Skip to main content

«Βραχυκύκλωσε» η προσφυγή της ΔΕΗ για το έργο του UFBB

Από την έντυπη έκδοση

Της Τέτης Ηγουμενίδη
[email protected]

Απέρριψε η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) την προσφυγή της ΔΕΗ, με την οποία ζητούσε να ακυρωθούν οι αποφάσεις του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δεν έκαναν δεκτή την προσφορά της για τη ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) ανάπτυξης υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας – Ultra-Fast Broadband (UFBB), συνολικού προϋπολογισμού 870 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η εκδίκαση

Η προσφυγή εκδικάστηκε στις 26 Νοεμβρίου και χθες με την απόφασή της η ΑΕΠΠ δικαίωσε το προαναφερόμενο υπουργείο, που εξαρχής έχει τονίσει ότι η προσφορά της ΔΕΗ δεν έγινε αποδεκτή γιατί, με ευθύνη δική της, δεν ολοκλήρωσε έγκαιρα τις ενδεδειγμένες ενέργειες κατάρτισης και υποβολής των αναγκαίων εγγράφων στο ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η απόφαση της ΑΕΠΠ, δεν υπήρξε κάποια τεχνική βλάβη του ΕΣΗΔΗΣ κατά την καταληκτική προθεσμία (2 το μεσημέρι, 24/9/21) για υποβολή προσφορών στον επίμαχο διαγωνισμό. Η ΔΕΗ ισχυρίζεται ότι από τη στιγμή που είχε αναρτήσει στο ΕΣΗΔΗΣ τους τρεις πρώτους φακέλους, η προσφορά της θεωρείται έγκυρη και ότι η συμπλήρωση ενός πεδίου (παραπομπή) την καθυστέρησε, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να λάβει την επιβεβαίωση κατάθεσης προσφοράς.

Απαραίτητες προϋποθέσεις

Ωστόσο, όπως προκύπτει από το απαντητικό έγγραφο του ΕΣΗΔΗΣ δεν αρκεί μόνο η ανάρτηση των φακέλων στο ΕΣΗΔΗΣ για να θεωρηθεί ότι μία προσφορά έχει αναρτηθεί νόμιμα. Πρέπει επίσης να εξαχθούν τα αρχεία τεχνικής και οικονομικής προσφοράς από το σύστημα σε μορφή PDF, να υπογραφούν ψηφιακά, να αναρτηθούν εκ νέου στο σύστημα και να γίνει η διενέργεια αυτοματοποιημένων ελέγχων επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία. Η ΔΕΗ δεν ολοκλήρωσε εγκαίρως την κατάθεση της προσφοράς της, αφού ανάρτησε τον τρίτο φάκελο στις 13.59.57 με αποτέλεσμα να απομένουν μόλις 3 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει τις υπόλοιπες αναγκαίες ενέργειες. Επομένως, επισημαίνει η ΑΕΠΠ, «δεν προέβη εγκαίρως στις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκληρωμένη και ορθή ανάρτηση της προσφοράς της στο ΕΣΗΔΗΣ».

Αβάσιμος ισχυρισμός

Η ΑΕΠΠ χαρακτηρίζει επίσης αβάσιμο τον ισχυρισμό της ΔΕΗ ότι η συμμετοχή μόνο δύο οικονομικών φορέων δημιουργεί πρόβλημα στον διαγωνισμό και την ολοκλήρωσή του, επικαλούμενη το άρθρο 13 της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει της οποίας η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση να αναθέσει 3 κατ’ ανώτατο αριθμό lots (περιοχές) ανά ανάδοχο. Προσθέτει επίσης ότι από την παρ. 13.3.2 της πρόσκλησης υποβολής δεσμευτικών προσφορών είναι σαφές ότι «στη διάρκεια του Β’ γύρου αναθέσεων παύει να ισχύει ο περιορισμός της ανάθεσης έως 3 Ζωνών ανά προσφέροντα». Η ΔΕΗ προσέφυγε και για έναν επιπλέον λόγο. Όπως ισχυρίζεται, ο μόνος λόγος για τον οποίο εμποδίστηκε η ίδια από το να υποβάλει ηλεκτρονικά οριστικά την προσφορά της και να εξαχθεί η σχετική βεβαίωση από το σύστημα συνίστατο στην αντίθεση του σχεδιασμού του ηλεκτρονικού τόπου υποβολής των προσφορών με το κανονιστικό πλαίσιο της διακήρυξης. Η ΔΕΗ, όπως σημειώνει η ΑΕΠΠ, προβαίνει ουσιαστικά σε μία αμφισβήτηση του θεσμικού πλαισίου, βάσει του οποίου προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός, σχετικά με τη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία δεν γίνεται δεκτή, αφού στρέφεται κατά όρων της πρόσκλησης υποβολής δεσμευτικών προσφορών, τους οποίους ουδέποτε πρόσβαλε, αντίθετα, με την ανεπιφύλακτη συμμετοχή της στον διαγωνισμό, αποδέχθηκε.

«Αναπόδεικτος ισχυρισμός»

Επίσης η ΑΕΠΠ χαρακτηρίζει «αναπόδεικτο» τον ισχυρισμό της ΔΕΗ ότι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προέβη σε παραμετροποίηση του ηλεκτρονικού τόπου υποβολής των προσφορών και δεν φρόντισε να τον σχεδιάσει με τέτοιον τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στα οριζόμενα της παραγράφου 14 της διακήρυξης, αφού η αναθέτουσα αρχή δεν έχει τη δυνατότητα να επέμβει σε τέτοιο βαθμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ώστε να αλλάξει δομικά τον τρόπο λειτουργίας του.

Το έργο

Το UFBB προβλέπει τη δημιουργία 750 χιλ. συνδέσεων οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH) σε περιοχές που δεν έχουν εμπορικό ενδιαφέρον και θεωρείται έργο αναγκαίο για να αυξηθεί η διαθεσιμότητα γραμμών με δυνατότητα υψηλών ταχυτήτων. Έγκυρες προσφορές κατέθεσαν ο ΟΤΕ και η κοινοπραξία Grid Telecom – Τέρνα Ενεργειακή, ωστόσο, για να προχωρήσει η ανάθεσή του, χρειάζεται να κλείσει ο κύκλος των προσφυγών. Η ΔΕΗ έχει δικαίωμα να προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.