -χρέους, πανδημίας, πληθωρισμού- επιδιώκουν την εκλογίκευση των καθυστερήσεων στις πληρωμές, ώστε να τονώσουν τις ταμειακές ροές, να περιορίσουν τυχόν επισφαλείς συναλλαγές, αλλά και να αποφύγουν την ανάγκη τραπεζικού δανεισμού σε μια περίοδο υψηλών επιτοκίων. Στην προσπάθειά τους αυτή στράφηκαν με μεγαλύτερη ένταση προς τις ασφαλίσεις πιστώσεων, αντιλαμβανόμενες ότι πρόκειται για ένα εργαλείο που μπορεί να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ