Skip to main content

Coca Cola: 929,7 εκατ. τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα έτους. Οι προβλέψεις για το 2023

H Coca-Cola HBC παρουσίασε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2022.

Η εστίαση στις στρατηγικές προτεραιότητες και η εξαιρετική υλοποίηση της στρατηγικής απέφεραν άλλο ένα έτος ισχυρής οργανικής ανάπτυξης που οφείλεται, στην τιμολογιακή πολιτική, στο μείγμα προϊόντων και στην αύξηση του όγκου πωλήσεων.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 14,2% σε οργανική βάση και κατά 28,3% σε δημοσιευμένη βάση.

Εξαιρουμένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας, η αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις διαμορφώθηκε σε 22,7% σε οργανική βάση.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 15,9% σε οργανική βάση, επωφελούμενα από την τιμολογιακή πολιτική και τις στοχευμένες ενέργειες για τη βελτίωση του μείγματος προϊόντων σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Σημειώθηκε αύξηση του όγκου πωλήσεων σε ευρεία βάση, εξαιρουμένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας, οφειλόμενη κατά κύριο λόγο στις κατηγορίες προτεραιότητας: ανθρακούχα αναψυκτικά, ποτά ενέργειας και καφές.

Η εξαιρετική υλοποίηση της στρατηγικής οφείλεται στις στοχευμένες δράσεις στα κανάλια διανομής, καθώς και στην κατηγοριοποίηση των πελατών.

Αύξηση του μεριδίου αγοράς τόσο σε όγκο όσο και σε αξία.

Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 11,9%, στα €929,7 εκατ., με άνοδο 1,3% των συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών σε οργανική βάση, καθώς η τιμολογιακή πολιτική, το μείγμα προϊόντων και η πειθαρχημένη διαχείριση του κόστους ενίσχυσαν τα κέρδη παρά το δύσκολο πληθωριστικό περιβάλλον.

Η λειτουργική μόχλευση και οι εξοικονομήσεις λειτουργικών εξόδων οδήγησαν σε βελτίωση των λειτουργικών εξόδων ως ποσοστό των καθαρών εσόδων από πωλήσεις κατά 50 μονάδες βάσης.

Συνεχιζόμενες δαπάνες μαρκετινγκ αυξημένες κατά 11,5% εξαιρουμένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Τα συγκριτικά μεγέθη του 2021 περιελάμβαναν όφελος €23 εκατ. από εφάπαξ πώληση ενσώματων παγίων στην Κύπρο.

Οι συνεχιζόμενες επενδύσεις στις στρατηγικές προτεραιότητες οδηγούν σε μία κερδοφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι επενδύσεις στην παραγωγική δυναμικότητα και τις δυνατότητες των ανθρακούχων αναψυκτικών και των ποτών ενέργειας συμβάλλουν σε συνεπείς επιδόσεις.

Αυξήθηκαν οι επενδύσεις για την υποστήριξη προτεραιοποιημένων ευκαιριών στα δεδομένα, το ψηφιακό εμπόριο, την Αίγυπτο και την κατηγορία του καφέ.

Επιταχύενται η η υλοποίηση των στόχων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, εγκαινιάζοντας τη νέα εγκατάσταση ανακυκλωμένου PET (rPET) στην Ιταλία, αξίας €30 εκατ.

Πρόκειται για ακόμη μία χρονιά με υψηλότερο από ποτέ επίπεδο καθαρών ταμειακών ροών και αυξημένο μέρισμα.

Σημειώθηκε αύξηση των συγκρίσιμων κερδών ανά μετοχή κατά 7,7%, συμπεριλαμβανομένων των αναμενόμενων επιπτώσεων από τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή και την αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων.

Οι καθαρές ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά €43,8 εκατ., στα €645,1 εκατ., χάρη στη βελτιωμένη κερδοφορία και την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

Εκδόθηκε το πρώτο πράσινο ομολόγο συνολικού ποσού €500 εκατ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μέρισμα ανά μετοχή €0,78, αυξημένο κατά 9,9% σε ετήσια βάση, το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό καταβολής μερίσματος 46%.

Επιχειρηματικές προοπτικές

Όπως αναφέρει η Coca Cola στην ανακοίνωσή της, «το 2022 επωφεληθήκαμε από καλύτερες του αναμενόμενου οικονομικές επιδόσεις, παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες για την επιχείρησή μας. Συνεχίζοντας να λαμβάνουμε πάντα υπόψη τους μακροοικονομικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους, έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στο ευρύ χαρτοφυλάκιό μας και τις ευκαιρίες στις ποικιλόμορφες αγορές μας, που ενισχύονται από τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε θέσει ως προτεραιότητα, την εμπορική μας στρατηγική με επίκεντρο τον πελάτη και, πάνω από όλα, τις ικανότητες των ανθρώπων μας. Δίνουμε προτεραιότητα στις επενδύσεις στις διάφορες κατηγορίες και αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε, προκειμένου να ενισχύσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη.»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, «το 2023 αναμένουμε να επιτύχουμε οργανική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις για τον Όμιλο πάνω από το εύρος-στόχο του 5-6%.

Συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε συνεχή πληθωρισμό και αναμένουμε αύξηση του κόστους πωληθέντων ανά κιβώτιο περίπου στο μεσαίο επίπεδο του εύρους 10-20% για το 2023. Αναμένουμε ότι τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη του Όμιλου θα επηρεαστούν αρνητικά κατά €25 – 35 εκατ., από την επίδραση μετατροπής των αποτελεσμάτων στο νόμισμα αναφοράς του Ομίλου, λόγω μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Το 2023, αναμένουμε ανάπτυξη λειτουργικών κερδών στο εύρος -3% έως +3% σε οργανική βάση».

Η Ελλάδα

Με βάση την εταιρεία, ο όγκος πωλήσεων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 9,1%. Ο όγκος πωλήσεων στην κατηγορία των μη ανθρακούχων αναψυκτικών αυξήθηκε κατά χαμηλό διψήφιο ποσοστό, κυρίως λόγω της κατηγορίας του νερού, η οποία κατέγραψε καλές επιδόσεις, καθώς η κατανάλωση στο κανάλι εκτός σπιτιού παρουσίασε ανάκαμψη. Η κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών αυξήθηκε κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό, κυρίως λόγω της Coke Zero, της Fanta και των ανθρακούχων αναψυκτικών για ενήλικες, ενώ τα ποτά ενέργειας σημείωσαν άνοδο στο μέσο επίπεδο του εύρους 20-30%.

Αντίκτυπος της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο Όμιλος υπέστη καθαρές ζημίες απομείωσης για ενσώματα πάγια στοιχεία, άυλα περιουσιακά στοιχεία και συμμετοχές λογιστικοποιημένες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, καθώς και κόστη αναδιάρθρωσης, σε σχέση με το νέο επιχειρηματικό μοντέλο στη Ρωσία και τις δυσμενείς μεταβολές στο οικονομικό περιβάλλον. Ο Όμιλος προέβη, επίσης, σε αύξηση της πρόβλεψης επισφάλειας σε σχέση με τις εμπορικές απαιτήσεις, καθώς και διαγραφές αξίας αποθεμάτων και ενσώματων πάγιων στοιχείων, ως συνέπεια της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Οι προαναφερθείσες καθαρές ζημίες απομείωσης περιλαμβάνονται στη γραμμή κατάστασης αποτελεσμάτων «Έκτακτα έξοδα σχετιζόμενα με τη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», έτσι ώστε οι χρήστες να έχουν ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με αυτά τα έξοδα λόγω της σημαντικότητάς τους, ενώ τα υπόλοιπα κόστη περιλαμβάνονται στα «Λειτουργικά έξοδα» και στο «Κόστος πωληθέντων» της κατάστασης αποτελεσμάτων. Οι καθαρές ζημίες απομείωσης και άλλα κόστη σχετιζόμενα με τη σύγκρουση Ρωσίας -Ουκρανίας εξαιρούνται από τα συγκρίσιμα αποτελέσματα προκειμένου ο χρήστης να κατανοήσει καλύτερα τα λειτουργικά και οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου από την συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

Εξαγορές

Επίσης η εταιρεία αναφέρει ότι, για τις εξαγορές του τρέχοντος έτους, τα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους από τις εξαγορασμένες οντότητες δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της οργανικής αύξησης. Για τις εξαγορές του προηγούμενου έτους, τα αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου από τις εξαγορασμένες οντότητες για την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους κατά την οποία οι εν λόγω οντότητες δεν είχαν ενοποιηθεί, δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της οργανικής αύξησης.

Για τις εξαγορές που πραγματοποιούνται σε στάδια κατά το τρέχον έτος, στο πλαίσιο των οποίων ο Όμιλος αποκτά έλεγχο επί α) οντοτήτων στις οποίες ασκούσε στο παρελθόν είτε από κοινού έλεγχο είτε σημαντική επιρροή και οι οποίες είχαν λογιστικοποιηθεί με την μέθοδο της καθαρής θέσης, ή β) οντοτήτων οι οποίες είχαν λογιστικοποιηθεί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ή λοιπών συνολικών εσόδων, τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατά το τρέχον έτος από τις σχετικές οντότητες για την περίοδο ενοποίησης των εν λόγω οντοτήτων, δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της οργανικής αύξησης. Για τέτοιες εξαγορές σε στάδια οντοτήτων που έχουν προηγουμένως λογιστικοποιηθεί με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, το μερίδιο αποτελεσμάτων για τη συγκεκριμένη περίοδο που περιγράφεται παραπάνω περιλαμβάνεται στον υπολογισμό της οργανικής αύξησης του τρέχοντος έτους. Για τέτοιες εξαγορές σε στάδια οντοτήτων που έχουν προηγουμένως λογιστικοποιηθεί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, τα κέρδη ή οι ζημίες αποτίμησης στην εύλογη αξία για τη συγκεκριμένη περίοδο που περιγράφεται παραπάνω συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της οργανικής αύξησης του τρέχοντος έτους. Για τέτοιες εξαγορές σε στάδια της προηγούμενης περιόδου, τα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους από τις εμπλεκόμενες οντότητες, για την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους κατά την οποία οι οντότητες αυτές δεν ενοποιούνταν, δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της οργανικής αύξησης του τρέχοντος έτους. Ωστόσο, το μερίδιο των αποτελεσμάτων ή των κερδών/ζημιών από αποτίμηση στην εύλογη αξία των σχετικών οντοτήτων, ανάλογα με τον τρόπο λογιστικοποίησής τους πριν από τη εξαγορά σε στάδια, για την περίοδο του τρέχοντος έτους κατά την οποία οι οντότητες αυτές δεν ήταν ενοποιημένες κατά το προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της οργανικής αύξησης.

Αποεπενδύσεις

Για τις αποεπενδύσεις του τρέχοντος έτους, με βάση την εταιρεία, τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους από τις οντότητες που πωλήθηκαν, για την αντίστοιχη περίοδο κατά την οποία οι εν λόγω οντότητες δεν είναι πλέον ενοποιημένες στο τρέχον έτος, συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους για τον υπολογισμό της οργανικής αύξησης. Για τις αποεπενδύσεις του προηγούμενου έτους, τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους από τις οντότητες που πωλήθηκαν, για την αντίστοιχη περίοδο κατά την οποία οι εν λόγω οντότητες ήταν ενοποιημένες στο προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους για τον υπολογισμό της οργανικής αύξησης.